Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OSHILESHWA 4

Omolwashike twa nyanyangida o-New World Translation?

Omolwashike twa nyanyangida o-New World Translation?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Okatukulwa ko-Symmachus ke na edina laKalunga mEpsalme 69:31 komefelemudo etitatu ile etine O.P. (pa pita paife omido 1 600 lwaapo).

Oule womido omilongo, Eendombwedi daJehova oda kala hadi longifa, hadi pilinda nohadi tandavelifa Eembibeli domatoloko e lili noku lili. Ndele lwanima otwa li twa mona kutya otwa pumbwa etoloko lipe olo tali ka kwafela ovanhu va mone ‘eshiivo loshili,’ molwaashi Kalunga okwa hala ovanhu aveshe va ninge ngaho. (1 Timoteus 2:3, 4) Onghee hano, mo 1950 otwa li twa hovela okunyanyangida oitukulwa yOmbibeli yetu yo-New World Translation melaka lOshiingilisha shokunena. Paife oya tolokwa momalaka e dule pe 120 i li metwokumwe nOmishangwa dopehovelo.

Opa li pa pumbiwa Ombibeli oyo ipu okuudiwa ko. Omalaka ohaa lunduluka mokweendela ko kwefimbo, nomatoloko mahapu oku na omautumbulilo inaa yela ile onghuluyonale oo madjuu okuudiwa ko. Kakele kaasho, opa li pa monika omashangelo onale oo e na ouyelele u li paushili hanga wa faafana filufilu naao wa li momashangelo otete, naasho osha kwafela ovanhu va ude ko nawa Oshiheberi, Oshiaramia nOshigreka shopefimbo lOmbibeli.

Opa li pa pumbiwa etoloko olo inali lundulula Eendjovo daKalunga. Ponhele yokulundulula omishangwa daKalunga da nwefwa mo, ovatoloki vOmbibeli ova li ve na okutoloka oinima i li ngaashi i li. Ndele momatoloko mahapu, edina laKalunga, Jehova, inali longifwa mo mOmishangwa Diyapuki.

Opa li pa pumbiwa Ombibeli oyo tai fimanekifa Omushangi wayo. (2 Samuel 23:2) Ngaashi tashi ulikwa mefano pepandja eli, mo-New World Translation, edina Jehova ola holoka mo naanaa ngaashi la holoka momashangelo makulukulu Ombibeli lwoikando 7 000 lwaapo. (Epsalme 83:18, NW) Oshihafifa okulesha Ombibeli oyo molwaashi oi na omadiladilo aKalunga a yela, naasho osha ningwa tashi shiiva omolwomakonakono oo a ningwa noukeka oule womido. Kutya nee ou na o-New World Translation melaka loye ile hasho, ohatu ku ladipike opo u litulile po elandulafano liwa lokulesha Eendjovo daJehova efiku keshe. — Josua 1:8; Epsalme 1:2, 3.

  • Omolwashike twa li tu wete pa pumbiwa etoloko lipe lOmbibeli?

  • Keshe oo a hala okushiiva ehalo laKalunga oku na okukala ha ningi shike efiku keshe?