Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshike hatu lihongo mEendjovo daKalunga?

Oshike hatu lihongo mEendjovo daKalunga?

Mona omanyamukulo mOmbibeli omapulo 20 a fimana.

EPULO  1

Kalunga oye lyelye?

Omalongelokalunga mahapu ohaa hongo kutya Kalunga ita dulu okushiivika ile kutya ke na omaukwatya, ashike Ombibeli hasho tai hongo ngaho.

EPULO 2

Ongahelipi to dulu okulihonga kombinga yaKalunga?

Mbela osha wana ashike okulesha Ombibeli?

EPULO 3

Olyelye a shanga Ombibeli?

Mbela Ombibeli embo ashike lounongo wovanhu ile embo le likalekelwa?

EPULO 4

Ombibeli otai tu ngoo kumwe nounongononi?

Ngeenge Ombibeli oya dja kuKalunga, osha yela kutya otai popi oinima i li paushili ngeenge tai popi kombinga younongononi.

EPULO 5

Ombibeli oi na etumwalaka lilipi?

Eevelishe omulongo oda popya kombinga yenenediladiladilo lOmbibeli aishe.

EPULO 6

Ombibeli oya xunganeka shike kombinga yaMessias?

Omaxunganeko mahapu oo a wanifilwa Jesus haye a unganeka oinima opo a wanifwe.

EPULO 7

Ombibeli oya xunganeka shike kombinga yefimbo letu?

Ehapupalo loita, ondjala, oukolokoshi nosho yo okuheneenghedi otai ulike kushike lela?

EPULO 8

Mbela Kalunga oye a etifa okumona oixuna?

Mbela ote tu yeleke moku tu monifa oixuna?

EPULO 9

Omolwashike ovanhu hava mono oixuna?

Ngeenge Kalunga haye ha etifa okumona oixuna, mbela olyelye ile oshike hashi etifa okumona oixuna?

EPULO 10

Ombibeli oya udaneka shike shi na sha nonakwiiwa?

Eteelelo li na sha nonakwiiwa olo la popiwa mOmbibeli otashi dulika li ku kumwife.

EPULO 11

Oshike hashi ningilwa omunhu ngeenge okwa fi?

Mbela efyo olo okutaulukila konghalamwenyo imwe i lili?

EPULO 12

Otu na eteelelo lilipi shi na sha noonakufya?

Mbela efyo olo exulilo lomunhu?

EPULO 13

Ombibeli oya popya shike shi na sha noilonga?

Ovanhu vahapu ihava hafele oilonga nova teelela nodjuulufi oku ka kala itava longo vali. Ndele mbela Kalunga osho ngoo a lalakanenena ngaho?

EPULO 14

Ongahelipi to dulu okulongifa nawa oyuuyemo yoye?

Ounongo wOmbibeli uhe fi okuyelekwa otau dulu oku ku kwafela u ungaunge nawa noiniwe yoye opo ihe ku kwate omboko.

EPULO 15

Oshike tashi dulu oku ku etela ehafo?

Oumbangi otau ulike kutya Ombibeli oi na ouyelele oo hau kwafele omunhu a kale a hafa nokwa wanenwa.

EPULO 16

Ongahelipi to dulu okuungaunga noisho yonghalamwenyo?

Ngeenge omafimbo amwe oho kala wa wililwa po koisho, Ombibeli otai dulu oku ku kwafela.

EPULO 17

Ongahelipi Ombibeli tai dulu okukwafela oukwaneumbo weni?

Tala kutya ongahelipi oukwaneumbo weni tau dulu okukala u na ombili nowa hafa.

EPULO 18

Ongahelipi to dulu okweehena popepi naKalunga?

Oto dulu shili okukala u na oukame wopofingo naKalunga.

EPULO 19

Oshike sha popiwa momambo Ombibeli?

Shiiva pauxupi kutya oshike sha popiwa mOmbibeli.

EPULO 20

Ongahelipi to dulu okumona ouwa eshi to lesha Ombibeli?

Kashi na nee mbudi kutya oto lesha oshitukulwa shilipi shOmbibeli, ngeenge owa kongo omanyamukulo omapulo anhe e li paunafangwa otashi dulu oku ku kwafela u mone mo ouwa muhapu.