1, 2. Omolwashike taku dulu okutiwa kutya ohamba David oya li ya shakeneka eenghalo donhumba omo vamwe va ulika okuhenoudiinini?

OHAMBA DAVID oya li ya shakeneka eenghalo donhumba omo vamwe va ulika okuhenoudiinini. Pomhito imwe, ovanhu vamwe vomoshiwana shaye ova li va pangela omhangela monanguwi ve mu umbe ko koshipundi. Okwa li yo a kengelelwa kovanhu vamwe ovo va li ookaume kaye kopofingo. Diladila pashihopaenenwa kombinga yaMikal, omukulukadi waDavid wotete. Potete, Mikal “okwa li e hole David” nosha yela kutya okwa li he mu yambidida eshi a li ta wanifa po oinakuwanifwa yaye e li ohamba. Ndele lwanima, okwa li “e mu dina momutima waye,” nokwa li nokuli e wete David a fa “elai.” — 1 Samuel 18:20; 2 Samuel 6:16, 20, yelekanifa OB-1986.

2 Opa li yo Ahitofel omuyandjimayele waDavid. Ovanhu ova li va lenga omayele aye, va li ve a tala ko a fa a dja filufilu kuJehova. (2 Samuel 16:23) Ndele hauxuninwa, kaume kaDavid oo a li e shii okulineekelwa okwa li a ninga omukengeleledi nokwe limbwanga mumwe naavo va li va tukululila David oshibofa. Olyelye a li a twa ovanhu omaminimini va pangele omhangela oyo yomeholeko? OAbsalom, omonamati waDavid! Absalom okwa kala ta longifa ekonda opo ‘a yule omitima dOvaisrael,’ e lininga ye mwene ohamba. Ounashibofa waAbsalom owa ka kala wa nyaya keonga, naasho osha li sha fininika ohamba David i faduke po opo i ka xupife omwenyo wayo. — 2 Samuel 15:1-6, 12-17.

3. David okwa li e na elineekelo lilipi?

3 Mbela ope na ngoo oo a li omudiinini kuDavid? David okwa li e shii kutya opa li oo omudiinini kuye eshi a li meenghalo didjuu. Olyelye mbela oo a li omudiinini kuye? OJehova Kalunga. David okwa popya shi na sha naJehova a ti: “Komudiinini oto ka kala u li omudiinini.” (2 Samuel 22:26, NW) Oudiinini oshike,  na Jehova okwa li a ulika ngahelipi kutya oku li oshihopaenenwa dingi ngeenge tashi uya pokuulika oudiinini?

Oudiinini oshike?

4, 5. (a) “Oudiinini” oshike? (b) Ongahelipi oudiinini woinima oyo ihe na omwenyo wa yooloka ko koudiinini oo hau ulikwa kovanhu?

4 Oshitya “oudiinini” osho sha longifwa mOmishangwa dOshiheberi otashi ulike kolune olo tali kwatafana pahole noshinima fiyo elalakano lalo li na sha noshinima osho la wanifwa. Omunhu oo omudiinini omunahole yo. * Shihokwifa, omupsalme okwa popya shi na sha nomwedi a ti kutya ou li ‘ondombwedi i shii okulineekelwa yomevalelwa’, molwaashi ohau piti alushe konguloshi. (Epsalme 89:37, yelekanifa OB-1986.) Kungaho, otaku dulu okutiwa kutya omwedi oudiinini. Ndele omwedi itau dulu okukala udiinini meityo la faafana naalo omunhu ta dulu okukala omudiinini. Omolwashike mbela? Omolwaashi oudiinini womunhu otau ulike kutya oku na ohole, oukwatya oo oinima oyo ihe na omwenyo itai dulu okuulika.

