1-3. (a) Ovaegipti ova li tava kendabala okuningila shike Ovaisrael? (b) Ongahelipi Jehova a li a lwila oshiwana shaye?

OVAISRAEL ova li va kondekelwa pokati koikulundudu nefuta. Etangakwaita laEgipti, olo hali dipaa ovanhu nonyanya, ola li le va shikula, la tokola toko oku va hanauna po. * Ndele nande ongaho, Moses okwa li a ladipika oshiwana shaKalunga shiha kale sha tila. Okwa li e shi shilipaleka a ti: ‘Omwene ote ke mu kondjela.’ — Exodus 14:14.

2 Osha yela kutya Moses okwa li a pula ekwafo kuJehova, na Jehova okwa li e mu nyamukula a ti: ‘Ove ho ingidile nge shike? Yelula onhaili u nane eke loye kombada yefuta u li tukule pokati.’ (Exodus 14:15, 16) Kala nee ngeno wa fa u wete oiningwanima oyo tai ningwa. Jehova okwa li a lombwela meendelelo omweengeli waye, opo nee oluudi loshilemo ola li la ya konima yOvaisrael. Oluudi loshilemo olo otashi dulika la li tali monika la fa ekuma nola li tali kelela Ovaegipti ovo va li va hala okuponokela Ovaisrael. (Exodus 14:19, 20; Epsalme 105:39) Moses okwa li a yelula okwooko kwaye, nefuta ola li la tukuka pokati omolwomhepo inene oyo ya li ya holoka po. Omeva okwa li e li ofika kombinga nombinga a fa omakuma, nopa li ondjila ya kula ya wana okweenda Ovaisrael aveshe. — Exodus 14:21; 15:8.

3 Mokumona ngeno oshikumwifilonga shi fike opo, Farao okwa li a wana a lombwele etangakwaita laye li shune keumbo. Ndele molwaashi Farao okwa li e na ounhwa, okwa lombwela etangakwaita laye li ponokele Ovaisrael. (Exodus 14:23) Ovaegipti ova li va hovela okushikulila mo Ovaisrael mefuta, ndele kava li ve va hanga molwaashi omaulu omatemba avo oita  okwa li a hovela okuwa ko. Eshi Ovaisrael va tauluka efuta, Jehova okwa lombwela Moses ta ti: “Nana eke loye kombada yefuta, omeva opo a shiive okwalukila kombada yOvaegipti, kombada yomatemba avo oita nokombada yovalondi vavo veenghambe.” Omeva okwa ya kumwe nokupwipwikila po Farao netangakwaita laye. — Exodus 14:24-28; Epsalme 136:15.

Efuta Litilyana, Jehova okwa li a ulika kutya ye “omukwanyati”

4. (a) Jehova okwa li a ulika kutya ye oshike pEfuta Litilyana? (b) Ovanhu vamwe otashi dulika ve udite ngahelipi shi na sha nonghedi omo Jehova ha longifa eenghono daye?

4 Okuxupifwa kwoshiwana shOvaisrael pEfuta Litilyana osha li oshiningwanima shididilikwedi mondjokonona i na sha nanghee Kalunga ha ungaunga novanhu. Pomhito opo, Jehova okwa li a ulika kutya ye “omukwanyati.” (Exodus 15:3) Ou udite ngahelipi shi na sha nonghedi omo Jehova a longifa eenghono daye pomhito oyo? Odoshili kutya oita ohai nyemateke neenghono ovanhu nohai va nyikifa oluhodi. Ndele mbela okushiiva kutya Kalunga oku na eenghono dokuhanauna otashi ku imbi u ehene popepi naye?

Oita yopakalunga inai fa oita yopanhu

5, 6. (a) Omolwashike sha yeleka eshi Kalunga ta ifanwa “Jehova womatanga ovakwaita”? (b) Oita yaKalunga oya yooloka ko ngahelipi kwaayo yopanhu?

