Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Alukila kuJehova

Onhumwafo ya dja kOlutuwiliki

Onhumwafo ya dja kOlutuwiliki

Komwiitaveli omuholike:

Ombiibeli oi yadi omahokololo e na sha novanhu. Vahapu ova li ovalumenhu novakainhu ovadiinini, nova shakeneka omashongo a faafana naao etu. Ova li ‘ovanhu ngaashi fye’ ile tu tye ve na omaliudo a fa etu. (Jakob 5:17) Vamwe ova li va wililwa po komaupyakadi nosho yo koisho. Vamwe ova li va udifwa nai kuvambulavo ile kovaitaveli vakwao. Vo vamwe ova kala ve udite ondjo omolwomapuko avo vene.

Mbela ovanhu ovo ova li va efa po okulongela Jehova filufilu? Ahowe. Vahapu ova li ve udite ngaashi omupsalme oo a ilikana a ti: “Ame onda puka, ngaashi odi ei ya kana, opo nee Ove konga omupiya woye, ame, osheshi oipango yoye itandi i dimbwa.” (Epsalme 119:176) Mbela naave ou li monghalo ya faafana naayo?

Jehova iha dimbwa nandenande ovapiya vaye ovo va dja mo moshiunda shaye. Mepingafano naasho, ohe va kongo, ta longifa ovaitaveli vakwao. Pashihopaenenwa, tala nghee Jehova a kwafela omupiya waye, Job, eshi a li meenghalo didjuu ngaashi okukanifa oiniwe yaye, okufilwa ovaholike vaye nosho yo okuhena oukolele. Okwa li yo e lididimikila omalaka mai oo a ulwa kovanhu ovo va li ngeno ve na oku mu yambidida. Job ina pilamena nande Jehova, nonande okwa li ta diladila kutya oye e mu etela omaupyakadi pefimbo opo. (Job 1:22; 2:10) Jehova okwa li a kwafela ngahelipi Job opo a kale e na etaleko la yuka?

Onghedi imwe omo Jehova e shi ninga, okwa li a longifa omwiitaveli mukwao, Elihu. Eshi Job a hokolola osho a li te lipula nasho, Elihu okwa li a pwilikina noukeka, nosha li she mu linyengifa a tye sha. Mbela Elihu okwa li a popya shike? Mbela okwa li ta sheke Job ile ta kendabala oku mu tomha kutya oku na epuko noku mu fifa ohoni? Mbela okwa li e liwete omuyuki e dule Job? Hasho nandenande. Elihu okwa li e linyengifwa komhepo yaKalunga a popye ta ti: “Ame ndi li ngaashi ove koshipala shaKalunga. Naame yo okapambu kelova.” Opo nee okwa shilipaleka Job ta ti: “Ito pumbwa okutila nge, nomutengi wange itau ke ku djuupalela.” (Job 33:6, 7) Ka li a weda ko komutengi waJob, ndele ponhele yaasho okwa li e mu kwafela pahole eshi e mu pa omayele oo a li a pumbwa noku mu twa omukumo.

Okambo aka oka longekidwa nelalakano la faafana. Tete, otwa pwilikina noukeka omaupyakadi nomaliudo ovanhu vahapu ovo va fiya po ehangano laJehova. (Omayeletumbulo 18:13) Opo nee otwa konakona Omishangwa nokwiilikana eshi hatu tale komahokololo anghee Jehova a kwafela ovapiya vaye vonale ovo va li va shakeneka omaupyakadi a faafana. Xuuninwa, otwa yelekanifa omahokololo opamishangwa noimoniwa yokunena opo tu nyanyangide okambo aka. Ohatu ku indile nefimaneko linene opo u ka konakone. Alikana shilipalekwa yo kutya otu ku hole unene.

Olutuwiliki lEendombwedi daJehova