Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OSHILESHWA 20

Olutuwiliki lokunena ohali longo ngahelipi?

Olutuwiliki lokunena ohali longo ngahelipi?

Olutuwiliki lomefelemudo lotete

Onhumwafo yolutuwiliki tai leshwa

Mefelemudo lotete, olutuwiliki olo la li hali ningi omatokolo a kwata moiti ponhele yeongalo lOvakriste aveshe ovavaekwa, ola li la fikama po mokangudu kanini ‘kovayapostoli novakulunhuongalo vomuJerusalem.’ (Oilonga 15:2) Molwaashi oilyo yolutuwiliki olo oya li hai kundafana Omishangwa nokweefa omhepo yaKalunga i va wilike, oya li hai dulu okutwa kumwe ngeenge tai ningi omatokolo. (Oilonga 15:25) Olutuwiliki lokunena nalo ohali ningi yo sha faafana.

Olutuwiliki otali longifwa kuKalunga li wanife po ehalo laye. Ovamwatate ovavaekwa ovo ve li mOlutuwiliki ove na ohokwe inene mEendjovo daKalunga nove na owino muhapu wokuninga omatokolo e na sha noinima yopalongelokalunga nosho yo oilonga yetu. Olutuwiliki ohali ongala oshivike keshe opo likundafane shi na sha neemhumbwe doumwainafana wetu womounyuni aushe. Ngaashi sha li pefimbo lovayapostoli, Olutuwiliki ohali yandje ewiliko le likolelela kOmbibeli okupitila meenhumwafo ile movapashukili ovaendi, nosho tuu. Osho ohashi kwafele oshiwana shaJehova shi kale tashi diladila momuko umwe nokulonga moukumwe. (Oilonga 16:4, 5) Olutuwiliki ohali pashukile okulongekidwa kweendja dopamhepo nokuladipika aveshe va yandje elitulemo koilonga yokuudifa Ouhamba, nohali pashukile yo okunangekwa po kwovamwatate peendodo doinakuwanifwa.

Olutuwiliki ohali wilikwa komhepo yaKalunga. Ohali pula ekwafo kOmunamapangelo aeshe, Jehova, nohali efa li wilikwe kuJesus, oo e li Omutwe weongalo. (1 Ovakorinto 11:3; Ovaefeso 5:23) Oilyo yOlutuwiliki ihai litale ko i li ovawiliki voshiwana shaKalunga. Olutuwiliki pamwe nOvakriste aveshe vakwao ovavaekwa ohava “shikula Odjona [Jesus] keshe apa tai i.” (Ehololo 14:4) Oilyo yOlutuwiliki ohai shi pandula neenghono ngeenge hatu i ilikanene opo i kale tai wanifa po oilonga yayo.

  • Olutuwiliki lomefelemudo lotete ola li la fikama po moolyelye?

  • Olutuwiliki lokunena ohali kongo ngahelipi ewiliko laKalunga?