5 Momalaka opehovelo omo mwa li mwa shangwa Ombibeli, Kalunga okwa popiwa e li “Jehova womatanga ovakwaita” oikando 300 lwaapo mOmishangwa dOshiheberi nosho yo oikando ivali mOmishangwa dopaKriste dOshigreka. (1 Samuel 1:11) Jehova, e li Omupangeli weshito alishe, oha wilike etangakwaita linenenene lovaengeli. (Josua 5:13-15; 1 Eehamba 22:19) Etangakwaita olo otali dulu okuhanauna monghedi ikumwifi. (Jesaja 37:36) Kashi fi oshinima shihafifa okudiladila kombinga yovanhu tava hanaunwa po. Ndele otu na okudimbuluka kutya oita yaKalunga oya yooloka ko kokulwifafana kwovanhu oko haku ningwa nopehe na lela omatomheno a femba. Ovawiliki vopapolitika novomatanga ovakwaita otashi dulika va  tomhafane kutya inashi puka okulongifa eenghono ngeenge oto shi ningi nelalakano liwa. Ashike oita yopanhu alushe oya kwatela mo olwisho nokuliholamwene.

6 Mepingafano naasho, Jehova iha longifa eenghono daye ta wilikwa ashike komaliudo. Deuteronomion 32:4 ota ti: “Ye emanya; oilonga yaye oya wana ya pwa. Osheshi eendjila daye adishe [oda yuka, OB-1986]. Ye Kalunga koudiinini, ndee e he nowidi.” Eendjovo daKalunga oda tokola ehandu inali pangelwa, onyanya nosho yo elongifo leenghono. (Genesis 49:7; Epsalme 11:5) Onghee hano, Jehova iha katuka eenghatu nopehe na etomheno lasha. Jehova oha longifa nawa eenghono daye dokuhanauna nohe di longifa ngeenge a mono kutya oyo oyo ashike onghedi oyo ta dulu okukandula po oupyakadi wonhumba. Jehova oku li ngaashi a popya okupitila momuprofeti Hesekiel eshi a ti: “Ame ngeno ndi hokwe efyo lomuhenakalunga? Omwene Kalunga ta ti. Hasheshi ngeno, ye ote lialuluka keendjila daye ndee ta kala e nomwenyo?” — Hesekiel 18:23.

7, 8. (a) Job okwa li a fika pexulifodiladilo lilipi la puka li na sha nokumona oixuna kwaye? (b) Elihu okwa li a pukulula ngahelipi Job moshinima osho? (c) Oshike hatu lihongo moshimoniwa shaJob?

7 Ndele mbela omolwashike Jehova ha longifa eenghono dokuhanauna? Fimbo inatu nyamukula epulo olo, otashi dulika hatu dimbuluka shi na sha nomulumenhu omudiinini Job. Satana eshi a li ta pula ngeenge Job ota ka kanyatela ngoo oudiinini waye ngeenge okwa yelekwa, okwa li a shonga oudiinini wovanhu aveshe. Jehova okwa li a nyamukula eshongo olo eshi a li a efa Satana a yeleke oudiinini waJob. Oshidjemo, Job okwa li ta mono oixuna komukifi, eliko laye ola li la hanauka po novana vaye ova li va fya. (Job 1:1–2:8) Molwaashi Job ka li e shii omhata oyo ya li ya holoka po, okwa li a fika pexulifodiladilo la puka kutya ota mono oixuna molwaashi Kalunga e mu handukila shihe li pauyuki. Okwa li a pula Kalunga kutya omolwashike e mu ninga ‘etanga laye lokuyasha,’ “omutondadi” waye. — Job 7:20; 13:24.

