Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

‘Likalekeni mohole yaKalunga’

 ETUKULWA 10

Ohombo oyo oshali ya dja kuKalunga omunahole

Ohombo oyo oshali ya dja kuKalunga omunahole

“Ongodi ya pandwa neengodi nhatu itai tokoka diva.” — OMUUDIFI 4:12.

1, 2. (a) Omolwashike omafimbo amwe hatu lipula kombinga yovanhu ovo opo va hombola? (b) Omapulo elipi hatu ka kundafana metukulwa eli?

MBELA oho hafele okuya koivilohombolo? Ovanhu vahapu ohava hafele okuya koivilohombolo molwaashi oivilo ya tya ngaho otai dulu okukala ihafifa neenghono. Omuhomboli nomufuko ohava kala va fewa, nohava kala va hafa neenghono notave limemesha. Ohava kala ve na etimaumbwile loku ka kala nonakwiiwa iwa.

2 Ndele nande ongaho, eehombo dihapu kunena odi li monghuwo i nonghambe. Nonande ohatu halele ouwa ovo opo va hombola, omafimbo amwe otashi dulika tu lipule kutya: ‘Mbela ovo opo va hombola otava ka kala ngoo va hafa? Mbela ohombo yovalihomboli ovo otai ka kalelela ngoo?’ Osho otashi ke likolelela ashike kungeenge ovalihomboli ova kala ve lineekela omayele aKalunga e na sha nohombo noku a tula moilonga. (Lesha Omayeletumbulo 3:5, 6.) Ova pumbwa okuninga ngaho opo va dule okulikaleka mohole yaKalunga. Paife natu ka kundafaneni omanyamukulo e likolelela kOmbibeli omapulo anhe taa landula: Omolwashike omunhu e na okuhombola ile okuhombolwa? Ngeenge owa hala okuhombola ile okuhombolwa, olyelye to ka konga ile to ka dimina a ninge kaume koye kopahombo? Ongahelipi to dulu okulilongekidila ohombo? Oshike tashi dulu okukwafela ovalihomboli va kale va hafa mohombo yavo?

OMOLWASHIKE OMUNHU E NA OKUHOMBOLA ILE OKUHOMBOLWA?

3. Omolwashike shihe li pandunge okuhombola ile okuhombolwa omolwomatomheno ongaho?

3 Ovanhu vamwe ohava diladila kutya ohombo ohai etifa ehafo,  tava ti kutya omunhu ita dulu okukala a hafa monghalamwenyo, okuninga shapo a hombola ile a hombolwa. Ndele oshinima osho kashi fi shoshili nandenande. Jesus oo a li omulumenhu ina hombola, okwa li a popya kutya okukala omunhu ina hombola ile ina hombolwa oshi li oshali. Okwa li yo a ladipika ovo tava dulu okukala inava hombola ile inava hombolwa ve shi ninge. (Mateus 19:11, 12) Omuyapostoli Paulus naye okwa li a kundafana kombinga yomauwa oo haa etifwa kokukala omunhu ina hombola ile ina hombolwa. (1 Ovakorinto 7:32-38) Jesus naPaulus kava li va tula po omhango kutya ovanhu nava kale inava hombola ile inava hombolwa, molwaashi okukelela ovanhu va hombole oku li limwe ‘lomomahongo eendemoni.’ (1 Timoteus 4:1-3) Ndele nande ongaho, okuhahombola ile okuhahombolwa ohashi etele omauwa mahapu ovanhu ovo va hala okulongela Jehova nopehe na omapiyaano. Onghee hano, kashi li pandunge okuhombola ile okuhombolwa omolwomatomheno ongaho, pashihopaenenwa, ngaashi okuhombola ile okuhombolwa omolwomafininiko oomakula.

