Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ehena popepi naJehova

 ETUKULWA 15

Jesus ota ka “tandavelifa ouyuki kombada yedu”

Jesus ota ka “tandavelifa ouyuki kombada yedu”

1, 2. Opomhito ilipi Jesus a li a handuka, nomolwashike?

POMHITO imwe, Jesus okwa li a handuka shi li pauyuki. Otashi dulika u diladile kutya Jesus ita dulu okukala a handuka, molwaashi oku na omwenyo muwa. (Mateus 21:5) Osha yela kutya okwa li ha pangele ehandu laye monghedi ya wanenena molwaashi ola li pauyuki. * Ndele oshike sha li sha handukifa omulumenhu oo e hole ombili? Okwa li a handukifwa kokuhenouyuki kunyanyalifa oko a mona taku ningwa pomhito oyo.

2 Jesus okwa li a lenga neenghono otembeli oyo ya li muJerusalem. Otembeli oyo oyo aike ya li onhele iyapuki mounyuni aushe ya yapulilwa okulongela Xe womeulu. Ovajuda ova li hava ende oinano ile okudja koilando ihapu opo va ka longele Kalunga konhele oko. Nokuli novanhu ovatilikalunga ovo vehe fi Ovajuda ova li hava i kotembeli oko, nova li hava kala moshihale osho va li va pewa va longife. Ndele pehovelo loukalele waye, Jesus okwa li a ya motembeli nokwa li a hanga tamu ningwa oinima ihe li pauyuki. Otembeli oya li ashike ya fa onhele yomalandifilo. Omwa li mu yadi ovalandifi novakumaani voimaliwa. Omolwashike taku tiwa kutya ovanhu ova li tava ningi oinima ihe li pauyuki? Ovanhu ovo ova li va ninga ashike otembeli yaKalunga onhele yokunyokoma ovanhu vakwao, noku va nyeka nokuli. Mbela osho ova li ve shi ninga ngahelipi? — Johannes 2:14.

3, 4. Oshike sha li tashi ningwa kovashingifi ovanalwisho ovo va li tava landifile motembeli yaJehova, na Jesus okwa li a katuka eenghatu dilipi opo a yukife oinima motembeli?

3 Ovawiliki vomalongelokalunga ova li va tula po oshipango kutya oshimaliwa ashike shonhumba shokondadalunde shi na okufutwa oifendela yotembeli. Ovatalelipo ova li ve na okukumaana oimaliwa  yavo opo va mone oimaliwa oyo, oyo tava dulu okufendela nayo. Ovakumaani voimaliwa ova li va tula oitaafula yavo meni lotembeli, nova li tava futifa keshe oo ta kumaana oimaliwa. Ovo va li hava landifa oinamwenyo navo ova li have likola movanhu oimaliwa ihapu. Ovatalelipo ovo va hala okuyamba omayambo okwa li tava dulu ngeno okulanda oinamwenyo kukeshe omulandifi moshilando, ndele ovayakuli vomotembeli oshi na oupu vaha tambule ko kwa li oinamwenyo oyo ya landwa moshilando, tava ti inai wapalela. Ndele omayambo oinamwenyo oyo ya li hai landwa motembeli okwa li ha tambulwa ko nopehe na okwoongaonga. Ovalandifi ovo va li motembeli omafimbo amwe ova li hava landifa oinima kondilo unene, molwaashi ova li ve shii kutya ovanhu ove na ashike okulanda kuvo opo va dule okuyandja omayambo. * Ovashingifi ovo kava li ashike ve hole okulandifa, ndele ova li hava nyokoma ovanhu.

“Tumbeni po oinima ei.”

4 Jesus ka li e lididimikila okuhenouyuki kwa tya ngaho, molwaashi otembeli oya li ongulu yaXe. Okwa ninga oshokoto ndele ta shingi mo oufita weengobe needi motembeli. Opo nee okwa ya kovakumaani voimaliwa nokuudulila oitaafula yavo poshi. Kala nee wa fa u wete oimaliwa ikukutu tai ngongola polukolongo la ningwa momamanya ondilo! Okwa popya nouladi ta lombwele ovanhu ovo va li tava landifa eenghuti a ti: “Tumbeni po oinima ei.” (Johannes 2:15, 16) Kape na oo a li e na ouladi wokukelela omulumenhu oo omuladi.

