Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OSHIWEDELWAKO

Onaini omukainhu e na okudjala sha komutwe, nomolwashike?

Onaini omukainhu e na okudjala sha komutwe, nomolwashike?

Onaini omukainhu Omukriste e na okudjala sha komutwe ngeenge ta longo oshilonga shi na sha nelongelokalunga, nomolwashike? Natu ka kundafaneni eendjovo domuyapostoli Paulus da nwefwa mo omo a kundafana kombinga yokudjala sha komutwe kwomukainhu Omukriste. Paulus okwe tu pa ewiliko olo twa pumbwa opo tu dule okuninga omatokolo e li pandunge, oo taa fimanekifa Kalunga. (1 Ovakorinto 11:3-16) Paulus okwa popya kombinga yoinima itatu oyo tu na okutala kuyo: (1) oinakuwanifwa oyo tai pula omukainhu a djale sha komutwe, (2) eenghalo omo omukainhu e na okudjala sha komutwe nosho yo (3) omatomheno oo tae linyengifa omukainhu a djale sha komutwe.

Oinakuwanifwa oyo tai pula omukainhu a djale sha komutwe. Paulus okwa tumbula oinakuwanifwa yopavali: eilikano nosho yo okuxunganeka. (Ovelishe 4, 5) Okupopya naJehova meilikano oku li oshitukulwa shelongelokalunga. Kunena, okuxunganeka otaku dulu okuyukifwa koufembanghenda wokuhonga omahongo e likolelela kOmbibeli oo ovakalele Ovakriste ve na. Ndele mbela Paulus okwa li a hala okutya kutya omukainhu oku na okudjala sha komutwe efimbo keshe ta ilikana ile ta hongo oshili yOmbibeli? Hasho nandenande. Eenghalo odo hadi ufa kutya omukainhu okwa pumbwa okudjala sha komutwe ile hasho ngeenge ta ilikana ile ta hongo.

Eenghalo omo omukainhu e na okudjala sha komutwe. Eendjovo daPaulus oda tumbula eenghalo dopavali omo omukainhu e na okudjala sha komutwe: moukwaneumbo nosho yo meongalo. Paulus  okwa ti: ‘Omutwe womukainhu omulumenhu. Omukainhu keshe ngeenge ta ilikana ile ta xunganeke ina djala sha komutwe, oye ta dinifa omutwe.’ (Ovelishe 3, 5) Jehova okwa tula po omushamane a kale omutwe womukulukadi waye moukwaneumbo. Ngeenge omukainhu ina fimaneka eenghonopangelo domushamane waye, ndele ta kala ta longo po oinakuwanifwa oyo Jehova a pa omushamane, omukainhu a tya ngaho ota ka dinifa omushamane waye. Pashihopaenenwa, ngeenge eenghalo otadi pula omukulukadi a kwatele komesho ekonakonombibeli moipafi yomushamane waye, oku na okuulika kutya okwa fimaneka eenghonopangelo daye mokudjala sha komutwe. Omukulukadi oku na okuninga ngaho, kashi na nee mbudi kutya omushamane waye okwa ninginifwa ile hasho, molwaashi omushamane oye omutwe woukwaneumbo. * Ngeenge omukainhu ota ilikana ile ta hongo moipafi yokamonamati kaye ka ninginifwa, oku na yo okudjala sha komutwe, nonande hako omutwe woukwaneumbo, molwaashi ovalumenhu Ovakriste va ninginifwa meongalo ova pewa eenghonopangelo.

Paulus okwa ulika yo kutya omukainhu Omukriste oku na okudjala sha komutwe ngeenge ta wanifa po oinakuwanifwa i na sha neongalo, eshi a ti: “Ngenge pe na ou e hole eemhata, fye katu neenghedi da tya ngaha, osho tuu yo momaongalo aKalunga.” (Ovelishe 16) Ovalumenhu va ninginifwa ovo hava pewa eenghonopangelo doukwamutwe meongalo lopaKriste. (1 Timoteus 2:11-14; Ovaheberi 13:17) Ovalumenhu ovo ashike hava nangekwa po ve li ovakulunhuongalo novayakuliongalo nova pewa oshinakuwanifwa kuKalunga shokufila oshisho oufita waYe. (Oilonga 20:28) Ndele nande ongaho, omafimbo amwe ohapa holoka eenghalo odo tadi pula omukainhu Omukriste a pulwe a wanife po oshinakuwanifwa osho hashi longwa ashike kovalumenhu ovo va ninginifwa nova wana. Pashihopaenenwa, omukainhu otashi dulika a kwatele komesho elongekido loilonga yomomapya ngeenge kape na omulumenhu a ninginifwa nokwa wana. Ile omukainhu otashi dulika a kwatele komesho ekonakonombibeli lopeumbo moipafi yomulumenhu a ninginifwa. * Molwaashi oilonga ya tya ngaho oi li oshitukulwa shomalipyakidilo eongalo lopaKriste, omukainhu oku na okudjala sha komutwe opo a ulike kutya ota wanifa po  oshinakuwanifwa osho meongalo hashi longwa ashike kovalumenhu.