4. Ohombo tai pondola ohai diki po ekanghameno lilipi li na sha nokutekula ounona?

4 Mepingafano naasho twa kundafana mokatendo ka tetekela, mbela ope na omatomheno a fimana oo taa dulu okulinyengifa omunhu a hombole ile a hombolwe? Osho naanaa! Ohombo nayo oi li oshali ya dja kuKalunga ketu omunahole. (Lesha Genesis 2:18.) Onghee hano, ohombo ohai etele ovanhu omauwa onhumba notai dulu oku va etela ehafo. Pashihopaenenwa, ohombo tai pondola oi li ekanghameno la kola longhalamwenyo youkwaneumbo. Ounona ova pumbwa okukala momudingonoko muwa, ve na ovadali tave va tekula, ve va hole, tave va pe outekuduliko notave va wilike. (Epsalme 127:3; Ovaefeso 6:1-4) Ndele nande ongaho, ovanhu kave na ashike okuhombola molwaashi va hala okukala ve na ounona.

5, 6. (a) Omauwa amwe elipi haa etwa koukaume wopofingo, ngaashi sha popiwa kOmuudifi 4:9-12? (b) Ongahelipi ohombo tai dulu okukala ngaashi ongodi ya pandwa neengodi nhatu?

5 Diladila komushangwa woshipalanyole shetukulwa eli nosho yo keevelishe odo da tetekela omushangwa oo, odo tadi ti: “Vavali ve dule umwe, osheshi vo otava mono ondjabi iwa yoshilonga shavo shidjuu. Osheshi vo ngenge tava punduka, umwe ta dulu okuyambula po mukwao, ndelenee woo ou umwe, ngenge ta punduka,  ke na omukwao te mu yambula. Navali, vavali ngenge tava nangala pamwe, ove nenhwi; ndelenee umwe aeke ta dulu ngahelipi okumona enhwi? Ndele omunhu ngenge ta nukile umwe, aveshe vavali tava dulu okulipopila. Ongodi ya pandwa neengodi nhatu itai tokoka diva.” — Omuudifi 4:9-12.

6 Eevelishe odo otadi divilike paulelalela ouwa wokukala noukaume. Ohombo nayo oya kwatela mo oukaume wopofingo. Ngaashi eevelishe odo di li mOmuudifi tadi shi ulike, ohombo ohai pe omhito ovalihomboli va kale tava kwafelafana, tava hekelekafana notava amenafana. Ohombo ohai kala nokuli ya pama ngeenge ovalihomboli ova ningi Kalunga omunhu omutitatu mohombo yavo. Ongodi ya pandwa neengodi mbali otai dulu okutokoka noupu, ngaashi omuudifi e shi popya. Ndele ongodi ya pandwa neengodi nhatu ihai tokoka diva. Ngeenge ovalihomboli ova pitifa komesho okuhafifa Jehova, ohombo yavo ohai kala ngaashi ongodi ya pandwa neengodi nhatu. Ngeenge ovalihomboli ova lenga oudiinini wavo kuJehova, ohombo ohai kala ya kola shili.

7, 8. (a) Paulus okwa yandja omayele elipi kOvakriste inava hombola ile inava hombolwa ovo ve na omahalo opamilele e na eenghono? (b) Ombibeli otai popi oushili ulipi u na sha nohombo?

7 Ohombo oyo ashike elongekido omo ovanhu tava dulu okuwanifa po omahalo avo opamilele monghedi ya yuka. Omilele otadi dulu shili okweetela ovalihomboli ehafo. (Omayeletumbulo 5:18) Nonande omunhu oo ina hombola ile ina hombolwa okwa “kula,” sha hala okutya, a pita monhemo younyasha, pefimbo opo omahalo opamilele haa kala e na eenghono unene, otashi dulika a kale natango e na omahalo opamilele. Ngeenge omahalo a tya ngaho okwa kala inaa pangelwa, otaa dulu okuningifa omunhu a ninge oinima inai koshoka. Paulus okwa li a nwefwa mo a yandje omayele kwaavo inava hombola ile inava hombolwa, a ti: “Ngenge itava dulu okulipangela, nava hombole, osheshi okuhombola ku dule okuxwikwa kouhalu.” — 1 Ovakorinto 7:9, 36; Jakob 1:15.

