Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OSHILESHWA 26

Ongahelipi hatu dulu okukwafela mokukaleka po Omalupale Ouhamba etu?

Ongahelipi hatu dulu okukwafela mokukaleka po Omalupale Ouhamba etu?

Estonia

Zimbabwe

Mongolia

Puerto Rico

Olupale lOuhamba lEendombwedi daJehova keshe oli na eshangelo omo mwa kwatelwa edina laJehova. Onghee hano, otwa tala ko kutya okukufa ombinga mokukaleka olupale la koshoka, li li monghalo iwa nola filwa oshisho nawa, oshi li oufembanghenda munene noshi li oshitukulwa shoilonga iyapuki oyo hatu longele Kalunga. Keshe umwe ota dulu okukufa ombinga.

Oto dulu okukwafela okuwapaleka molupale konima yokwoongala. Konima yokwoongala keshe, ohatu wapaleke kanini mOlupale lOuhamba. Ndele lumwe moshivike, olupale noluumbo ohai wapalekwa nawanawa. Ohapa kala omukulunhuongalo ile omuyakuliongalo oo ta unganeke oilonga yokuwapaleka, naluhapu ohe shi ningi ta landula omusholondodo woinima oyo i na okuningwa. Ovo ve uya okuwapaleka ohave liyambe okulonga oilonga oyo ya pumbwa okulongwa, ngaashi okukomba nokukosha pofulula, ile okuwapaleka omamate, okupupula oinima ondwi, okuyukililifa oipundi, okuwapaleka oundjuwo, okukosha omakende nomashipili, okweekelashi oimbodi nokuwapaleka oluumbo. Navali, lumwe momudo, ohaku unganekwa efiku omo Olupale lOuhamba noluumbo hai wapalekwa nawanawa shi dulife shito. Ounona navo ohava pitikwa va kufe ombinga mokuwapaleka, nokungaho, otashi va hongo va kale va fimaneka onhele yetu yelongelokalunga. — Omuudifi 4:17.

Oto dulu okuliyamba okupangela keshe osho sha pumbwa okupangelwa. Omudo keshe, Olupale lOuhamba ohali konakonwa nawa meni nokombada. Konima eshi la konakonwa, oinima oyo ya monika epuko ohai pewa elitulemo, opo shiha ka pule ondilo oku i pangela. (2 Omafimbo 24:13; 34:10) Kalunga ketu okwa wana filufilu okulongelwa monhele ya koshoka noya filwa oshisho. Eshi hatu kufa ombinga moilonga ya tya ngaho, ohatu ulike kutya otu hole shili Jehova nosho yo onhele yetu yelongelokalunga. (Epsalme 122:1) Onhele ya tya ngaho ohai yandje yo oundombwedi momudingonoko. — 2 Ovakorinto 6:3.

  • Omolwashike tu na okufila oshisho onhele yetu yelongelokalunga?

  • Omalongekido elipi haa ningwa opo Olupale lOuhamba li kalekwe la koshoka?