Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ehena popepi naJehova

Kalunga ote tu shivi tu ehene popepi naye. Embo eli otali ku ulikile okudja mOmbibeli kutya ongahelipi to dulu okweehena popepi naKalunga.

Eenhetekelindjovo

Oto dulu okukala nekwatafano naJehova Kalunga olo tali kalelele.

ETUKULWA 1

“Tala, Kalunga ketu Oye ou”

Omolwashike Moses a pula Kalunga kombinga yedina laye ngeenge okwa hangwa nale e li shii?

ETUKULWA 2

Oto dulu ngoo shili ‘okweehena popepi naKalunga’?

Jehova Kalunga, Omushiti weulu nedu, okwe tu pa eshivo neudaneko.

ETUKULWA 3

“Omuyapuki, Omuyapuki, Omuyapuki, Omwene”

Omolwashike Ombibeli ya kwatakanifa ouyapuki newapalo?

ETUKULWA 4

‘Omwene oku na eenghono dihapu’

Mbela otu na okukala twa tila Kalunga molwaashi e na eenghono? Kutya nee owa nyamukula heeno ile ahowe, ou li mondjila.

ETUKULWA 5

“Omushiti weulu nedu” oku na eenghono dokushita

Okudja ngoo ketango linenenene fiyo okokadila oko kanininini, eshito laKalunga otali tu hongo sha sha fimana shi na sha naye.

ETUKULWA 6

Jehova “omukwanyati” noku na eenghono dokuhanauna

Ongahelipi Kalunga kombili ha lu oita?

ETUKULWA 7

“Kalunga oye ehondamo letu,” noku na eenghono doku tu amena”

Kalunga oha amene ovapiya vaye meenghedi mbali, ndele imwe oyo unene ya fimanenena.

ETULULWA 8

‘Aishe ote ke i shitukifa i ninge ipe’ neenghono daye dokushitulula

Jehova okwa tungulula nale elongelokalunga lashili. Oshike ta ka tungulula monakwiiwa?

ETUKULWA 9

‘Kristus oye eenghono daKalunga’

Oikumwifilonga nomahongo aJesus Kristus otaa ulike shike shi na sha naJehova?

OSHITUKULWA 2

“Oku hole ouyuki”

ETUKULWA 11

“Eendjila daye adishe oda yuka”

Ongahelipi oukwatya waKalunga wouyuki u hokwifa kufye?

ETUKULWA 12

“MuKalunga omu na tuu mbela ouhenouyuki?”

Ngeenge Jehova oku tonde ouhenouyuki, omolwashike u yadi mo mounyuni?

ETUKULWA 13

“Omhango yOmwene oya wanenena”

Ongahelipi omulandu wopaveta tau dulu okuxumifa komesho ohole?

ETUKULWA 14

Jehova okwa longekida “oikulila yavahapu”

Ehongo li li paunafangwa ashike otali ti sha, otali dulu oku ku kwafela u ehene popepi elela naKalunga.

ETUKULWA 15

Jesus ota ka “tandavelifa ouyuki kombada yedu”

Jesus okwa li a xumifa komesho ouyuki ngahelipi monakudiwa? Ongahelipi te shi ningi kunena? Nongahelipi ta ka wanifa po ouyuki monakwiiwa?

ETUKULWA 16

‘Ninga eshi sha yuka’ eshi to ende pamwe naKalunga

Omolwashike Jesus a londwela ta ti: “Efeni okutokola, opo muha tokolwe”?

ETUKULWA 17

‘Oule ou fike peni wounongo waKalunga!’

Omolwashike ounongo waKalunga wa denga mbada u dule nokuli eeshivo laye, eudeko nosho yo eendunge dokuyoolola?

ETUKULWA 18

Ounongo waKalunga ou liwetikile ‘mEendjovo daye’

Omolwashike Kalunga a longifa ovanhu va shange Ombibeli ponhele yokulongifa ovaengeli ile oye mwene a shange?

ETUKULWA 19

“Ounongo waKalunga oo u li moshiholekwa shiyapuki”

Oshiholekwa shiyapuki osho Kalunga a li ina holola ndele paife okwe shi holola oshike?

ETUKULWA 20

Jehova “omunongo momutima,” ndele omulininipiki

Ongahleipi Omwene Omunamapangelo weshito alishe ta dulu okukala omulininipiki?

ETULULWA 21

Jesus okwa li e na “ounongo wa dja kuKalunga”

Ongahelipi ehongo laJesus la ningifa ovakwaita ava va li ve uya oku mu kwata va shune eenyala dongaho?

ETUKULWA 22

Oho tula ngoo moilonga ‘ounongo oo hau di pombada’?

Ombibeli oya popya kombinga yoinima 4 oyo tai tu kwafele tu kulike ‘ounongo oo hau di pombada.

ETUKULWA 23

“Oye a kala e tu hole tete”

Outumbulilo “Kalulnga oye ohole” owa hala lela okutya shike?

ETUKULWA 24

Kape na osho “tashi dulu oku tu tukula mohole yaKalunga”

Inatu itaveleni nande oipupulu oyo kutya Kalunga ke tu hole nonokutya ine tu valula.

ETUKULWA 25

“Kalunga ketu oku na olukeno”

Ongahelipi omaliudo aKalunga e na sha naave a faafana naao omudalakadi e nine ohanana yaye?

ETUKULWA 26

Kalunga oku “yadi ekufilo”

Ngeenge Kalunga oha dimbuluka keshe shimwe, ongahelipi ta dimine po ndele ta dimbwa?

ETUKULWA 27

‘Ouwa woye ounene shi fike peni’!

Ouwa waKalunga oshike naanaa?

ETUKULWA 28

Jehova oye aeke “Kalunga omudiinini”

Omolwashike oudiinini waKalunga itau yelekwa neitavelo?

ETUKULWA 29

‘Okushiiva ohole yaKristus’

Jesus okwa hopaenena Xe monghedi ya wanenena meembinga nhatu omo a ulika ohole.

ETUKULWA 30

‘Kaleni nokweenda mohole’

Ovakorinto votete ova popya eenghedi 14 omo hatu dulu okuulika ohole.

ETUKULWA 31

“Eheneni kuKalunga, opo nee Ye ta ehene kunye”

Epulo lilipi la fimanenena to dulu okulipula? Oto li nyamukula ngahelipi?