Omwedi owa popiwa u li ondombwedi i shii okulineekelwa, ndele oishitwa ashike inaendunge tai dulu okuhopaenena shili oudiinini waJehova

5 Pamishangwa, oudiinini owa kwatela mo okukala nohole ya  xwama. Ngeenge omunhu omudiinini komunhu wonhumba, ota ulike kutya oku na ekwatafano naao ta ulikile oukwatya oo. Oudiinini wa tya ngaho ihau ulikwa ashike peemhito dimwe. Omunhu omudiinini ina fa omakufikufi omefuta oo haa telaanifwa komhepo, sha hala kutya, iha tengauka. Ndele mepingafano naasho, oudiinini ile ohole i na oudiinini ohai kwafele omunhu a pondole meenghalo didjuu unene.

6. (a) Oudiinini owa pumba shi fike peni movanhu, nOmbibeli oye shi ulika ngahelipi? (b) Onghedi ya denga mbada omo hatu dulu okulihonga kutya oudiinini owa kwatela mo shike oilipi, nomolwashike taku dulu ku tiwa kutya oyo ya denga mbada?

6 Oudiinini wa tya ngaho owa pumba kunena. Ookaume kopofingo luhapu kave kwete ‘okuhanauna po’ ile tu tye okunyona po oukaume wavo. Pashihopaenenwa, ohatu udu luhapu vamwe ovo va fiya po okaume kavo kopahombo. (Omayeletumbulo 18:24, OB-1986; Malakia 2:14-16) Oilonga youkengeleledi oi li apeshe, naasho otashi dulu oku tu ningifa tu kale tu udite ngaashi omuprofeti Mika oo a tile: “Ovadiinini va pwa mo moshilongo.” (Mika 7:2) Nonande luhapu ovanhu ohava dopa okuulika ouwanghenda, Jehova oha ulike oukwatya oo woudiinini monghedi ya tongomana. Onghee hano, onghedi ya denga mbada omo hatu dulu okulihonga kutya oudiinini owa kwatela mo shike omokukonakona nghee Jehova ha ulike oukwatya oo u li oshitukulwa sha fimana shohole yaye.

Oudiinini waJehova kau fi okuyelekwa

7, 8. Omolwashike taku dulu okutiwa kutya Jehova oye aeke omudiinini?

7 Ombibeli oya ti Jehova oye aeke “Kalunga omudiinini.” (Deuteronomion 7:9) Omolwashike taku tiwa ngaho? Mbela omafimbo amwe ovanhu nosho yo ovaengeli ihava ulike oudiinini udidilikwedi? (Job 1:1; Ehololo 4:8) Ongahelipi shi na sha naJesus Kristus? Mbela ke fi “omudiinini” filufilu kuKalunga? (Epsalme 16:10, NW) Ndele omolwashike taku tiwa kutya Jehova oye aeke omudiinini?

8 Tetetete, dimbuluka kutya oudiinini ou li oshitukulwa shohole. Molwaashi ‘Kalunga Oye ohole,’ osha hala okutya oye oshihopaenenwa sha denga mbada mokuulika ohole, nokape  na omunhu ta dulu okuulika filufilu oukwatya oo ngaashi ye. (1 Johannes 4:8) Oshoshili kutya ovaengeli nosho yo ovanhu otava dulu okuhopaenena omaukwatya aJehova, ashike Jehova oye aeke ha ulike oudiinini monghedi ya denga mbada. E li “Omuxungu,” okwa ulika ouwanghenda oule wefimbo lile e dule oshishitwa keshe shokombada yedu ile shomeulu. (Daniel 7:9) Onghee hano, Jehova oye oshihopaenenwa dingi shokukala omudiinini. Oha ulike oukwatya oo monghedi ya tongomana, nokape na nande oshishitwa shimwe tashi dulu okuyelekwa naye. Natu ka taleni koihopaenenwa imwe yanghee ha ulike oudiinini.