8 Omulumenhu omunyasha wedina Elihu okwa li a nyaneka pomutenya okudiladila kwaJob kwa puka, a ti: ‘Ove owa ti: Ouyuki woye ou dule waKalunga.’ (Job 35:2, NW) Doshili, kashi li  pandunge okudiladila kutya otu shii oinima nawa tu dule Kalunga, ile kutya ina katuka pauyuki. Elihu okwa popya a ti: “Kalunga oku li kokule nouhenakalunga, nOmunamapangelo aeshe [oku] li kokule nowii.” Opo nee okwa popya a ti: “Omunamapangelo aeshe itatu dulu oku mu hanga, Oye omunene weenghono, ndelenee ita endameke osho sha yuka nouyadi wouyuki.” (Job 34:10; 36:22, 23; 37:23) Otu na okukala tu shii kutya Kalunga oha lu ashike ngeenge e na etomheno liwa loku shi ninga. Tu na oushili oo momadiladilo, natu ka konakoneni kutya omolwashike Kalunga kombili omafimbo amwe ha kufa ombinga moita. — 1 Ovakorinto 14:33.

Omolwashike Kalunga kombili ha lu oita omafimbo amwe?

9. Omolwashike Kalunga kombili ha lu oita?

9 Konima eshi Moses a tanga Kalunga kutya “omukwanyati,” okwa popya a ti: “Akutu Omwene, olyelye [e li] ngaashi Oove mokati kookalunga? Olyelye e li ngaashi Oove omufimanekwa mouyapuki?” (Exodus 15:11) Omuprofeti Habakuk naye okwa shanga a ti: “Omesho oye okuyela, itaa shiiva okutala owii, ndele ito shiiva okutala oulunde.” (Habakuk 1:13) Nonande Jehova oKalunga omunahole, nomuyapuki yo nomuyuki, omafimbo amwe, omaukwatya oo ohae mu linyengifa a longife eenghono daye dokuhanauna. (Jesaja 59:15-19; Lukas 18:7) Onghee hano, Kalunga iha nyono po ouyapuki waye ngeenge ta lu oita. Ndele ponhele yaasho, oha lu molwaashi omuyapuki. — Exodus 39:30.

10. (a) Onaini Jehova a hovela okulwa omalwoodi, nosha enda ngahelipi opo a hovele okulwa omalwoodi? (b) Ongahelipi outondwe oo wa xunganekwa muGenesis 3:15 tau ka xulifwa po, naasho otashi ka etela ovanhu ovayuki ouwa ulipi?

10 Diladila shi na sha nonghalo oyo ya li ya holoka po konima eshi ovalihomboli votete vopanhu, Adam naEva, va li va tukululila Kalunga oshibofa. (Genesis 3:1-6) Ngeno Jehova okwe lididimikilile okuhenouyuki kwavo, ngeno osho osha ulika kutya okwe lidina e li Omupangeli weshito alishe. E li Kalunga omuyuki, okwa li e na oufemba woku va tokolela efyo. (Ovaroma 6:23) Okwa xunganeka mexunganeko lotete olo la tumbulwa mOmbibeli kutya otapa ka kala outondwe pokati kovapiya  vaye novashikuli ‘veyoka,’ Satana. (Ehololo 12:9; Genesis 3:15) Outondwe oo otau ka xulifwa po ashike ngeenge Satana okwa hanaunwa po. (Ovaroma 16:20) Etokolo la tya ngaho otali ka etela ovayuki omanangeko noupuna mahapu, enwefemo laSatana otali ka xulifwa po kombada yedu, nedu alishe otali ka ninga oparadisa. (Mateus 19:28) Fimbo enwefemo laSatana inali xulifwa po, ovo ve li kombinga yaye otava twikile nokutula moshiponga onghalonawa yopalutu nosho yo yopamhepo yoshiwana shaKalunga. Peemhito dimwe, Jehova ota ka katuka onghatu opo a amene oshiwana shaye.

Eenghatu odo Kalunga ha katuka opo a xulife po oukolokoshi

11. Omolwashike Kalunga a li wete sha pumbiwa okweeta eyelu kombada yedu alishe?

11 Eyelu lopefimbo laNoa ola li onghatu imwe oyo Jehova a li a katuka opo a xulife po oukolokoshi. Genesis 6:11, 12 okwa ti: “Edu la nyonauka koshipala shaKalunga. Nedu la yada oukolokoshi. Opo nee Kalunga okwa tala edu, ndele lo la nyonauka, osheshi ombelela aishe oya nyonauna okukala kwayo kombada yedu.” Mbela Kalunga ota ka efa oukolokoshi u nwefe mo aveshe ovo ve na eenghedi diwa kombada yedu? Ahowe. Jehova okwa li e wete sha pumbiwa okweeta eyelu kombada yedu alishe opo a hanaune po ovo va li ve hole elongifo leenghono noluhaelo.