8 Oshiwa okukala tu na etaleko li li paushili li na sha nohombo, kashi na nee mbudi kutya oshike tashi linyengifa omunhu a hombole ile a hombolwe. Ovo tava hombola ile tava hombolwa “otave ke lietela oudjuu wopalutu,” ngaashi Paulus a popya. (1 Ovakorinto 7:28) Ovalihomboli ohava shakeneke omashongo oo ihaa hange ovanhu ovo inava hombola ile inava hombolwa. Ngeenge owa tokola okuhombola ile okuhombolwa, ongahelipi to dulu okuhenuka  omaupyakadi mahapu nokukala wa hafa filufilu? Onghedi imwe oyo okukonga kaume kopahombo ta wapalele, to shi ningi pandunge.

ONGAHELIPI TO DULU OKUMONA KUTYA OMUNHU WONHUMBA OKWA WANA OKUKALA KAUME KOPAHOMBO TA WAPALELE?

9, 10. (a) Paulus okwa longifa efaneko lilipi opo a yelife oshiponga osho hashi etifwa kokuhombolafana nomunhu oo ehe fi omwiitaveli? (b) Oshike luhapu hashi etifwa kokulipwililikila omayele aKalunga e na sha nokuhahombolafana naavo vehe fi ovaitaveli?

9 Paulus okwa li a nwefwa mo a shange efinamhango la fimanenena olo tali dulu okulongifwa ngeenge omunhu ta kongo kaume kopahombo, a ti: “Inamu humbata ondjoko imwe pamwe naava ve he neitavelo.” (2 Ovakorinto 6:14) Paulus okwa longifa efaneko le likolelela koinima i na sha nounamapya momushangwa oo. Ngeenge oinamwenyo ivali oyo ihe fike pamwe nandenande ile i lidule meenghono ya tulwa kondjoko imwe, aishe ohai kala tai mono oixuna. Sha faafana, ngeenge omwiitaveli okwa hombola nomunhu oo ehe fi omwiitaveli, osha yela kutya otapa ka kala omaudjuu nokuhaudafana kuhapu. Ngeenge kaume kopahombo umwe okwa hala okulikaleka mohole yaJehova ndele umwe ke na ohokwe nokulikaleka mohole yaJehova, omalalakano avo monghalamwenyo itaa ka kala a faafana, noshi na oupu va hangwe komaupyakadi mahapu. Nomolwaasho, Paulus okwa ladipika Ovakriste va hombole ile va hombolwe “mOmwene.” — 1 Ovakorinto 7:39.

10 Omafimbo amwe, Ovakriste vamwe ovo inava hombola ile inava hombolwa ohava fiki pexulifodiladilo kutya oshi li xwepo okuhumbata ondjoko imwe pamwe naavo vehe na eitavelo ponhele yokukala tava fi oudja. Vamwe ohava tokola okulipwililikila omayele Ombibeli, ndele tava hombola ile va hombolwe kovanhu ovo ihava longele Jehova. Ndele osho ohashi etifa luhapu oilanduliko inyikifa oluhodi. Ovanhu va tya ngaho ohava hombolafana novanhu ovo itava dulu okukundafana navo kombinga yoinima oyo ya fimanenena monghalamwenyo. Ohava ka kala ve udite oudja neenghono shi dulife eshi va li inava hombola ile inava hombolwa. Lao linene, ope na Ovakriste omayovi mahapu ovo inava hombola ile inava hombolwa, ovo ve lineekela omayele aKalunga e na sha  nohombo nohava dulika kuo noudiinini. (Lesha Epsalme 32:8.) Nonande ove na etimaumbwile loku ka hombola ile okuhombolwa fiku limwe, ohava kala inava hombola ile inava hombolwa fiyo osheshi va mona kaume kopahombo mokati kovalongeli vaJehova Kalunga.