9. Jehova okwa ulika ngahelipi kutya “omudiinini mokulonga kwaye akushe”?

9 Jehova “[omudiinini, NW] mokulonga kwaye akushe.” (Epsalme 145:17) Osho oshi liwetikile mo ngahelipi? Epsalme 136 otali yandje enyamukulo. Mepsalme olo omwa popiwa omahokololo e na sha nanghee Jehova ha xupifa, mwa kwatelwa oshiningwanima shididilikwedi shi na sha nanghee a li a xupifa Ovaisrael pEfuta Litilyana. Shididilikwedi, ovelishe keshe yepsalme olo oya divilikwa outumbulilo oo tau ti: “Osheshi alushe ouwanghenda [ile oudiinini] waye tau kala po.” Epsalme olo ola kwatelwa yo momapulo okudilonga oo taa hangwa pepandja 289. Eshi to lesha eevelishe odo, oto ka kuminwa eenghedi dihapu omo Jehova a ulikila oshiwana shaye ouwanghenda. Jehova oha ulike kutya oku li omudiinini kovapiya vaye ovadiinini eshi ha pwilikine nokukatuka eenghatu e va kwafele peufwafimbo laye ngeenge tava kongo ekwafo. (Epsalme 34:7) Jehova ota kala alushe omudiinini kovapiya vaye shimha ashike ve li ovadiinini kuye.

10. Jehova oha ulike ngahelipi kutya omudiinini komifikamhango daye?

10 Jehova okwa ulika yo kutya omudiinini kovapiya vaye mokukala omudiinini komifikamhango daye. Mepingafano novanhu vamwe ovo vehe fi okulineekelwa, ovo hava wilikwa ashike komaliudo ongaho nohava ningi oinima nopehe na elalakano lasha, Jehova iha tengauka ngeenge tashi ya petaleko laye li na sha naasho shi li mondjila nosho yo osho sha puka. Etaleko  laJehova li na sha noumhulile, okulongela oikalunga nosho yo okudipaa oli li ashike ngaashi la kala momukokomoko womayovimido a pita. Jehova okwa popya okupitila momuprofeti Jesaja a ti: “Ndele fiyo omoukulupe weni, Aame tuu ou, ndi li ngaashi nda kala.” (Jesaja 46:4) Onghee hano, ohatu dulu okukala nelineekelo kutya ohatu ka mona ouwa mokushikula ewiliko lopaenghedi nola yela olo tali hangwa mEendjovo daKalunga. — Jesaja 48:17-19.

11. Yandja oihopaenenwa oyo tai ulike kutya Jehova oha wanifa po noudiinini omaudaneko aye.

11 Jehova oha ulike yo oudiinini mokuwanifa po omaudaneko aye. Ngeenge okwa udaneke sha, ohe shi wanifwa po shili. Jehova okwa ti: “Ondjovo yange tai di mokanya kange: itai alukile kuame oshimha, ndelenee otai longo osho sha wapalela nge, ndee tai wanifa eshi nde i tumina.” (Jesaja 55:11) Oha ulike kutya omudiinini kovapiya vaye mokuwanifa po eendjovo daye. Iha udanekele ovapiya vaye oinima oyo ina lalakanena oku i wanifa po. Okwa ulika kutya omulineekelwa filufilu, nomolwaasho omupiya waye Josua okwa li a popya a ti: “Ondjovo nande imwe yomeendjovo adishe diwa, Omwene e di popya neumbo laIsrael, ya kala inai wanifwa. Adishe da wanifwa.” (Josua 21:45) Ohatu dulu okukala nelineekelo kutya katu na efiku tu ka ude nai molwaashi ngeno Jehova a dopa okuwanifa po omaudaneko aye. — Jesaja 49:23; Ovaroma 5:5.

12, 13. Omeenghedi dilipi ouwanghenda waJehova ‘tau kala po alushe’?

