Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Efimbolandulafano loiningwanima yopefimbo lOmbibeli

Efimbolandulafano loiningwanima yopefimbo lOmbibeli
 1. “Pehovelo . . . ”

 2. 4026 K.O.P. Okushitwa kwaAdam

 3.  3096 K.O.P. Efyo laAdam

 4. 2370 K.O.P. Eyelu ola hovela mo

 5.  2018 K.O.P. Abraham okwa dalwa mo

 6. 1943 K.O.P. Ehangano olo Kalunga a ninga naAbraham

 7.  1750 K.O.P. Josef okwa landifwa po a ka ninge omupika mo

 8.  komesho yo 1613 K.O.P. Job okwa li a yelekwa

 9.  1513 K.O.P. Etembu lOvaisrael okudja muEgipti

 10.  1473 K.O.P. Ovaisrael ova ya muKanaan mewiliko laJosua

 11. 1467 K.O.P. Pefimbo eshi Ovaisrael va kwata ko oshitukulwa shinene shaKanaan

 12.  1117K.O.P. Saul okwa vaekwa a ninge ohamba mo

 13.  1070 K.O.P. Kalunga okwa ninga ehangano naDavid li na sha nOuhamba

 14. 1037 K.O.P. Salomo okwa ninga ohamba mo

 15. 1027 K.O.P. Otembeli yomuJerusalem oya pwa okutungwa

 16. 1020 lwaapo K.O.P. Eimbiloelela laSalomo ola pwa okushangwa

 17.  997 K.O.P. Israel osha tukauka momauhamba opavali

 18.  717 lwaapo K.O.P. Omayeletumbulo okwa pwa okwoongelwa mo

 19.  607 K.O.P Jerusalem sha hanaunwa po; Ovaisrael ova ya moukwatwa kuBabilon

 20.  539 K.O.P Babilon osha kwatwa ko kuKores

 21. 537 K.O.P Ovajuda ova shuna kuJerusalem

 22. 455 K.O.P. Ekuma laJerusalem tali tungululwa; oivikemido 69 oya hovele mo

 23.  Konima yo 443 K.O.P. Malakia okwa mana okushanga embo laye lopaxunganeko

 24.  2 K.O.P. lwaapo Okudalwa kwaJesus

 25.  29 O.P. Jesus okwa ninginifwa Jesus okwa hovela okuudifa kombinga yOuhamba waKalunga

 26. 31 O.P. Jesus ta hoolola ovayapostoli 12; Eudifo lokOmhunda

 27.  32 O.P. Jesus okwa nyumuna Lasarus

 28.  14 Nisan 33 O.P. Jesus okwa dipawa mo (Omwedi wOshijuda Nisan otau tu kumwe naMarsa naAprili lwaapo)

 29. 16 Nisan 33 O.P. Jesus okwa nyumunwa

 30.  6 Sivan 33 Etililo lomhepo iyapuki pOpentekoste (Omwedi wOshijuda Sivan otau tu kumwe naMei naJuni lwaapo)

 31. 36 O.P. Kornelius okwa ninga Omukriste

 32.  47-48 O.P. lwaapo Olweendo laPaulus lotete lokuudifa

 33. 49-52 O.P. lwaapo Olweendo laPaulus olutivali lokuudifa

 34. 52-56 O.P. lwaapo Olweendo laPaulus olutitatu lokuudifa

 35.  60-61 O.P. lwaapo Paulus okwa shangela eenhumwafo dimwe modolongo muRoma

 36. komesho yo 62 O.P. Jakob, omumwaina waJesus, okwa shanga onhumwafo yaye

 37.  66 O.P. Ovajuda ova tukululila Ovaroma oshibofa

 38. 70 O.P. Jerusalem notembeli yasho oya hanaunwa po kOvaroma

 39.  96 lwaapo O.P. Johannes okwa shanga Ehololo

 40. 100 O.P. lwaapo Okufya kwaJohannes, omuyapostoli waxuuninwa