11. Oshike tashi dulu oku ku kwafela u konge kaume kopahombo ta wapalele? ( Tala oshimhungu pepandja 114.)

11 Oshoshili kutya hakeshe omupiya waJehova e li kaume kopahombo ta wapalele. Ngeenge owa hala okuhombola, konga ile u dimine omunhu oo e na omaukwatya nomalalakano opamhepo a fa oye, noku hole Kalunga ngaashi ove. Omupiya omudiinini nomunaendunge okwa nyanyangida ouyelele muhapu u na sha naasho, noshi li pandunge okukonakona omayele opamishangwa a tya ngaho pamwe neilikano, nokweefa e ku wilike eshi to ningi etokolo la fimana la tya ngaho. * — Lesha Epsalme 119:105.

12. Omufyuululwakalo u na sha nohombo ulipi u li moilongo ihapu, noshihopaenenwa shOmbibeli shilipi tashi yandje ewiliko shi na sha naasho?

12 Moilongo ihapu, ovadali ohava kongele ovana vavo ookaume kopahombo molwaashi oshi li omufyuululwakalo. Momaputuko a tya ngaho, okwa itavelwa kutya ovadali ove na ounongo nowino muhapu oo hau va kwafele va ninge omatokolo a fimana a tya ngaho. Eehombo odo da unganekwa kuvamwe luhapu ohadi pondola, ngaashi sha li sha ningwa pefimbo lOmbibeli. Oshihopaenenwa shaAbraham eshi a li a tuma omupiya waye a ka kongele Isak omukainhu otashi hongo ovadali ovo tashi dulika ve li monghalo ya fa yaAbraham kunena. Abraham ka li e lipula shi na sha noimaliwa nosho yo ondodo yopanghalafano. Ponhele yaasho, okwa li a ninga eenghendabala da mana mo opo a monene Isak omukainhu oo a dja mokati kovanhu ovo hava longele Jehova. * — Genesis 24:3, 67.

 ONGAHELIPI TO DULU OKULILONGEKIDA U KA KALE U NA OHOMBO TAI PONDOLA?

13-15. (a) Efinamhango olo li li mOmayeletumbulo 24:27 otali dulu okukwafela ngahelipi omulumenhu omunyasha oo ta diladila okuhombola? (b) Omukainhu omunyasha oku na okuninga shike opo e lilongekidile ohombo?

13 Ngeenge owa tokola shili okuhombola ile okuhombolwa, lipula kutya: ‘Onde lilongekidila ngoo shili ohombo?’ Enyamukulo loye kali na ashike okukala le likolelela komaliudo oye e na sha nohole, omilele, oukaume ile kokutekula ounona. Ndele ponhele yaasho, ope na okukala omalalakano okondadalunde oo ovalikongi ve na okudiladila kombinga yao.

14 Omulumenhu omunyasha oo ta kongo omukainhu wokuhombola oku na okudiladila a mana mo kombinga yefinamhango eli tali ti: “Longa nokuyukifa oilonga yoye pondje ndele longekida epya loye, opo nee to tungu ongulu yoye.” (Omayeletumbulo 24:27) Omushangwa oo otau divilike shike? Mefimbo lonale, ngeenge omulumenhu a li a hala okuhombola opo a tote oukwaneumbo, okwa li e na okulipula kutya: ‘Mbela onde lilongekida ngoo okufila oshisho nokuyambidida omukulukadi wange nosho yo ounona ovo tashi dulika hatu ka dala?’ Omulumenhu a tya ngaho okwa li e na tete okulonga oilya yaye. Efinamhango olo otali longo yo nokunena. Omulumenhu oo a hala okuhombola okwa pumbwa okulilongekida okutambula ko oshinakuwanifwa. Oku na okulonga, ngeenge oku na oukolele wopalutu. Eendjovo daKalunga otadi ti kutya omulumenhu oo iha file oshisho oukwaneumbo waye palutu, pamaliudo nosho yo pamhepo, oku dulike kovanhu ovo vehe na eitavelo. — Lesha 1 Timoteus 5:8.