Omona okwa fa Xe

5-7. (a) Onghalamwenyo yaJesus yomeulu oya li ya nwefa mo ngahelipi etaleko laye li na sha nouyuki, noshike hatu lihongo moshihopaenenwa shaye? (b) Jesus okwa kala ta yukifa ngahelipi oinima ya kwatela mo ounamapangelo nosho yo edina laJehova?

5 Ovashingifi ova ka alukila mo natango motembeli. Konima yomido 3 lwaapo, Jesus okwa li a popya natango shi na sha nokuhenouyuki kwa tya ngaho, ndele pomhito oyo okwa li a tofa eendjovo daJehova, oo a li a pa oushima ovo va li va ninga ongulu yaye “oshikololo  shovanyeki.” (Mateus 21:13; Jeremia 7:11) Eshi Jesus a mona ovashingifi ovo ovanalwisho tava nyokoma ovanhu nokunyateka otembeli yaXe Jehova, okwa li e udite naanaa ngaashi Xe. Osho itashi kumwifa, molwaashi Jesus okwa li a hongwa kuXe womeulu oule womido omamiliyona mahapu. Oshidjemo, okwa li e na etaleko la fa laJehova li na sha nouyuki. Omona waKalunga okwa li a fa Xe shili. Onghee hano, ngeenge owa hala okushiiva nawa oukwatya waJehova wouyuki, onghedi ya denga mbada yoku shi ninga oyo okudilonga koshihopaenenwa shaJesus Kristus. — Johannes 14:9, 10.

6 Omona waJehova ewifa opo a li eshi Satana a li a popya shihe li pauyuki kutya Jehova Kalunga omunaipupulu nokutula momalimbililo oufemba waYe wokupangela. Olo kali fi tuu elundilo linyanyalifi! Omona waKalunga okwa li yo a uda eshi Satana ta popi kutya kape na omunhu ta dulu okulongela Jehova molwaashi e mu hole shili. Molwaashi Omona waKalunga oku hole ouyuki, okwa li a udifwa nai komapopyo oo. Onghee hano, Omona waKalunga ka li tuu a hafa eshi a uda kutya ota ka dana onghandangala ya fimana mokunyaneka pomutenya omapopyo oo oipupulu! (2 Ovakorinto 1:20) Mbela osho ote ke shi ninga ngahelipi?

7 Ngaashi twe lihonga metukulwa 14, Jesus kristus okwa yandja enyamukulo la yela filufilu keshongo laSatana li na sha noudiinini woishitwa yaJehova. Kungaho, Jesus okwa dika po ekanghameno lokuyukipalifa hauxuuninwa ounamapangelo waJehova nokuyapulifa edina laYe. Jesus, e li Omukalelipo Munene waJehova, ota ka yukipalifa oinima meshito alishe. (Oilonga 5:31) Eshi a li kombada yedu, okwa li a ulika ouyuki wopakalunga okupitila monghedi yaye yokukalamwenyo. Jehova okwa popya shi na sha naye a ti: “Ohandi mu tula Omhepo yange, oye ndee ta udifile ovapaani [ouyuki, OB-1954].” (Mateus 12:18) Jesus okwa li a wanifa po ngahelipi eendjovo odo?

Jesus okwa li a yelifa kutya “ouyuki” oshike

8-10. (a) Eenghulunghedi dovawiliki vomalongelokalunga Oshijuda oda li da xumifa komesho odino ilipi yokudina ovanhu ovo vehe fi Ovajuda nosho yo ovakainhu? (b) Omonghedi ilipi eemhango dopanhu da li da ningifa omhango yaJehova yEshabata i kale i li omutengi?

8 Jesus okwa li e hole Omhango yaJehova nokwa li ha kala  metwokumwe nayo. Ndele ovawiliki vomalongelokalunga ova li va pengifa Omhango noku i longifa nai. Jesus okwa li e va lombwela a ti: ‘Woo nye, ovanongo vomishangwa novafarisai, ovanaihelele! Ohamu efa oinenenima yomomhango ouyuki nefilonghenda noudiinini.’ (Mateus 23:23) Ovanhu ovo va li hava hongo Omhango yaKalunga kava li hava yelifa nawa kutya “ouyuki” oshike. Ndele ponhele yaasho, ova li va hokela ouyuki wopakalunga. Ngahelipi mbela? Natu ka taleni koihopaenenwa yonhumba.

