Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OSHILESHWA 11

Omaimbilo a nwefwa mo oo taa hekeleke notaa hongo

Omaimbilo a nwefwa mo oo taa hekeleke notaa hongo

David navakwao vamwe ova shanga omaimbilo oo kwa li haa longifwa melongelokalunga lashili. Omapsalme okwa fikama po momaimbilo 150

EMBO lOmapsalme, olo li li embo la kula mOmbibeli li dule omambo makwao, oli li exwata lomaimbilo mayapuki. Omaimbilo oo a ongelwa membo lOmapsalme okwa shangwa momukokomoko womido 1 000 lwaapo. Embo lOmapsalme oli yadi eendjovo dihapu di na sha neitavelo odo di tunhula neenghono. Embo olo ola holola omaliudo opanhu e lili noku lili, ngaashi ehafo, okutanga, omaimbilohambelelo, okunyika oluhodi nosho yo okulivela ombedi. Osho oshi li euliko kutya ovashangi vomapsalme ova li ve na ekwatafano liwa naKalunga nova li ve mu lineekela. Paife natu ka taleni komanenediladilo oo taa hangwa momaimbilo oo e li mOmapsalme.

Jehova oku na oufemba wokupangela, okwa wana okulongelwa nokutangwa. Epsalme 83:19 ola popya shi na sha naJehova la ti: ‘Oove auke u li Omukombadambada medu alishe.’ Ovashangi vahapu vomapsalme ova tanga Jehova omolwoinima oyo a shita, ngaashi eulu li yadi eenyofi, oinima ikumwifi oyo i na omwenyo oyo i li kombada yedu nosho yo olutu lomunhu olo la shitwa monghedi ikumwifi. (Epsalme 8, 19, 139, 148) Vamwe ova tanga Jehova omolwokuxupifa nokwaamena ovapiya vaye ovadiinini. (Epsalme 18, 97, 138) Vamwe ove mu tanga omolwouyuki waye, oo hau mu linyengifa a kwafele ovafininikwa noku handukile ovakolokoshi. — Epsalme 11, 68, 146.

Jehova oha kwafele nokuhekeleka ovo ve mu hole. Otashi dulika ovanhu vahapu ve shii nawa Epsalme 23 omo David a hokolola Jehova e li Omufita omunahole, oo ha wilike, ha amene noha file oshisho eedi daye. Epsalme 65:3 otali dimbulukifa ovalongelikalunga vashili kutya Jehova “Omuudi womailikano.” Ovanhu vahapu ovo va nyona omanyono a kwata moiti ohava hekelekwa keendjovo odo di li mEpsalme 39 no 51, omo David a popya tashi di komutima shi na sha naashi a li e livela ombedi konima eshi a nyona sha kwata moiti nokwa ulika kutya Jehova oha dimine po. MEpsalme 55:23 ohatu ladipikwa tu kale twe lineekela muJehova nokuundulila omitengi detu adishe kuye.

Jehova ota ka lundulula ounyuni ou okupitila mOuhamba wopaMessias. Oitukulwa imwe yOmapsalme otai popi shi na sha naMessias, Ohamba oyo ya li ya udanekwa. Epsalme eti-2 ola xunganeka kutya Omupangeli oo ota ka hanauna po oiwana ikolokoshi oyo i li omhinge naye. Epsalme 72 ola ulika kutya Ohamba oyo otai ka xulifa po ondjala, okuhenouyuki nosho yo omafininiko. Epsalme 46:10 otali ti kutya Kalunga ota ka xulifa po oita nota ka hanauna po oilwifo aishe okupitila mOuhamba wopaMessias. Epsalme 37 otali popi kutya ovakolokoshi otava ka xulifwa po, ofimbo ovayuki tava ka kala nomwenyo fiyo alushe kombada yedu notava ka hafela ombili inene noukumwe.

— Oshileshwa eshi osha kanghamena kembo lOmapsalme.