12. (a) Jehova okwa li a xunganeka shike shi na sha ‘noludalo’ laAbraham? (b) Omolwashike Ovaamori va li ve na okudipawa?

12 Kalunga okwa li yo a ninga sha faafana eshi a tokola Ovakanaan. Jehova okwa li a lombwela Abraham kutya muye omwa li tamu ka dja ‘oludalo’ olo okupitila mulo oiwana aishe yokombada yedu tai ka nangekwa noupuna. Metwokumwe nelalakano olo, Kalunga okwa li a lombwela Abraham kutya oludalo laye otali ka pewa edu laKanaan, omo mwa li ovanhu ovo hava ifanwa Ovaamori. Mbela osha li ngoo tashi ka kala sha yuka kuKalunga okuta mo ovanhu ovo medu lavo? Jehova okwa li a xunganeka kutya otapa piti omido 400 lwaapo ofimbo Ovaamori inava tewa mo moshilongo osho fiyo osheshi “oulunde wOvaamori”  wa “wana.” * (Genesis 12:1-3; 13:14, 15; 15:13, 16; 22:18) Momukokomoko wefimbo olo, eenghedi dOvaamori oda enda tadi xutuka. Moshilongo shaKanaan omwa li hamu longelwa oikalunga, hamu dipawa ovanhu, nomilele da nyata oda li da lunda. (Exodus 23:24; 34:12, 13; Numeri 33:52) Ovakalimo vomoshilongo osho ova li nokuli hava dipaa ounona, tave va ningi omaxwikiloyambo. Mbela Kalunga omuyapuki okwa li ngoo ta ka efela oshiwana shaye mokati kovakolokoshi va tya ngaho? Hasho nandenande! Okwa ti: “Edu [ola] nyatekwa. Ndele Ame ohandi ke li kwatela onghone molwoilonga yavo ii, opo edu li kunge mo oonakukala mo.” (Leviticus 18:21-25) Jehova ka li ashike a dipaa keshe umwe. Ovakanaan ovanamitimadiwa, ngaashi Rahab nosho yo Ovagibeon, ova li va xupifwa. — Josua 6:25; 9:3-27.

Jehova oha lu omolwedina laye

13, 14. (a) Omolwashike Jehova a li e na okuyapulifa edina laye? (b) Jehova okwa koshola ngahelipi edina laye?

13 Molwaashi Jehova omuyapuki, edina laye nalo oliyapuki. (Leviticus 22:32) Jesus okwa honga ovahongwa vaye va ilikana tava ti: “Edina loye nali yapulwe.” (Mateus 6:9) Ounashibofa womuEden owa nyatekifa edina laKalunga, we li tulifa momalimbililo nosho yo onghedi yaye yokupangela. Jehova ka li ta dulu okulipwililikila omalundilo nounashibofa watya ngaho. Okwa li e na okukoshola edina laye. — Jesaja 48:11.

14 Diladila yo vali shi na sha nOvaisrael. Ngeno Ovaisrael ova kalele moupika muEgipti, ngeno eudaneko olo Kalunga a li a udanekela Abraham, olo kutya okupitila moludalo laye oiwana aishe yokombada yedu otai ka nangekwa noupuna, ngeno inali wanifwa. Ndele eshi Jehova e va mangulula nokwe va ninga oshiwana, okwa li a koshola edina laye. Onghee hano, omuprofeti Daniel okwa li a ilikana a ti: “Omwene Kalunga ketu, . . . ou wa tembula oshiwana shoye muEgipti neke loye leenghono ndele we liningila edina.” — Daniel 9:15.

