Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Alukila kuJehova

 OSHITUKULWA 1

“Odo da kana, ohandi ke di konga”

“Odo da kana, ohandi ke di konga”

Faneka odi ya lyalyakana, oyo ya dja mo meedi dikwao ofimbo da li tadi li omwiidi moulifilo muwa. Ohaluka kai wete vali kutya omufita wayo oku li peni nosho yo eedi dikwao. Opo nee omilaulu ode uya. Odi oyo oya kanena mefilu omo mu na oilyani ta i endaenda, noitai dulu okuliamena. Lwanima, oya uda ondaka yomufita wayo oo e uya oku i kufa mo noku i tonyena moshikutu shaye ndele te i twala keumbo.

JEHOVA okwe lifaafanifa lwoikando nomufita a tya ngaho. Okwe tu shilipaleka mEendjovo daye a ti: “Ame ohandi ka konga eedi dange noku di kalela noshisho.” — Hesekiel 34:11, 12.

‘Nye eedi doulifilo wange’

Oolyelye ve li eedi daJehova? Oku shi popya paunafangwa, ovanhu ovo ve mu hole nohave mu longele. Ombiibeli oya ti: “Ileni, tu linyongameneni, fye tu liwitike pedu, Omwene Omushiti wetu tu mu twileni eengolo! Osheshi Oye Kalunga ketu, ndele fye oshiwana shoufita waye, needi domeke laye.” (Epsalme 95:6, 7) Ngaashi ashike eedi do venevene hadi shikula omufita wado, ovalongeli vaJehova navo ova halelela okushikula Omufita wavo. Mbela ovanhu ovo ova wanenena? Ahowe. Omafimbo amwe ovapiya vaKalunga ohava kala va fa ‘eedi da halakanifwa’ nova fa ‘eedi da kana.’ (Hesekiel 34:12; Mateus 15:24; 1 Petrus 2:25) Nonande omunhu okwa fiya po eongalo, Jehova ihe mu dimbwa, ndele oha kala a teelela nodjuulufi a alukile kuye.

 Mbela ou udite ngoo natango Jehova e li Omufita woye? Jehova okwa ulika ngahelipi kutya oku li Omufita kunena? Natu ka taleni keenghedi nhatu tadi landula:

Ohe tu palula pamhepo. Jehova okwa ti: “Ame ohandi ke di lifa moulifilo muwa . . . Oko tadi ka omba monhele iwa nokwaandjalala moulifilo muwa.” (Hesekiel 34:14) Jehova ina dopa nande onale oku tu pa eendja dopamhepo da henena pefimbo la wapala odo tadi tu pameke. Mbela ito dimbuluka oshitukulwa, oshipopiwa ile okavidio konhumba oko ka nyamukula eilikano loye? Mbela osho kasha li she ku tomha u mone kutya Jehova oku na ko nasha naave pauhandimwe?

Jehova ohe tu amene noku tu yambidida. Jehova okwa udaneka a ti: “Odo da kana, ohandi ke di konga, . . . naado da teka, ohandi ke di manga, naado da utama, ohandi ke di pameka.” (Hesekiel 34:16) Jehova oha pameke ovo va nghundipala ile va wililwa po koisho. Oha mange eedi daye noku di kwafela di veluke ngeenge da ehamekwa, tashi dulika nokuli nokovaitaveli vakwao. Oha alula ovo va fiya po oshiunda nosho yo ovo tashi dulika tava kondjifa omaliudo mai.

Jehova oku na ko nasha nafye. Jehova okwa ti: “Ndele Ame ohandi ke di xupifa mo meenhele adishe mudo da halakanifwa. Odo da kana, ohandi ke di konga.” (Hesekiel 34:12, 16) Odi oyo ya kana, kuJehova inai kanenena molwaashi ngeenge kai po ohe i didilike nohe ke i konga noha kala a hafa ngeenge e i mona. (Mateus 18:12-14) Shikwao vali, ota ifana ovalongeli vaye vashili ta ti: “Nye eedi dange, eedi doulifilo wange.” (Hesekiel 34:31) Naave ou li umwe womeedi odo.

Odi oyo ya kana, kuJehova inai kanenena. Oha kala a hafa ngeenge e i mono

“Shitukifa omafiku etu a kale ngaashi shito”

Omolwashike Jehova te ku kongo note ku shivi u alukile kuye? Omolwaashi okwa hala u kale wa hafa. Okwa udanekela eedi daye a ti: ‘Ohandi ke di lokifila omanangeko noupuna ngaashi odula.’ (Hesekiel 34:26) Omaudaneko oo kae fi ashike ongaho. Naave owa mona oumbangi womaudaneko oo.

Diladila ashike koimoniwa yoye eshi wa hovela okulihonga kombinga yaJehova. Pashihopaenenwa, owa li udite ngahelipi eshi we lihonga oshili kombinga yedina laKalunga nosho yo omalalakano aye e na sha novanhu? Mbela oto dimbuluka nghee sha li hashi ku tulumukifa okukala mwa hangana nOvakriste vakweni poyoongalele? Eshi kwa li ho i moukalele, mbela kwa li ho shuna keumbo wa hafa nowa pepelelwa konima eshi wa kundafana kombinga yonghundana iwa nomuneumbo oo e na ohokwe?

Natango oto dulu okumona ehafo la tya ngaho. Ovapiya vaKalunga vonale ova li va ilikana va ti: “Tu alulila kwoove, Omwene, opo fye a tu ka alukila ko; shitukifa omafiku etu a kale ngaashi shito.” (Omaimbilokemo 5:21) Jehova okwa li a nyamukula eilikano olo, novapiya vaye ova li va alukila kuye noku mu longela vali va hafa. (Nehemia 8:17) Jehova ote ke ku ningila sha faafana.

Okwaalukila kuJehova otashi pula eenghendabala da mana mo. Diladila komashongo amwe oo haa kala po ngeenge omunhu ta kendabala okwaalukila kuJehova nanghee to dulu oku a finda.