15 Omukainhu oo a dimina okuhombolwa oku na yo okudimina okutambula ko oinakuwanifwa ihapu. Ombibeli oya popila mouwa omaunghulungu nomaukwatya amwe oo omukulukadi a pumbwa okukala e na opo a kwafele omushamane waye nokufila oshisho oukwaneumbo wavo. (Omayeletumbulo 31:10-31) Ovalumenhu novakainhu ovo hava tondokele mohombo inave lilongekida okutambula ko oinakuwanifwa oyo ya kwatelwa mo, ove lihole vo vene, molwaashi inava diladila kwaasho ve na oku ka ningila ovo tava ka ninga ookaume kavo kopahombo. Ndele oshinima sha fimanenena osho ovalikongi ve na okudimbuluka osho okukala ve lilongekida oku ka tula moilonga omafinamhango opakalunga mohombo.

16, 17. Ovo tave lilongekidile ohombo ove na okudilonga komafinamhango opamishangwa elipi?

 16 Okulilongekidila ohombo okwa kwatela mo okudilonga kombinga yoinakuwanifwa oyo Kalunga a pa omushamane nomukulukadi. Omulumenhu oku na okushiiva kutya osha hala okutya shike okukala omutwe woukwaneumbo wopaKriste. Oshinakuwanifwa osho inashi hala okutya omulumenhu oku na okukala omukwanyanya. Ndele ponhele yaasho, oku na okuhopaenena Jesus monghedi omo ha longifa oukwamutwe waye. (Ovaefeso 5:23) Sha faafana, omukainhu Omukriste okwa pumbwa okushiiva onghandangala ya fimana oyo omukulukadi e na okudana mohombo. Mbela omukainhu ota ka dulika ngoo nehalo liwa ‘komhango yomulumenhu’ waye? (Ovaroma 7:2) Omukainhu oku li nale koshi yomhango yaJehova noyaKristus. (Ovagalati 6:2) Ndele ngeenge okwa hombolwa, oku na okuliufa komhango yomulumenhu, sha hala okutya, keenghonopangelo domushamane waye. Mbela omukainhu ota ka dula ngoo okukwafela omulumenhu ina wanenena nokuliyandja keenghonopangelo daye? Ngeenge omukainhu oku wete kutya ita ka dula okuninga ngaho, ke na okudimina okuhombolwa.

17 Kakele kaasho, ovalihomboli ove na okukala ve lilongekida okuliwanifila po eemhumbwe davo de likalekelwa. (Lesha Ovafilippi 2:4.) Paulus okwa shanga a ti: “Keshe womunye na kale yo e hole omukainhu waye mwene ngaashi e lihole ye mwene, ndele omukainhu na fimaneke omulumenhu waye.” Paulus okwa li a nwefwa mo kuKalunga a didilike kutya omulumenhu okwa pumbwa okukala e udite a fimanekwa komukainhu waye, nosho yo kutya omukainhu okwa pumbwa okukala e udite e holike komushamane waye. — Ovaefeso 5:21-33.

Pefimbo leendelafano, ovalikongi vahapu ohava kala ve na ongoleka

18. Omolwashike ovalikongi ve na okukala ve na elipangelo pefimbo leendelafano?

18 Osho twa kundafana metetekelo otashi ulike kutya eendelafano kali fi ashike efimbo lokulihafifa. Ndele oli li efimbo olo omulumenhu nomukainhu hava shiivafana kutya ove na okuungaungafana ngahelipi, nokutala ngeenge otava dulu okuhombola. Efimbo la tya ngaho oli li yo efimbo lokuulika elipangelo. Ovalikongi otashi dulika va kale ve na eamo lokukala va hala okuulikilafana ohole monghedi omo ovalihomboli hava ulikilafana ohole. Ndele nonande oshi li paushitwe kovalikongi okukala va hokwafana, ovalikongi ovo ve holafane shili otava ka henuka okuninga oshinima  keshe osho tashi dulu okunyona po oupamhepo wovaholike vavo. (1 Ovatessaloniki 4:6) Onghee hano, ngeenge oto endelafana naumwe, kala u na elipangelo, noukwatya wa tya ngaho otau dulu oku ku etela ouwa monghalamwenyo yoye aishe, kutya nee owa hombola ile ino hombola.

