Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Osho tashi dulu okukwafela oukwaneumbo u kale wa hafa shili

OMAHOOLOLO E NA SHA NOKUTAPA