Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Pameka eitavelo loye muJehova. — Heb. 11:6

OMAHOOLOLO E NA SHA NOKUTAPA