Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Eemhepo doonakufya otadi dulu oku ku kwafa ile otadi ku etele oshiponga? Oko dili shili

Ombiibeli otai hongo shike kombinga yonghalo yoonakufya? Mbela otava dulu oku ku kwafela ile oku ku etela oshiponga?

Etwalemo

Omamiliyona mahapu okwa itavela kutya oonakufya ohava kala nopalutu opamhepo omo hava dulu okumona nokunwefwa mo ovanhu ovo ve li kombada yedu. Mbela osho oshoshili?

Eemhepo kada li nomwenyo kombada yedu ndee tadi fi

Eendjovo vaKalunga odo a lombwela omunhu wotete, Adam, otadi tu kwafele tu ude ko onghalo yoonakufya.

Omamiliyona oishitwa yopamhepo

Daniel okwa mona mondjodi omamiliyona omafele oishitwa yopamhepo.

Oshibofa mouhamba weemhepo

Ovaengeli vamwe ovo ve lininga ovanashibofa ova etela ovanhu oilanduliko i nyikifa oluhodi.

Eendemoni ovadipai!

Omahokololo Ombiibeli noimoniwa yokunena otai ulike kutya Satana omukwanyanya nokwa nyika oshiponga.

Eendemoni ohadi popi oipupulu kutya oonakufya ove na omwenyo

Eendemoni oda pondola mokupukifa ovanhu vahapu, ashike Ombiibeli itai tu kumwe naasho.

Eendemoni otadi xumifa komesho oshibofa okukondjifa Kalunga

In order to do so, they cunningly play on people’s emotions.

Longela Jehova, haSatana

Oshike tashi ulike kutya owa ninga etokolo li li mondjila?

Onakwiiwa ikumwifi

Satana neendemoni daye itava ka pukifa vali ovanhu. Opo nee Jehova ota ka etela omanangekonoupuna ovanhu aveshe.

Edu oparadisa

Eengahalo otadi ka kala da tya ngahelipi ngeenge Jehova okwa kufa po oinima aishe ii oyo ya etifwa kuSatana?