Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oolyelye tava longo ehalo laJehova kunena?

 OSHILESHWA 18

Ohatu kwafele ngahelipi ovamwatate ngeenge ve li moudjuu?

Ohatu kwafele ngahelipi ovamwatate ngeenge ve li moudjuu?

Orepablika yaDominika

Japani

Haiti

Ngeenge pa holoka oiponga, Eendombwedi daJehova ohadi unganeke diva oikwafa opo di kwafele ovamwaxe ovo va kumwa koiponga. Eenghendabala da tya ngaho ohadi ulike kutya otu holafane shili. (Johannes 13:34, 35; 1 Johannes 3:17, 18) Omeenghedi dokondadalunde dilipi hatu kwafele ovaitaveli vakwetu?

Ohatu yandje ekwafo lopashimaliwa. Eshi Judea sha li sha hangwa kondjala inene, Ovakriste vonale vomuAntiokia ova li va tumina ovamwaxe vopamhepo vomuJudea oikwafa, ve va tumina omayambidido opashimaliwa. (Oilonga 11:27-30) Sha faafana, nafye kunena ngeenge otwa udu kutya ovamwatate koitukulwa imwe younyuni ove li moudjuu, ohatu va tumine omayambidido opashimaliwa okupitila momaongalo etu opo ku landwe oipumbiwa i na sha naavo ve na omhumbwe inene. — 2 Ovakorinto 8:13-15.

Ohatu yandje ekwafo lopainiwe olo la pumbiwa. Ovakulunhuongalo ovo ve li koshitukulwa oko kwa ningwa oshiponga ohava kwashilipaleke kutya oilyo aishe yeongalo opo i li noya amenwa. Okomitiye yokuunganeka oikwafa ohai unganeke oikwafa ngaashi oikulya, omeva mayela okunwa, oidjalomwa, eenhele dokukala nekwafo lopaunamiti. Eendombwedi dihapu odo di na owino oo wa pumbiwa ohadi liyambe di ye oko kwa ningwa oshiponga, tadi longifa oshimaliwa shado vene nokukufa ombinga moilonga yokukwafela ile okutungulula omaumbo nosho yo Omalupale Ouhamba oo a teka po. Molwaashi ohatu longo moukumwe tu li ehangano nomolwowino oo hatu mono eshi hatu longo pamwe, ohashi tu kwafele tu liunganeke diva tu dule okukwafela vamwe ngeenge pa holoka oiponga. Nonande ohatu kwafele unene tuu “oovakwetu vomeitavelo,” ohatu kwafele yo vamwe, ngeenge otashi shiiva, kashi na nee mbudi kutya ovelongelokalunga lilipi. — Ovagalati 6:10.

Ohatu yandje ehekeleko lopamishangwa. Ovo va ninga oihakanwa yoiponga ohava kala va pumbwa ehekeleko neenghono. Pomafimbo a tya ngaho, ohatu likolelele muJehova, ‘Kalunga kehekeleko alishe.’ (2 Ovakorinto 1:3, 4) Ohatu hekeleke ovo va alamekwa moku va lombwela kombinga yomaudaneko Ombibeli, hatu va kwafele va kale ve na eteelelo kutya mafiku Ouhamba waKalunga otau ka xulifa po okumona oixuna akushe nomaupyakadi aeshe oo haa yahameke ovanhu. — Ehololo 21:4.

  • Omolwashike Eendombwedi hadi dulu okukwafela meendelelo ngeenge pa holoka oiponga?

  • Ehekeleko lopamishangwa lilipi hatu dulu okuhekeleka nalo ovo va xupa moiponga?