Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OSHILESHWA 26

Etumwalaka lOmbibeli—Engongo

Etumwalaka lOmbibeli—Engongo

Jehova ota ka yapulifa edina laye, nokuyukipalifa ounamapangelo waye nosho yo okuxulifa po oukolokoshi okupitila mOuhamba waye oo u li meke laKristus

EMBO laxuuninwa mOmbibeli, Ehololo, otali timaumbwilifa ovanhu aveshe. Embo olo ola shangwa komuyapostoli Johannes. Oli na omamoniko oo a xunganeka oiningwanima yomonakwiiwa oyo tai kala nokuningwa fiyo osheshi elalakano laJehova la wanifwa pauyadi.

Memoniko lotete, omunyumunwa Jesus okwa pandula nokupukulula omaongalo onhumba. Memoniko la landula ko, Johannes okwa mona oshipangelapundi shaKalunga meulu, nopa li oishitwa yopamhepo tai hambelele Kalunga.

Omamoniko makwao okwa ulika oiningwanima oyo ya li tai ka ningwa fiyo osheshi elalakano laKalunga la wanifwa. Pashihopaenenwa, memoniko limwe, Odjona, Jesus Kristus, oya pewa omushangwatonywa u na oipatifo iheyali. Eshi Jesus a matula oipatifo yotete ine, opa holoka ovalondi veenghambe ovo tava faneke oiningwanima yonhumba oyo ya li tai ka kuma ovanhu mounyuni aushe. Omulondi wonghambe yotete itoka, oo a pewa oshishani, ile tu tye oshikoroni shopauhamba, ota faneke Jesus. Ovalondi veenghambe domaluvala e lili noku lili, ovo va shikula ko, otava faneke oita, ondjala nosho yo omikifi dolutapo. Oinima aishe oyo otai wanifwa momafiku aa axuuninwa onghalelo ei yoinima. Eshi oshipatifo oshitiheyali sha matulwa, opa holoka ovaengeli tava shiki omanghuma aheyali. Eshiko lomanghuma oo otali faneke okuudifwa kwomatumwalaka etokolo aKalunga. Eshiko olo lomanghuma ola etifa omahandukilo aheyali opafaneko, oo a dja kuKalunga.

Memoniko limwe, Johannes okwa mona okaana kokamati opo ka dalwa. Okaana oko oka li taka faneke okudikwa po kwOuhamba waKalunga meulu. Opo nee meulu omwa tukuluka olwoodi, na Satana novaengeli vaye ovakolokoshi ova umbilwa kombada yedu. Opo nee Johannes okwa uda ondaka tai ingida mokule tai ti: “Woo, edu.” Ondiaboli oi na ehandu linene, noi shi shii kutya oi na ko okafimbo kaxupi kongaho. — Ehololo 12:12.

Johannes okwa li yo a mona Odjona meulu, oyo tai faneke Jesus, i li pamwe novanhu 144 000 ovo va hoololwa mokati kovanhu kombada yedu, opo va ‘ka pangele pamwe naJesus ve li eehamba’ meulu. Kungaho, embo lEhololo ola ulika kutya oshitukulwa oshitivali sholudalo olo la li la udanekwa osha li tashi ka kala sha fikama po movanhu 144 000. — Ehololo 14:1; 20:6.

Johannes okwa li yo a mona memoniko ovapangeli vokombada yedu tava ongelwa puHarmagedon, sha hala okutya, “oita mefiku linene laKalunga omunamapangelo aeshe.” Okwa mona ovapangeli ovo tava lwifa Jesus oo e li konghambe itoka, ta wilike omatangakwaita omeulu, ndele ovapangeli ovo tava hanaunwa po sheke. Satana okwa monika ta mangwa, opo nee Jesus no 144 000 ova monika tava pangele edu oule ‘womido eyovi.’ Pexulilo lomido eyovi, Satana okwa monika ta hanaunwa po. — Ehololo 16:14; 20:4.

Kristus novapangeli pamwe naye otava ka ningila shike ovanhu ovaduliki pefimbo lEpangelo laye lOmido Eyovi? Johannes okwa shanga a ti: “[Jehova] ota feta po omahodi momesho avo, nefyo itali kala po vali ile oluhodi ile okulila ile ouyahame itau kala po vali, osheshi eshi shotete osha xula po.” (Ehololo 21:4) Osho otashi ulike kutya edu otali ka ninga oparadisa.

Kungaho, embo lEhololo ola xulifa nawa etumwalaka lOmbibeli. Edina laJehova otali ka yapulifwa nounamapangelo waye otau ka yukipalifwa filufilu fiyo alushe okupitila mOuhamba wopaMessias.

— Oshileshwa eshi osha kanghamena kembo lEhololo.