Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oolyelye tava longo ehalo laJehova kunena?

 OSHILESHWA 27

Ouwa ulipi hatu dulu okumona mongulumambo yomOlupale lOuhamba?

Ouwa ulipi hatu dulu okumona mongulumambo yomOlupale lOuhamba?

Israel

Orepablika yaCzech

Benin

Okanhunhu kaCayman

Mbela oho kala wa hala okuninga omapekaapeko opo u hapupalife eshiivo loye lOmbibeli? Mbela oho kala wa hala okukonakona kombinga yomushangwa wonhumba, omunhu ile onhele yonhumba, ile oshinima shonhumba osho sha tumbulwa mOmbibeli? Mbela oho lipula ngeenge Eendjovo daKalunga otadi dulu ngoo oku ku kwafela moinima yopaumwene? Oto dulu okuninga omapekaapeko shi na sha noinima oyo mongulumambo yomOlupale lOuhamba.

Omu na oishangomwa omo to dulu okuninga omapekaapeko. Otashi dulika uhe na oishangomwa aishe yopaMbibeli oyo ya nyanyangidwa kEendombwedi daJehova melaka loye. Ashike ongulumambo yomOlupale lOuhamba ohai kala i na oishangomwa oyo ya pita meedula opo da di ko. Otashi dulika yo i kale i na Eembibeli domatoloko e lili noku lili, emboitya liwa nosho yo eedjo dimwe vali domauyelele. Owa manguluka okulongifa eedjo domauyelele da tya ngaho komesho nokonima yokwoongala. Ngeenge mongulumambo oyo omu na okompiyuta, otashi dulika i kale i na okangalo ke na oishangomwa yetu ihapu i li paelektronika haka ifanwa Watchtower Library. Kungaho, ohashi kala shipu okukonga omauyelele, tashi dulika u konge oshikundafanwa, oshitya ile omushangwa wonhumba.

Oi li ekwafo linene kovanafikola ovo ve li mOfikola yOkudeula Ovaudifi. Ngeenge owe lishangifa mofikola, oto dulu okulongifa ongulumambo yomOlupale lOuhamba eshi to lilongekida oipopiwa yoye. Ongulumambo ohai kala mepashukilo lomupashukili wofikola. Oye ha fi oshisho kutya omu na oishangomwa oyo opo ya piti nonokutya oi li melandulafano. Omupashukili wofikola ile oo ha konakona naave Ombibeli ota dulu oku ku ulikila nghee to dulu okumona ouyelele oo wa pumbwa. Ashike omambo omongulumambo kae na okukufwa mo mOlupale lOuhamba nokae na okushangwa, ndelenee oku na okukwatwa nawa.

Ombibeli oya ti kutya opo tu mone “eshiivo lokushiiva Kalunga” otu na okukala twa halelela oku li konga “ngaashi omamona a holekwa.” (Omayeletumbulo 2:1-5) Ongulumambo yomOlupale otai dulu oku ku kwafela u kale to kongo eshiivo la tya ngaho.

  • Oshike osho to dulu okuhanga mongulumambo osho to dulu okulongifa mokuninga omapekaapeko?

  • Olyelye ta dulu oku ku kwafela opo u dule okulongifa nawa eedjo domauyelele odo di li mongulumambo?