Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oolyelye tava longo ehalo laJehova kunena?

 OSHILESHWA 3

Oshili yOmbibeli oya li ya hololwa vali ngahelipi?

Oshili yOmbibeli oya li ya hololwa vali ngahelipi?

Ovakonakoni vOmbibeli, mo 1870 nasha

Oshungonangelo yotete yomo 1879

Oshungonangelo yokunena

Ombibeli oya xunganeka kutya konima yefyo laKristus, mokati kOvakriste votete omwa li tamu ka holoka ovahongi ovanaipupulu ndele tava nyateke oshili yOmbibeli. (Oilonga 20:29, 30) Osho osho naanaa sha li sha ningwa shili mokweendela ko kwefimbo. Ovahongi ovo ovanaipupulu ova li va lumbakanifa omahongo aJesus nomahongo oshipaani, nokungaho opa li pa holoka ovanhu ovo tave liti Ovakriste. (2 Timoteus 4:3, 4) Ongahelipi hatu dulu okukala noushili kutya otu na eudeko li li mondjila li na sha naasho Ombibeli tai hongo lela?

Jehova okwa li a holola oshili peufwafimbo laye. Okwa xunganeka kutya pefimbo ‘lexulilo, eendunge otadi ka hapupala.’ (Daniel 12:4) Mo 1870, ongudu inini yaavo va li tava kongo oshili oya li ya mona kutya omahongo mahapu eengeleka kae li pamishangwa. Onghee hano, oya li ya hovela okukonakona opo i ude ko omahongo ashili Ombibeli, na Jehova okwa li e i kwafela opo i mone eudeko la tya ngaho.

Ovalumenhu ovanamitimadiwa ova li va konakona Ombibeli noukeka. Ovakonakoni vOmbibeli ovanekeka ovo ve tu tetekela ova li va longifa onghedi yokukonakona ngaashi oyo hatu longifa kunena. Ova li va konakona oikundafanwa yOmbibeli kooshimwe. Ngeenge pa li pe na omushangwa wOmbibeli oo mudjuu okuudiwa ko, ova li hava kongo eevelishe dimwe opo ve u yelife. Ngeenge va li va mona ouyelele oo u li metwokumwe nomishangwa dikwao, ova li have u shange. Mokweefa Ombibeli i lifatulule yo vene, ova li va mona vali oshili kombinga yedina laKalunga nosho yo Ouhamba, elalakano laye li na sha novanhu nosho yo edu, onghalo yoonakufya nosho yo eteelelo lenyumuko. Okukonakona kwavo Ombibeli okwa li kwe va mangulula komahongo mahapu oipupulu nokeenghedindjikilile dihe li metwokumwe nOmbibeli. — Johannes 8:31, 32.

Mo 1879, Ovakonakoni vOmbibeli ova li va didilika kutya ove na okushiivifa oshili keshe pamwe. Onghee hano, momudo oo, ova li va hovela okunyanyangida oshifo shOshungonangelo tai shiivifa Ouhamba waJehova osho hashi nyanyangidwa fiyo okunena. Paife ohatu udifile ovanhu oshili yOmbibeli moilongo i dule po 239, momalaka e dule po 700. Eshiivo lashili inali tandavela tuu neenghono shi dulife nale!

  • Oshike sha li sha ningwa po shi na sha noshili yOmbibeli konima yefyo laKristus?

  • Oshike she tu kwafela tu mone vali oshili yEendjovo daKalunga?