Mepingafano naasho, omalipyakidilo mahapu e na sha nelongelokalunga itaa pula ovakainhu va djale sha komitwe. Pashihopaenenwa, omukainhu ina pumbwa okudjala sha komutwe ngeenge ta yandje omilombo pokwoongala kwopaKriste, ta udifa moukalele weumbo neumbo pamwe nomushamane waye ile nomulumenhu keshe a ninginifwa, ile ngeenge ta konakona ile ta ilikana pamwe nounona vaye inava ninginifwa. Oshoshili kutya otapa dulu okuholoka omapulo amwe vali, ndele ngeenge omumwameme ke shii kutya na ninge po shike, ota dulu okukonga ouyelele wa wedwa po. * Ngeenge omumwameme oo ina mona ouyelele tau mbilipaleke, inashi puka ngeenge eliudo laye otali mu lombwele a djale sha komutwe, ngaashi tu shi wete mefano olo.

Omatomheno oo tae linyengifa omukainhu a djale sha komutwe. Movelishe onhi-10, omu na omatomheno avali kutya omolwashike ovakainhu Ovakriste ve na okudjala sha komitwe. Ovelishe oyo oya ti: “Omukainhu e nokukala e nedidiliko lokupangelwa komutwe waye omolwovaengeli.” Etomheno lotete molwaashi ovakainhu ve na okudjala sha komitwe otali hangwa moutumbulilo ‘edidiliko lokupangelwa.’ Okudjala sha komutwe oku li onghedi omo omukainhu ta dulu okuulika kutya okwa dimina eenghonopangelo odo Jehova a pa ovalumenhu va ninginifwa meongalo. Onghee hano, omukainhu ota ulike ohole yaye yokuhola Jehova Kalunga nosho yo oudiinini waye kuye. Etomheno etivali molwaashi ovakainhu ve na okudjala sha komutwe otali hangwa moutumbulilo oo tau ti “omolwovaengeli.” Okudjala sha komitwe kwovakainhu otaku dulu okukuma ngahelipi oishitwa oyo yopamhepo inaenghono?

Ovaengeli ohava kala va hafa ngeenge ve wete oishitwa ikwao yaJehova inaendunge tai dulika keenghonopangelo daye mehangano laye alishe, kutya nee omeulu ile okombada yedu. Ohave lihongo yo moihopaenenwa yovanhu inava wanenena shi na sha neduliko. Ovaengeli  navo ove na okukala hava dulika kelongekido laJehova, oshinima osho ovaengeli vamwe va li va dopa okuninga mefimbo lonale. (Judas 6) Omafimbo amwe, ovaengeli otashi dulika va didilike kutya omukainhu wonhumba Omukriste oku na owino, eshiivo nosho yo ounongo e dule omulumenhu wonhumba a ninginifwa meongalo, ndele nande ongaho, omukainhu oo oha dulika nehalo liwa keenghonopangelo domulumenhu oo. Omafimbo amwe, omukainhu a tya ngaho Omukriste otashi dulika a kale omuvaekwa, oo konima yefimbo ta ka kala omufyuululi wOuhamba pamwe naKristus. Omukainhu a tya ngaho xuuninwa ota ka kala e na ondodo i dule oyo i niwe kovaengeli noku ka pangela pamwe naKristus meulu. Kashi fi tuu oshihopaenenwa shiwa kovaengeli kunena! Onghee hano, ovamwameme aveshe ove na oufembanghenda we likalekelwa wokuulika kutya ohava dulika nelininipiko mokukala have liyandje alushe keenghonopangelo moipafi yovaengeli ovadiinini omamiliyona.

^ okat. 5 Omukulukadi Omukriste ke na okwiilikana mokule moipafi yomushamane waye Omukriste, kakele ngeenge omushamane waye oku li meenghalo de likalekelwa, ngaashi ngeenge omushamane ita dulu vali okupopya omolwomukifi wonhumba.

^ okat. 6 Omumwameme ina pumbwa okudjala sha komutwe ngeenge ota kwatele komesho ekonakonombibeli moipafi yomulumenhu oo e li omuudifi ina ninginifwa, oo ehe fi omushamane waye.

^ okat. 7 Opo u mone ouyelele muhapu, tala Oshungonangelo (yOshiingilisha) yo 15 Juli 2002, epandja 26-27, nosho yo yo 15 Februali 1977, epandja 125-128.