15. Omolwashike Jehova a li a mangulula Ovajuda moupika waBabilon?

 15 Shihokwifa, Daniel okwa li a ilikana ngaho eshi Ovajuda va li va hala Jehova a katuke natango onghatu omolwedina laYe. Ovajuda ihava dulika ova li va ya moukwatwa waBabilon. Oshilandopangelo shavo, Jerusalem, osha li sha hanaunwa po. Daniel okwa li e shii kutya ngeenge Ovajuda ova shuna kedu lavo, otashi ka tumbalekifa edina laJehova. Onghee hano, Daniel okwa li a ilikana a ti: ‘Omwene, tu dimina po owii wetu! Omwene, didilika, u shi ninge molwoye mwene, ino kala po, Kalunga kange. Osheshi oshilando shoye novanhu voye ova lukilwa edina loye.’ — Daniel 9:18, 19.

Jehova oha lu omolwoshiwana shaye

16. Yelifa kutya omolwashike eshi Jehova ha lu omolwedina laye inashi hala okutya ke na ko nasha noshiwana shaye noku lihole ye mwene.

16 Mbela eshi Jehova ha lu omolwedina laye osha hala okutya ke na ko nasha noshiwana shaye noku lihole ye mwene? Ahowe, oha amene oshiwana shaye eshi ta lu omalwoodi metwokumwe nouyapuki waye nosho yo ohole yaye yokuhola ouyuki. Natu konakoneni Genesis etukulwa 14. Metukulwa olo otamu popiwa eehamba nhee odo da li da ka homona noda li da kwata po omutekulu waAbraham wedina Lot pamwe noukwaneumbo waye. Kekwafo laKalunga, Abraham okwa li e va ponokela netangakwaita linaenghono nokwa li e va finda. Ehokololo li na sha nefindano olo otashi dulika olo la li la shangwa tete “membo loita yOmwene,” embo olo nopehe na omalimbililo ola popya yo kombinga yomalwoodi amwe oo inaa tumbulwa mOmbibeli. (Numeri 21:14) Jehova okwa li yo a findana momalwoodi amwe vali mahapu.

17. Oshike tashi ulike kutya Jehova okwa kala ta lwile Ovaisrael konima eshi va ya medu laKanaan? Yandja oihopaenenwa.

17 Okafimbo kaxupi fimbo Ovaisrael inava ya medu laKanaan, Moses okwa li e va shilipaleka a ti: “Omwene Kalunga keni ou te mu tetekele, Ye ota ka lwa ponhele yeni naa naa ngaashi Ye e mu ningila moipafi yeni muEgipti.” (Deuteronomion 1:30; 20:1) Okudja pefimbo laJosua oo a li a landula Moses, fiyo opefimbo lOvatokolipangeli nosho yo pefimbo lepangelo leehamba daJuda didiinini, Jehova okwa kala ta lu omolwoshiwana shaye, nokwe  shi kwafela shi finde ovatondi vasho meenghedi dikumwifi. — Josua 10:1-14; Ovatokolipangeli 4:12-17; 2 Samuel 5:17-21.

18. (a) Omolwashike tu na okukala tu na olupandu eshi Jehova ina lunduluka? (b) Oshike tashi ka ningwa po ngeenge outondwe oo wa popiwa muGenesis 3:15 owa kwata moiti?

18 Jehova ina lunduluka, nelalakano laye lokuninga opulaneta ei oparadisa inali lunduluka. (Genesis 1:27, 28) Natango oku tonde oukolokoshi. Ashike oku hole oshiwana shaye neenghono nota ka katuka eenghatu omolwaasho. (Epsalme 11:7) Doshili, outondwe oo wa popiwa muGenesis 3:15 otau ka kala wa kwata moiti neenghono monakwiiwa i li popepi. Opo Jehova a yapulife edina laye noku amene oshiwana shaye, oku na natango okuninga “omukwanyati.” — Sakaria 14:3; Ehololo 16:14, 16.

19. (a) Yelifa to yandje efaneko li na sha nanghee okulongifa kwaKalunga eenghono daye dokuhanauna taku dulu oku tu ehenifa popepi naye. (b) Eshi Kalunga he tu lilwe nehalo liwa oshi na oku tu kuma ngahelipi?