9 Jehova okwa li a lombwela oshiwana shaye shi kale sha yooloka ko koiwana yovapaani oyo ya li ye shi dingilila. (1 Eehamba 11:1, 2) Ndele ovawiliki vomalongelokalunga ovakwanyanya ova li va lombwela ovanhu va kale ve tonde ovanhu aveshe ovo vehe fi Ovajuda. Omishna oya li i na nokuli oshipango tashi ti: “Eengobe kadi na okufiwa meenhele daavo vehe fi Ovajuda molwaashi okwa li hava fekelwa kutya ohava nangala noinamwenyo.” Okuungaunga nonhondo naaveshe ovo vehe fi Ovajuda kwa tya ngaho kakwa li pauyuki nokakwa li metwokumwe nOmhango yaMoses. (Leviticus 19:34) Opa li yo pa tota po eemhango di na sha nanghee ovakainhu ve na okuungaungwa navo. Omhango imwe oya li ya popya kutya omukulukadi ke na okweenda a shaama nomushamane waye, ndele oku na okweenda e li konima. Ovalumenhu ova li va londwelwa kutya inava popya novakainhu moipafi yovanhu, nokuli nonande ovakulukadi vavo. Ngaashi ovapika, ovakainhu navo kava li va pitikwa va yandje oumbangi momhangu. Opa li nokuli hapa ilikanwa eilikano limwe omo ovalumenhu hava pandula Kalunga molwaashi vehe fi ovakainhu.

10 Ovawiliki vomalongelokalunga ova li va hekula Omhango yaKalunga moku i wedele eemhango nosho yo eenghedimhango dihapu dopanhu. Pashihopaenenwa, omhango yEshabata oya li ashike ya kelela ovanhu vaha longe mefiku lEshabata, opo va longife efiku olo okulongela Kalunga, va pepaleke oupamhepo wavo nova fuwe po. Ashike Ovafarisai ova li va ninga omhango oyo i kale omutengi. Ova li va tokola kuvo vene kutya “oilonga” ilipi ihe na okulongwa. Ova li va tumbula oilonga 39 i lili noku lili yokondadalunde oyo va tala ko kutya oyo ashike oilonga, ngaashi okuteya oilya ile oukongo woinamwenyo. Oshinima osho osha li sha etifa po omapulo mahapu, ngaashi: Mbela ngeenge omunhu okwa dipaa okalipi mEshabata okwa li a ya moukongo woinamwenyo? Ngeenge omunhu okwa polola oilya a ende ta shoshona, mbela ngaho  okwa li ta teya? Ngeenge omunhu okwa velula omunhu wonhumba oo a li ta vele, mbela ngaho okwa li ta longo? Ovafarisai ova li va tula po eemhango dokondadalunde dihe li pandjele di na sha noinima aishe oyo.

11, 12. Jesus okwa li a ulika ngahelipi kutya oku li omhinge neenghulunghedi dihe li pamishangwa dOvafarisai?

11 Meenghalo odo da tumbulwa moutendo va tetekela, Jesus okwa li a kwafela ngahelipi ovanhu va ude ko kutya ouyuki oshike? Omahongo aye nosho yo onghedi yaye yokukalamwenyo oya li ya nyaneka pomutenya oikala yovawiliki vomalongelokalunga ovo. Natu ka konakoneni tete amwe omomahongo aJesus. Jesus okwa li e va pa oushima sha yukilila omolweemhango davo odo dihapu, a ti: ‘Ohamu dimi po eendjovo daKalunga konghulunghedi yeni mwe i dika.’ — Markus 7:13.

12 Jesus okwa li a honga nouladi kutya Ovafarisai ova pengifa omhango yEshabata, sha hala okutya, kava li ve udite ko elalakano layo. Messias okwa ti kutya “oye omwene weshabata,” onghee hano, okwa li e na oufemba wokuvelula ovanhu mEshabata. (Mateus 12:8) Opo a divilike oshitwa osho, okwa li a longa oshikumwifilonga shokuvelula moipafi yovanhu mefiku lEshabata. (Lukas 6:7-10) Okuvelula oko okwa li taku ulike kutya ota ka velula ovanhu kombada yedu alishe eshi ta ka pangela oule wOmido Eyovi. Eyovimudo olo otali ka kala efiku lEshabata, omo ovanhu ovadiinini tava ka tulumukwa koilonga oyo va kala tava longo oule womafelemido tava pangelwa koulunde nefyo.

13. Omhango ilipi ya li ya totwa po konima youkalele waKristus wokombada yedu, nomhango oyo oya yooloka ko ngahelipi kOmhango yaMoses?

