Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ombibeli oi na etumwalaka lilipi?

 OSHILESHWA 24

Paulus okwa li a shangela omaongalo eenhumwafo

Paulus okwa li a shangela omaongalo eenhumwafo

Eenhumwafo daPaulus oda li da pameka omaongalo opaKriste

EONGALO lopaKriste olo la li opo la totwa ola li tali ka dana onghandangala ya fimana mokuwanifwa kwelalakano laKalunga. Diva konima eshi eongalo lopaKriste la totwa po, Ovakriste vomefelemudo lotete ova li tava patanekwa. Opa li omahepeko oo a li tae va dilile kovanhu ovo va li vehe fi oshitukulwa sheongalo. Kakele kaasho, meongalo omwa li yo vamwe ovo va li ve na ekonda. Mbela Ovakriste vashili vopefimbo olo ova li ngoo tava ka kala ovadiinini kuKalunga meenghalo da tya ngaho? MOmishangwa dopaKriste dOshigreka omu na eenhumwafo 21 odo da li tadi kumaida Ovakriste noku va twa omukumo.

Eenhumwafo 14 domeenhumwafo odo, Ovaroma fiyo Ovaheberi, oda shangwa komuyapostoli Paulus. Eenhumwafo odo oda lukilwa omaongalo ile oohandimwe ovo va li ve di shangelwa. Paife natu ka taleni koinima imwe oyo Paulus a kundafana meenhumwafo odo.

Omayele e na sha nelihumbato lopaenghedi. Paulus okwa popya kutya ovahaeli, ovanyoni vohombo nosho yo ovo hava nyono omanyono makwao a kwata moiti “itava ka fyuulula ouhamba waKalunga.” (Ovagalati 5:19-21; 1 Ovakorinto 6:9-11) Okwa li yo a popya kutya ovalongelikalunga vashili ove na okukala va hangana, kashi na nee mbudi kutya ova dja moiwana ilipi. (Ovaroma 2:11; Ovaefeso 4:1-6) Ove na yo okukala ve na ehalo okukwafela ovaitaveli vakwao ovo ve li momhumbwe. (2 Ovakorinto 9:7) Paulus okwa li a ladipika Ovakriste vakwao a ti: “Ilikaneni mu he nedimbuko.” Okwe va ladipika yo va mbubulile Jehova omitima davo okupitila meilikano. (1 Ovatessaloniki 5:17; 2 Ovatessaloniki 3:1; Ovafilippi 4:6, 7) Ndele ngeenge otwa hala omailikano etu a udike kuKalunga, otu na okukala hatu ilikana tu na eitavelo. — Ovaheberi 11:6.

Oshike tashi dulu okukwafela omaukwaneumbo a pondole? Ovashamane ove na okukala ve hole ovakainhu vavo ngaashi omalutu avo vene. Ovakainhu ove na okukala hava fimaneke ovashamane vavo nefimaneko lomoule. Ounona ove na okudulika kovadali vavo, molwaashi osho osho Kalunga a hala. Ovadali ova kumaidwa va tekule ounona vavo pahole nove va honge omafinamhango opakalunga. — Ovaefeso 5:22–6:4; Ovakolossi 3:18-21.

Ouyelele u na sha nokuwanifwa kwelalakano laKalunga. Oiteelelwa ihapu yOmhango yaMoses oya li ya amena Ovaisrael noku va wilika fiyo osheshi Kristus e uya. (Ovagalati 3:24) Ashike Ovakriste inava pumbwa okudulika koiteelelwa yOmhango oyo opo elongelokalunga lavo li kale la hokiwa kuKalunga. Eshi Paulus a li a shangela Ovaheberi, Ovakriste Ovajuda, okwa li e va yelifila shihapu shi na sha neityo lOmhango nosho yo nghee elalakano laKalunga la li tali wanifwa okupitila muKristus. Paulus okwa popya kutya omalongekido e lili noku lili Omhango okwa li taa faneke  sha. Pashihopaenenwa, omayambo oinamwenyo okwa li taa faneke efyo lopayambo laKristus, olo le shi ninga tashi shiiva opo ovanhu va kale hava diminwa po shili omatimba avo. (Ovaheberi 10:1-4) Eshi Jesus a fya, Kalunga okwa li a xulifa po ehangano lOmhango, molwaashi kala li vali la pumbiwa. — Ovakolossi 2:13-17; Ovaheberi 8:13.

Omalombwelo e na sha nanghee oinima i na okuunganekwa meongalo. Paulus okwa popya kutya ovalumenhu ovo va hala okukala ve na oinakuwanifwa meongalo ove na okukala va koshoka paenghedi nove na okuwanifa po oiteelelwa yonhumba yopamishangwa. (1 Timoteus 3:1-10, 12, 13; Titus 1:5-9) Okwa li yo a popya kutya ovalongelikalunga vashili ove na okukala hava ongala pamwe pandjikilile opo va twaafane omukumo. (Ovaheberi 10:24, 25) Okwoongala kwopaKriste oku na okukala taku ningwa monghedi tai tungu notai hongo. — 1 Ovakorinto 14:26, 31.

Eshi omuyapostoli Paulus a shangela Timoteus onhumwafo onhivali, okwa li muRoma oshikando oshitivali, a li modolongo a teelela okupangulwa. Fimbo a li modolongo, ovanhu ashike vanini va li va tula eemwenyo davo moshiponga opo ve mu talele po. Paulus okwa li e shii kutya oku li poku ka dipawa. Onghee okwa shanga a ti: “Onda lwa olwoodi liwa, onda xulifa etondoko, neitavelo nde li diinina.” (2 Timoteus 4:7) Otashi dulika Paulus a li a dipawa omolweitavelo laye diva konima eshi a mana okushanga onhumwafo oyo. Ndele nande ongaho, eenhumwafo domuyapostoli Paulus otadi kwafele ovalongelikalunga vashili fiyo okunena.

— Oshileshwa eshi osha kanghamena kOvaroma; Ovakorinto vo-1 novati-2; Ovagalati; Ovaefeso; Ovafilippi; Ovakolossi; Ovatessaloniki vo-1 novati-2; Timoteus wo-1 nomuti-2; Titus; Filemon; nosho yo Ovaheberi.