OSHIKE TASHI DULU OKUKWAFELA OVALIHOMBOLI OPO OHOMBO YAVO I KALELELE?

19, 20. Etaleko lOvakriste li na sha nohombo ola yooloka ko ngahelipi kwaalo lovanhu vahapu mounyuni? Shi faneka.

19 Ngeenge ovalihomboli ova hala ohombo yavo i kalelele, ove na okukala va tokola okukala ovadiinini mohombo. Ohombo kai fi oshiningwanima shaxuuninwa monghalamwenyo, ndele oi li ehovelo, sha hala okutya, ehovelo lelongekido olo Jehova a tota po li kalelele. (Genesis 2:24) Shinyikifa oluhodi, ovanhu vahapu mounyuni hasho va tala ko ohombo ngaho. Momaputuko amwe, ovanhu ohava popi kutya ohombo oya fa “eengodi mbali da mangwa edita.” Otashi dulika inava didilika kutya efaneko olo otali holola nghee ovanhu vahapu hava tale ko ohombo. Omolwashike taku dulu okutiwa ngaho? Nonande edita longodi otali dulu okukala la pama, osho sha fimana oshosho kutya edita otali dulu okumangwa nosho yo okumangululwa noupu.

20 Ovanhu vahapu kunena ova tala ko ohombo i li oshinima shopakafimbo. Ohava hombolafana meendelelo tava diladila kutya otava wanifa po eemhumbwe davo, ndele ohava diladila yo kutya otava ka hengafana ngeenge opa holoka omaupyakadi mohombo. Ndele dimbuluka kutya Ombibeli oya longifa outumbulilo ongodi, tai faneke oukaume oo hau kala pokati kovanhu, ngaashi mohombo. Eengodi odo da li hadi longwa nelalakano lokushingifa eeshikepa odo hadi shingwa neefaila ohadi kala da pamenena, noihadi tatunuka, nokuli nonande oku kale oikungulu idjuu. Sha faafana, ohombo oya totwa po i kalelele. Dimbuluka kutya Jesus okwa ti: “Osho Kalunga e shi tula kumwe, inashi kufwa kumwe komunhu.” (Mateus 19:6) Ngeenge owa hombola ile wa hombolwa, ou na okukala u na etaleko la tya ngaho li na sha nohombo. Mbela okukala noudiinini mohombo otaku i ningifa i kale omutengi? Hasho nandenande!

21. Omushamane nomukulukadi ova pumbwa okukalafana noikala ilipi, noshike tashi dulu oku va kwafela va ninge ngaho?

21 Omushamane okwa pumbwa okukala e na etaleko liwa li na  sha nomukulukadi waye, nosho yo omukulukadi okwa pumbwa okukala e na etaleko liwa li na sha nomushamane waye. Ngeenge keshe umwe okwa kendabala okukala ha tale komaukwatya mawa akaume kaye kopahombo nokoilonga yaye iwa, ohombo yavo otai ke va etela ehafo netalaleko. Mbela otashi shiiva ngoo komunhu okukala ha tale komaukwatya mawa akaume kaye kopahombo ina wanenena? Jehova oku shii kutya inatu wanenena, ndele nande ongaho, otu na elineekelo kutya oha didilike nokupandula omaukwatya etu mawa. Omupsalme umwe okwa pula a ti: “Omwene, ngenge to konenene omawii, Omwene, olyelye ta kala po?”  (Epsalme 130:3) Sha faafana, ovalihomboli ova pumbwa okukala ve na etaleko liwa li na sha nookaume kavo kopahombo nosho yo oikala yokudiminafana po. — Lesha Ovakolossi 3:13.