12 Ngaashi twe shi mona nale, Ombibeli oye tu lombwela kutya ouwanghenda waJehova ‘otau kala po alushe.’ (Epsalme 136:1) Omeityo lilipi mbela? Pashihopaenenwa, oha dimine po ovanhu omatimba avo filufilu. Ngaashi sha kundafanwa metukulwa 26, Jehova iha dimbuluka omanyono oo omunhu a nyonene ndele te livele ombedi nokwa li e mu dimina po. Molwaashi ‘atusheni otwa nyona, notuhe noshinge shaKalunga,’ natu kaleni tu na olupandu omolwouwanghenda waJehova oo tau kala po fiyo alushe. — Ovaroma 3:23.

13 Ndele ouwanghenda waJehova otau kala po fiyo alushe meityo limwe vali. Eendjovo daye oda ti kutya omuyuki “ota ka  kala ngaashi omuti, ou wa twikwa pomatondokelo omeva ndee tau imifa oiimati yao pefimbo lao, nomafo ao ihaa lembe, naashishe eshi ta ningi, osha fewa.” (Epsalme 1:3) Diladila shi na sha nomuti hau imi nawa, oo u na omafo ihaa lembe. Onghee hano, ngeenge nafye otwa kala hatu hafele okulesha Eendjovo daKalunga, ohatu ka kala nomwenyo efimbo lile, twa hafa nohatu imike oiimati iwa. Omanangeko noupuna oo Jehova ta ka pa ovapiya vaye ovadiinini otaa kalelele. Mounyuni mupe wouyuki oo Jehova ta ka eta, ovanhu ovaduliki otava ka mona ouwa mouwanghenda waye fiyo alushe. — Ehololo 21:3, 4.

‘Ovadiinini vaye ite va efa’

14. Jehova oha ulike ngahelipi kutya oha pandula oudiinini wovapiya vaye?

14 Jehova oha ulike oudiinini waye oikando noikando. Molwaashi omulineekelwa filufilu, oudiinini oo ha ulikile ovapiya vaye kau na efiku u xule po. Omupsalme okwa ti: “Nghee nda li omumati fiyo onda kulupa, omuyuki inandi mu mona nande a efuwa, ile oludalo laye tali ehela oshifima. Osheshi Omwene oku hole ouyuki, novadiinini vaye ite va efa nande.” (Epsalme 37:25, 28) Doshili, otwa wana okulongela Jehova molwaashi Omushiti wetu. (Ehololo 4:11) Ndele molwaashi ye omudiinini, okwa lenga oilonga yetu youdiinini. — Malakia 3:16, 17.

15. Yelifa nghee oudiinini waJehova wa li wa divilikwa monghedi omo a li a ungaunga nOvaisrael.

15 Omolwouwanghenda waye, Jehova oha kwafele oshiwana shaye lwoikando ngeenge shi li meenghalo didjuu. Omupsalme okwe tu lombwela a ti: “Eemwenyo dovakoshoki vaye, ote di amene, ote di xupifa momake ovadinikalunga.” (Epsalme 97:10) Natu ka taleni nghee a li a ungaunga noshiwana shOvaisrael. Konima eshi e va xupifa pashikumwifilonga pEfuta Litilyana, ova li va imbila Jehova eimbilo tava ti: “Mouwanghenda woye [ile “ohole i na oudiinini,”] ove wa endifa oshiwana shoye we shi kulila.” (Exodus 15:13, yelekanifa neshangelo lopedu mo-NW.) Jehova okwa ulika shili ohole i na oudiinini eshi a xupifa Ovaisrael pEfuta Litilyana. Onghee hano, Moses okwa li e va lombwela a ti: “Omwene ine mu hokwa ndele ine mu hoolola  omuvalo weni ngeno u dule woiwana aishe ikwao, osheshi omuvalo weni wa li munini, u dulike koiwana aishe. Ndelenee Omwene eshi e mu hole nokwa li a hala okudiinina eano Ye e li anenene ooxo, onghee hano Omwene e mu pitifa mo neke li neenghono meumbo loupika, meke laFarao, ohamba yaEgipti.” — Deuteronomion 7:7, 8.