13 Jesus okwa yelifa yo kutya ouyuki oshike mokutota po omhango ipe, “omhango yaKristus,” oyo ya ka hovela okutulwa moilonga konima eshi a mana oukalele waye wokombada yedu. (Ovagalati 6:2) Mepingafano nOmhango yaMoses oyo ya pingenwa po, omhango oyo ipe inai likolelela lela komusholondodo woipango ya shangwa, ndele okomafinamhango. Oya kwatela mo oipango yonhumba yokondadalunde. Shimwe shomoipango oyo Jesus okwe shi ifana “oshipango shipe.” Okwa li a honga ovashikuli vaye aveshe va kale ve holafane ngaashi ye a kala e va hole. (Johannes 13:34, 35) Ohole yokuheliholamwene ya tya ngaho oyo ya li tai ka didilikifa mo ovo ve li koshi ‘yomhango yaKristus.’

 Jesus okwa li ha longo ouyuki

14, 15. Jesus okwa li a ulika ngahelipi kutya oku shii kutya eenghonopangelo daye oda ngabekwa, nomolwashike osho tashi hekeleke?

14 Jesus ka li ashike a honga ovahongwa vaye va kale ve na ohole. Okwa li ha kala metwokumwe ‘nomhango yaKristus.’ Omhango oyo oya li ya nwefa mo onghalamwenyo yaye. Natu ka taleni keenghedi nhatu omo oshihopaenenwa shaJesus sha yelifa nawa kutya ouyuki oshike.

15 Onghedi yotete: Jesus okwa li a tokola toko opo a henuke okuhenouyuki kwoludi keshe. Otashi dulika wa didilika kutya okuhenouyuki kuhapu ohaku holoka po ngeenge ovanhu inava wanenena ove linenepeke nokulongifa nai eenghonopangelo davo. Ndele Jesus ka li a ninga ngaho. Pomhito imwe, omulumenhu umwe okwa li e uya kuJesus ndele ta ti: “Omuhongi, lombwela omumwameme tu tukule efyuululo.” Jesus okwa li e mu nyamukula ngahelipi? Okwa ti: “Menhu oove, olyelye a tula nge ndi ninge omutokoli nomutukuli woinima yeni?” (Lukas 12:13, 14) Mbela osho kashi fi oshinima shididilikwedi? Owino waJesus, eendunge dokuyoolola nosho yo ondodo yeenghonopangelo oyo a pewa kuKalunga oi dule yakeshe umwe kombada yedu. Ndele nande ongaho, okwa li a anya okulidopa moshinima osho, molwaashi ka li a pewa eenghonopangelo doku shi ninga. Jesus okwa kala alushe e shii kutya eenghonopangelo daye oda ngabekwa, nokuli nofimbo a li meulu oule womayovimido. (Judas 9) Kashi hokwifa tuu okushiiva kutya Jesus okwa li e lineekela filufilu kutya Jehova oye ashike ta dulu okutokola osho sha yuka!

16, 17. (a) Jesus okwa li a ulika ngahelipi kutya oha longo ouyuki eshi a li ta udifa onghundana iwa yOuhamba waKalunga? (b) Jesus okwa li a ulika ngahelipi kutya ouyuki waye owa li wa kwatela mo onghenda?

16 Onghedi onhivali: Jesus okwa li a ulika ouyuki monghedi omo a li a udifa onghundana iwa yOuhamba waKalunga. Ka li e na onhondo. Ponhele yaasho, okwa li ha ningi eenghendabala da mana mo opo a ye kovanhu vomaludi aeshe, kutya nee oipuna ile eehepele. Mepingafano naJesus, Ovafarisai ova li hava ifana eehepele nosho yo ovanhu vongaho tava longifa oshitya amhaarets osho tashi ulike odino, osho tashi ti “ovakwadu.” Jesus okwa li a nyaneka pomutenya nouladi okuhenouyuki kwa tya ngaho. Eshi a udifila ovanhu onghundana iwa, a lya pamwe navo, e va palula, e  va velula noku va nyumuna nokuli, kungaho okwa li a longa metwokumwe nouyuki waKalunga oo a hala “ovanhu aveshe” va kwafelwe. * — 1 Timoteus 2:4.