22, 23. Abraham naSara ova tulila po ovalihomboli vokunena oshihopaenenwa shiwa shilipi?

22 Ngeenge ovalihomboli ova twikile okulididimikilafana oule womido, ohombo yavo otai dulu oku va etela ehafo linene nosho yo embilipalelo. Ombibeli oya popya shi na sha nohombo yaAbraham naSara eshi va li ovanamido, ovo va li yo va shakeneka omaupyakadi mohombo yavo. Diladila ashike kunghee Sara, oo tashi dulika a li e na omido 60 nasha, a li e udite eshi a li e na okufiya po eumbo lavo loudjeko moshilando sha punapala shedina Ur nokwa li e na oku ka kala momatwali onghalamwenyo yaye aishe. Ndele nande ongaho, okwa li a dulika koukwamutwe womushamane waye. E li omukwafi ta wapalele, okwa li a yambidida nefimaneko omatokolo aAbraham. Sara okwa li ha dulika shili tashi di komutima! Okwa li a popya Abraham e li omwene waye eshi e “liyola mwene.” (Genesis 18:12; 1 Petrus 3:6) Hano osha yela kutya okwa li yo ha fimaneke shili Abraham tashi di komutima.

23 Osho inashi hala okutya Abraham naSara ova li hava tu kumwe alushe moshinima keshe. Oshikando shimwe Sara okwa li a ninga eetepo olo la li la ‘ningifa Abraham omwenyo mwii.’ Ndele nande ongaho, Abraham okwa li a pwilikina nelininipiko kuSara, ngaashi Jehova a li e mu lombwela, naasho osha ka etela oukwaneumbo wavo omanangeko noupuna. (Genesis 21:9-13) Ovashamane novakulukadi kunena otava dulu okulihonga shihapu kovalihomboli ovo ovatilikalunga, kashi na nee mbudi kutya ova kala va hombola oule womido di fike peni.

24. Eehombo dilipi hadi fimanekifa Jehova Kalunga, nomolwashike?

24 Meongalo lopaKriste kunena omu na ovalihomboli vahapu va hafa. Ovakulukadi ohava fimaneke ovashamane vavo, novashamane ove hole ovakulukadi vavo nove va fimaneka, nova pitifa komesho okulonga ehalo laJehova. Ngeenge owa tokola okuhombola ile okuhombolwa, konga ile u dimine kaume kopahombo ta wapalele, lilongekidila nawa ohombo, kendabala okukala nohombo i na ombili noi na ohole, opo i kale tai fimanekifa Jehova Kalunga. Kungaho, ohombo yeni otai ke mu kwafela filufilu mu likaleke mohole yaKalunga.

^ okat. 11 Tala etukulwa etivali lembo Osho tashi dulu okukwafela oukwaneumbo u kale wa hafa shili, la nyanyangidwa kEendombwedi daJehova.

^ okat. 12 Ootatekulululwa vamwe ovadiinini vopefimbo lOmbibeli ova li va hombola ovakainhu vahapu. Eshi Jehova a li ta ungaunga nootatekulululwa ovo nosho yo Israel shopambelela, okwa li a efa va hombole ombada. Okwa li ha yukifa oinima i na sha neehombo odo, ndele haye a tota po ohombo ya tya ngaho. Ndele nande ongaho, Ovakriste ove shii kutya Jehova ina pitika vali ovanhu va hombole ombada mokati kovalongeli vaye. — Mateus 19:9; 1 Timoteus 3:2.

Lihonga shihapu

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA

Pamekeni ohombo yeni mu kale mwa hafa

Longifeni eenghedi nhano mu tunge ohombo yeni i kale ya pama nomwa hafa.

Ehena popepi naJehova

‘Kaleni nokweenda mohole’

Ovakorinto votete ova popya eenghedi 14 omo hatu dulu okuulika ohole.