16, 17. (a) Ovaisrael ova ulika ngahelipi kutya kava li ve na olupandu, ndele Jehova okwa li e va fila ngahelipi onghenda? (b) Ovaisrael vahapu ova li va ulika ngahelipi kutya kave na fiku ‘va veluke,’ nongahelipi osho shi li elondwelo kufye?

16 Oshiwana shOvaisrael osha li sha dopa okuulika olupandu lasho li na sha nouwanghenda waJehova, molwaashi konima eshi sha xupifwa, ‘inashi efa okunyona kuye, osha handukifa [Jehova] ou wOkombadambada mombuwa.’ (Epsalme 78:17) Oule womafelemido, ova li ve mu tukululila oshibofa lwoikando, va li ve mu efa po nokulongela oikalunga nosho yo okushikula eenghedindjikilile dovapaani odo da li de va nyateka. Ndele nande ongaho, Jehova ka li a efa po ehangano olo a li a ninga navo. Ponhele yaasho, okwa li a lombwela oshiwana shaye okupitila momuprofeti Jeremia a ti: “Aluka! Akutu oove nakuliteeka nge, Israel . . . Ame itandi ka kala nda handuka fiyo alushe, [molwaashi ame omudiinini, NW].” (Jeremia 3:12) Ndele ngaashi twe shi mona metukulwa 25, Ovaisrael vahapu kava li va ninga omalunduluko. Ova li “va yola ovatumwa vaKalunga, ndele va dina eendjovo daye, ndele va sheka ovaprofeti vaye.” Oshidjemo osha li shike? Xuuninwa, “oupyuhandu wOmwene wa xwamena ovanhu vaye ndele inapa monika vali eveluko.” — 2 Omafimbo 36:15, 16.

17 Oshike hatu lihongo moshinima osho? Ohatu lihongo mo kutya omolwoudiinini waye, Jehova ihe lipwililikile owii noitatu dulu oku mu enda medu. Jehova ‘omunene mouwanghenda,’ noha file onghenda ngeenge ope na etomheno loku shi ninga. Ndele mbela ongahelipi ngeenge omulunde ine livela ombedi nandenande? Monghalo ya tya ngaho, Jehova oha diinine omifikamhango daye douyuki nohe mu tokola sha kwata moiti. Jehova okwa li a lombwela Moses kutya “ita efa okuhandukila.” — Exodus 34:6, 7.

18, 19. (a) Jehova okwa ulika ngahelipi oudiinini waye mokutokola ovakolokoshi? (b) Omonghedi ilipi Jehova a ulika kutya omudiinini kovapiya vaye ovo va hepekwa fiyo omefyo?

 18 Kalunga oha ulike yo oudiinini waye mokuhandukila ovakolokoshi. Ngahelipi mbela? Oshihopaenenwa shimwe otashi hangwa membo lEhololo moipango oyo Jehova a li a lombwela ovaengeli vaheyali eshi a ti: “Indeni mu ka tileshi oiyasha ei i-7 yehandu laKalunga kombada yedu.” Eshi omweengeli omutitatu a tilashi “oshiyasha shaye momilonga nomeedjo domeva,” omeva okwa shituka ohonde. Opo nee omweengeli oo okwa lombwela Jehova a ti: ‘Oove Omuyuki [“omudiinini,” NW] ou u li ko, nowa li ko, Oove Omuyapuki, eshi wa tokola ngaha; osheshi ovo kwa li va tilashi ohonde yovayapuki noyovaprofeti, Ove we va pa okunwa ohonde, osheshi ve shi lilongela!’ — Ehololo 16:1-6.