17 Onghedi onhinhatu: ouyuki waJesus owa li wa kwatela mo onghenda inene. Jesus okwa li ha ningi eenghendabala da mana mo opo a kwafele ovalunde. (Mateus 9:11-13) Okwa li ha kala e lilongekida okukwafela ovanhu ovo vehe na ekwafo lasha. Pashihopaenenwa, Jesus ka li e limbwanga mumwe novawiliki vomalongelokalunga mokuxumifa komesho okuhelineekela ovanhu aveshe ovo vehe fi Ovajuda. Omolwonghenda yaye, okwa li a kwafela nokuhonga ovanhu vamwe ovo vehe fi Ovajuda, nonande okwa li a endela unene tuu Ovajuda. Okwa li a dimina okuvelula pashikumwifilonga omupiya womukulunhu wetangakwaita laRoma, eshi a lombwela omukulunhu wetangakwaita oo a ti: “Movaisrael inandi mona nande umwe e neitavelo li fike pwa li.” — Mateus 8:5-13.

18, 19. (a) Omeenghedi dilipi Jesus a li a xumifa komesho efimano lovakainhu? (b) Ongahelipi oshihopaenenwa shaJesus tashi tu kwafele tu mone kutya ouladi owa pambafana nouyuki?

18 Jesus ka li yo ha yambidida onghedi omo ovakainhu va li va talika ko. Ponhele yaasho, okwa li ha longo osho sha yuka, te shi ningi nouladi. Ovakainhu Ovasamaria ova li va talika ko kutya inava koshoka ngaashi ovanhu vakwao ovo vehe fi Ovajuda. Ashike Jesus ka li a ongaonga okuudifila omukainhu Omusamaria pondungu yaSikar. Jesus okwa li nokuli e lihololela oshikando shotete omukainhu oo kutya oye Messias omuudanekwa. (Johannes 4:6, 25, 26) Ovafarisai ova li va popya kutya ovakainhu kave na okuhongwa Omhango yaKalunga, ndele Jesus okwa li a longifa efimbo lihapu nosho yo eenghono mokuhonga ovakainhu. (Lukas 10:38-42) Osha li natango omufyuululwakalo kutya ovakainhu itava dulu okuyandja oumbangi wonhumba u shii okulineekelwa, ashike Jesus okwa li a pa ovakainhu vonhumba omhito ye likalekelwa yoku  mu mona tete eshi a nyumuka. Okwa li nokuli e va lombwela kutya nava ka lombwele ovashikuli vaye ovalumenhu kombinga yoshiningwanima osho sha fimanenena. — Mateus 28:1-10.

19 Jesus okwa li shili a yelifila nawa ovanhu kutya ouyuki oshike. Peemhito dihapu, okwa li he shi ningi, nonande okwa li e shii kutya otashi dulu oku mu twala moshiponga shinene. Oshihopaenenwa shaJesus otashi tu kwafele tu mone kutya okulonga metwokumwe nouyuki washili otaku pula ouladi. Osha yeleka eshi Jesus ta ifanwa “onghoshi yomepata laJuda.” (Ehololo 5:5) Dimbulukwa kutya onghoshi otai faneke oukwatya wokuwanifa po ouyuki nouladi. Monakwiiwa i li popepi, Jesus ota ka “tandavelifa ouyuki kombada yedu.” — Jesaja 42:4, OB-1986.

Ohamba yopaMessias otai ka “tandavelifa ouyuki kombada yedu”

20, 21. Ongahelipi Ohamba yopaMessias tai xumifa komesho ouyuki kongonga yedu alishe nosho yo meongalo lopaKriste pefimbo letu?

20 Eshi Jesus a ninga Ohamba yopaMessias mo 1914, okwa kala ta xumifa komesho ouyuki kombada yedu. Ngahelipi mbela? Omokushilipaleka kutya exunganeko olo tali hangwa muMateus 24:14 otali wanifwa. Ovashikuli vaJesus vokombada yedu otava hongo ovanhu moilongo aishe oshili kombinga yOuhamba waJehova. Ngaashi Jesus, otava udifa nokuhe na onhondo, tava kwafele ovanhu aveshe kutya nee ovanyasha ile ovakulunhu, eehepele ile oipuna, ovakainhu ile ovalumenhu, va shiive Jehova, Kalunga kouyuki.

21 Jesus ota xumifa yo komesho ouyuki meongalo lopaKriste, olo oye e li Omutwe walo. Ngaashi sha xunganekwa, okwa yandja “eeshali [di li ovanhu, NW]”, ovakulunhuongalo Ovakriste ovadiinini ovo tava kwatele komesho meongalo. (Ovaefeso 4:8-12) Eshi ovalumenhu ovo tava lifa oufita waKalunga u na ondilo, ohava landula oshihopaenenwa shaJesus Kristus mokuxumifa komesho ouyuki. Ohava dimbuluka alushe kutya Jesus okwa hala eedi daye di ungaungwe nado pauyuki, kashi na nee mbudi kutya odi li pomufika ulipi, oda tumbala shi fike peni ile odi na oiniwe i fike peni.