19 Diladila kefaneko eli: Natu tye nee ngeno oukwaneumbo wonhumba owa hangika koshilyani, namwene weumbo okwa lwifa oshilyani osho ndele te shi dipaa. Mbela omukulukadi nounona otava ka kala va handukila omushamane eshi a katuka onghatu oyo? Hasho nandenande, ove na okulinyengifwa kohole yaye yokuheliholamwene. Sha faafana, katu na okuhandukila Kalunga eshi ta longifa eenghono daye dokuhanauna. Ndele oshi na okuhapupalifa ohole yetu yoku mu hola eshi ta lu  nehalo liwa opo e tu amene. Otu na yo okukulika etilofimaneko loku mu fimaneka omolweenghono daye inadi ngabekwa. Onghee hano, otu na ‘okulongela Kalunga noutile uyapuki nonoumbada.’ — Ovaheberi 12:28.

Ehena popepi ‘nomukwanyati’

20. Ngeenge hatu lesha omahokololo e na sha noita yaKalunga oo tuhe udite ko nawa, otu na okuninga po shike, nomolwashike?

20 Oshoshili kutya Ombibeli pomhito keshe inai yelifa moule shi na sha nomatokolo aKalunga e na sha noita yaye. Ashike ohatu dulu okukala tu na alushe oushili kutya: Jehova ke na efiku a ka longife eenghono daye dokuhanauna shihe li pauyuki, nopehe na elalakano lasha ile monghedi yonyanya. Omafimbo amwe, opo tu ude ko kutya omolwashike Jehova a katukila onghatu ovanhu vonhumba, oshiwa okukonakona ehokololo lOmbibeli moule omo tamu popiwa oshinima osho nosho yo omauyelele makwao oo a pamba oiningwanima oyo tai hokololwa. (Omayeletumbulo 18:13) Nokuli nonande katu shii ouyelele aushe oo wa kwatelwa mo, okulihonga shihapu shi na sha naJehova nokudilonga komaukwatya aye mawa otashi dulu oku tu kwafela tu dje momalimbililo oo tashi dulika tu na. Ngeenge otwa ningi ngaho, ohatu ka mona kutya otu na omatomheno mahapu okukala twe lineekela Kalunga ketu, Jehova. — Job 34:12.

21. Nonande Jehova oha ningi “omukwanyati” omafimbo amwe, oku na omaukwatya elipi mahokwifa neenghono?

21 Nonande Jehova oha ningi “omukwanyati” ngeenge eenghalo tadi shi pula, osho inashi hala okutya oku hole omapove. Memoniko laHesekiel li na sha netemba loita lomeulu, Jehova okwa popiwa mo te lilongekida oku ka lwifa ovatondi vaye. Ndele nande ongaho, Hesekiel okwa li a mona Kalunga a dingililwa kouta wodula oo u li edidiliko lombili. (Genesis 9:13; Hesekiel 1:28; Ehololo 4:3) Osha yela kutya Jehova okwa ngungila noku na ombili. Omuyapostoli Johannes okwa ti: “Kalunga Oye ohole.” (1 Johannes 4:8) Omaukwatya aeshe aJehova ohaa longele kumwe filufilu monghedi ya wanenena. Inatu nangekwa tuu noupuna eshi hatu dulu okweehena popepi elela naKalunga oo omunaenghono ndele omunahole yo!

^ okat. 1 Omunandjokonona umwe wedina Josephus okwa ti kutya Ovaheberi ova li va “shikulwa komatembakwaita 600 kovalondi veenghambe 50 000 nosho yo ovakwaita vokolupadi ve li 200 000.” — Jewish Antiquities, II, 324 [xv, 3].

^ okat. 12 Osha yela kutya outumbulilo “Ovaamori” oo wa longifwa apa otau ulike kovanhu aveshe vomedu laKanaan. — Deuteronomion 1:6-8, 19-21, 27; Josua 24:15, 18.