Omolwoudiinini waye, Jehova ota ka dimbuluka nokunyumuna ovo va ulika oudiinini wavo fiyo omefyo

19 Dimbuluka kutya eshi omweengeli oo a li ta yandje etumwalaka olo letokolo, okwa popya kutya Jehova “omudiinini.” Omolwashike mbela? Omolwaashi eshi Jehova a hanauna po ovakolokoshi, okwa ulika kutya omudiinini kovapiya vaye, ovo vahapu vomuvo va hepekwa fiyo omefyo. Omolwoudiinini waye, oha kaleke ovapiya vaye ovadiinini ovo va  fya medimbuluko laye. Okwa djuulukwa oku va mona vali, nOmbibeli oya koleka kutya okwa lalakanena oku ke va nyumuna. (Job 14:14, 15) Iha dimbwa ovapiya vaye ovadiinini molwaashi va fya. Mepingafano naasho, “aveshe ove nomwenyo moku mu kalela.” (Lukas 20:37, 38) Elalakano laJehova lokwaalulila ovanhu momwenyo ovo ve li medimbuluko laye otali yandje oumbangi wa kola kutya omudiinini.

Bernard Luimes (pombada) naWolfgang Kusserow (pokati) ova dipawa ketangakwaita laNazi

Moses Nyamussua okwa dipawa nomaonga kongudu yopapolitika

Ohole yaJehova i na oudiinini oye shi ninga tashi shiiva opo ovanhu va xupifwe

20. Oolyelye ve li ‘oitoo yefilonghenda,’ na Jehova okwa ulika ngahelipi oudiinini waye kuvo?

20 Momukokomoko wondjokonona, Jehova okwa ulikila ovapiya vaye ovadiinini oudiinini wa tongomana. Oule womido omayovi, Jehova okwe “lididimikila nonheni inene oitoo yehandukilo ei ya wana okunyonaunwa po.” Omolwashike mbela? “Opo a shiivife ouhapu wefimano laye moitoo yefilonghenda  oyo e i longekidila nale efimano.” (Ovaroma 9:22, 23) ‘Oitoo yefilonghenda’ oyo ovanamitimadiwa ovo va vaekwa nomhepo iyapuki opo va ka pangele pamwe naKristus mOuhamba waye. (Mateus 19:28) Opo oitoo oyo yefilonghenda i ka xupifwe, Jehova okwa kala omudiinini kuAbraham, oo a li a ninga ehangano naye eshi e mu udanekela a ti: ‘Oiwana aishe kombada yedu otai ka nangekwa noupuna moludalo loye, osheshi ove wa uda ondaka yange.’ — Genesis 22:18.

Omolwoudiinini waJehova, ovapiya vaye aveshe ovadiinini ove na eteelelo lashili li na sha nonakwiiwa

21. (a) Jehova okwa ulika ngahelipi kutya omudiinini ‘kongudu inene’ oyo i na eteelelo loku ka xupa ‘poudjuu munene’? (b) Oudiinini waJehova otau tu linyengifa tu ninge shike?

21 Jehova okwa ulika yo kutya omudiinini ‘kongudu inene’ oyo i na eteelelo loku ka xupa ‘poudjuu munene’ noku ka kala fiyo alushe meduparadisa. (Ehololo 7:9, 10, 14, yelekanifa NW.) Nonande ovapiya vaJehova inava wanenena, omolwoudiinini waye okwe va pa omhito yoku ka kala fiyo alushe moparadisa kombada yedu. Osho okwe shi ninga ngahelipi? Okwa ulika kutya omudiinini monghedi ya tongomana elela eshi a yandja ekulilo. (Johannes 3:16; Ovaroma 5:8) Oudiinini waJehova owa nanena kuye ovo ve na ondjala youyuki momitima davo. (Jeremia 31:3) Mbela ku udite wa nanenwa kuJehova omolwoudiinini oo a ulika nosho yo oo ta ka ulika? Molwaashi otwa hala okweehena popepi naKalunga, ohole yaye nai tu linyengife tu kale twa tokola toko oku mu longela noudiinini.

^ okat. 4 Shihokwifa, oshitya osho sha tolokwa “oudiinini” mu 2 Samuel 22:26 (NW) osha tolokwa yo vali pamwe pe lili “ouwanghenda” ile “ohole i na oudiinini.”