22. Jehova oku uditile ngahelipi okuhenouyuki oko ku li ko kunena, nokwa nangeka po Omona waye a ka ninge shike shi na sha naasho?

22 Monakwiiwa i li popepi, Jesus ota ka etifa ouyuki kombada  yedu monghedi ye likalekelwa. Kunena, okuhenouyuki oku li apeshe mounyuni ou wa nyonauka. Okaana keshe oko ka fya kondjala oke li oshihakanwa shokuhenouyuki, unene tuu ngeenge ohatu diladila shi na sha noimaliwa nosho yo efimbo olo hali longifwa mokunduluka oilwifo nomokuwanifa po omahalo okuliholamwene aavo tava lalakanene omalihafifo. Omafyo ovanhu omamiliyona ovo hava fi efyo lomhiva omudo keshe okwa kwatelwa moinima oyo ya etifwa kokuhenouyuki, noinima aishe oyo otai tukulula ehandu laJehova li li pauyuki. Onghee Jehova okwa nangeka po Omona waye opo a kalwe oita i li pauyuki opo a hanaune po onghalelo aishe yoinima youkolokoshi noku xulife po okuhenouyuki akushe fiyo alushe. — Ehololo 16:14, 16; 19:11-15.

23. Kristus ota ka xumifa komesho ngahelipi ouyuki fiyo alushe konima yaHarmagedon?

23 Ouyuki waJehova otau ke mu linyengifa a ninge shihapu shihe fi ashike okuhanauna po ovakolokoshi. Okwa nangeka po yo Omona waye a pangele e li “Ohamba yombili.” Konima yoita yaHarmagedon, epangelo laJesus otali ka eta ombili kombada yedu alishe, notali ka pangela ‘pauyuki.’ (Jesaja 9:5, 6) Jesus ota ka kala a hafa okuxulifa po okuhenouyuki akushe oko kwa etifa oluhodi linene nokumona oixuna mounyuni. Ota ka twikila okulonga metwokumwe nouyuki waJehova wa wanenena fiyo alushe. Onghee hano, osha fimanenena okukendabala okuhopaenena ouyuki waJehova paife. Natu ka taleni kutya ngahelipi hatu dulu oku shi ninga.

^ okat. 1 Jesus okwa li ha handuka pauyuki ngaashi Jehova, oo “oupyuhandu” waye hau xwamene ovakolokoshi. (Nahum 1:2) Pashihopaenenwa, konima eshi Jehova a lombwela oshiwana shaye osho sha li ihashi dulika kutya osha ninga ongulu yaye “ekololo lovanyeki,” okwa ti: “Okuhanduka kwange noupyuhandu wange otau ka paukila onhele ei.” — Jeremia 7:11, 20.

^ okat. 3 Omishna otai ti kutya konima yomido donhumba, ovanhu ova ka kema shi na sha nondado ya londa yeenghuti odo da li hadi landifwa motembeli. Opo nee ondado oya li ya kululwa neepersenda 99 lwaapo. Olyelye a li ha mono ouwa muhapu mongeshefa oyo ya li hai likola movanhu shihapu? Ovanandjokonona vamwe ova popya kutya omukulunhu weengeshefa odo da li motembeli okwa li omupristeri omukulunhu wedina Hannas, neengeshefa odo oda li hadi etele omupristeri oo noukwaneumbo waye oupuna muhapu. — Johannes 18:13.

^ okat. 16 Ovafarisai ova li ve wete kutya ovadinwa, ovanhu ovo vehe shii Omhango, “ova fingwa.” (Johannes 7:49) Ova li va popya kutya hamunhu a hongo ovanhu va tya ngaho, hamunhu a landakanifa navo, a lye pamwe navo ile a ilikane pamwe navo. Ova li hava ti kutya okupitika omonakadona waye a hombolwe komunhu wongaho osha li oixuna shi dule oku mu yandja po koifitukuti. Ova li nokuli hava diladila kutya ovadinwa kave na eteelelo lenyumuko.

 

Lihonga shihapu

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA

Omido 100 dokupangela kwOuhamba—Ode ku kuma ngahelipi?

Ongahelipi hatu dulu okumona ouwa mepangelo lOuhamba? Lihonga nghee Ohamba yopaMessias tai ka kwafela ovapangelwa vayo va kale va koshoka pamhepo, i va honge noi va unganeke.