Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 EPULO 18

Ongahelipi to dulu okweehena popepi naKalunga?

Ongahelipi to dulu okweehena popepi naKalunga?

“Oove, Omuudi womailikano, ombelela aishe i nokuuya kuove.”

Epsalme 65:3

“Nomutima woye aushe lineekela Omwene, ino liameka keendunge doye mwene. Mu shiiva meendjila doye adishe, opo nee Ye ota ka lalakanifa omalila oye.”

Omayeletumbulo 3:5, 6

“Nomwenyo waalushe owo tuu ou, vo ve ku shiive, Oove auke Kalunga kashili, naau we mu tuma, Jesus Kristus.”

Johannes 17:3

“[Kalunga] ina kala kokule nafye nande oumwe.”

Oilonga 17:27

‘Ohandi indile ohole yeni i hapupale alushe mokushiiva nomokukoneka akushe.’

Ovafilippi 1:9

 “Ngenge umwe womunye okwa hepa ounongo, ne u indile kuKalunga ou e hole okuyandjela aveshe noku he nokungongota, opo nee ote u pewa.”

Jakob 1:5

“Eheneni kuKalunga, opo nee Ye ta ehene kunye. Yelifeni omake eni, nye ovalunde, yelifeni omitima deni, nye ovanamitimambali.”

Jakob 4:8

“Ohole yokuhola Kalunga oyo tuu ei nokutya, tu diinine oipango yaye. Noipango yaye kai fi idjuu.”

1 Johannes 5:3