1. Onghundana iwa i na sha noonakufya oilipi?

Eshi Jesus a li a fika muBetania osho sha li popepi naJerusalem, okwa hanga pa pita omafiku ane okudja eshi kaume kaye Lasarus a fya. Jesus okwa li a ya kombila pamwe novamwaina vanakufya, Marta naMaria. Diva konima yaasho, eemhunga dovanhu oda li yo de uya kuvo. Diladila ashike kunghee Marta naMaria va li va hafa konima eshi Jesus a nyumuna Lasarus! — Lesha Johannes 11:21-24, 38-44.

Marta okwa hangwa nale e shii onghundana iwa i na sha noonakufya. Okwe lihonga kutya Jehova ota ka nyumuna ovafi opo va ka kale vali nomwenyo kombada yedu. — Lesha Job 14:14, 15.

2. Oonakufya ove li monghalo ya tya ngahelipi?

Kalunga okwa li a lombwela Adam ta ti: “Oove edu, ndee to ka ninga edu.” — GENESIS 3:19.

Ovanhu ova shitwa okudja mondwi yedu. (Genesis 2:7; 3:19) Fye katu fi oishitwa yopamhepo oyo ngeno hai kala ashike nomalutu opambelela oule wefimbo lonhumba. Fye oishitwa yopambelela, nokape na oshitukulwa shetu shimwe hashi twikile okukala nomwenyo konima yefyo. Ngeenge otwa fi, ouluvi wetu nao ohau fi noihatu diladila vali. Nomolwaasho eshi Lasarus a li a nyumunwa koufi, ka li a hokolola sha shi na sha nonghalo omo a li, molwaashi oonakufya kave na eshi ve shii. — Lesha Epsalme 146:4; Omuudifi 9:5, 6, 10.

Ndele mbela Kalunga oha hepeke ngoo shili oonakufya momundilo woheli? Molwaashi Ombibeli oya ti kutya oonakufya kave na eshi ve shii, osha yela kutya ehongo lomundilo woheli  kali fi loshili notali shekifa Kalunga. Ediladilo olo lokuhepeka oonakufya momundilo woheli oli li nokuli oshinima shinyanyalifi kuye. — Lesha Jeremia 7:31.

3. Mbela ohatu dulu ngoo okupopya noonakufya?

Oonakufya ihava popi noihava udu ko. (Epsalme 115:17) Ndele ope na ovaengeli vamwe ovakolokoshi nohava dulu okupopya novanhu tave liningifa va fa oonakufya. (2 Petrus 2:4) Jehova okwa indika ovanhu vaha ka konge ekwafo koonakufya. — Lesha Deuteronomion 18:10, 11.

4. Oolyelye tava ka nyumunwa?

Ovanhu omamiliyona mahapu ovo ve li meembila otava ka nyumunwa va ka kale nomwenyo kombada yedu. Nokuli novanhu vamwe ovo kwa li hava longo owii molwaashi vehe shii Jehova otava ka nyumunwa. — Lesha Lukas 23:43; Oilonga 24:15.

Ovanyumunwa ovo otava ka pewa omhito ve lihonge oshili kombinga yaKalunga nokuulika kutya ove na eitavelo tali longo muJesus mokukala hava dulika kuye. (Ehololo 20:11-13) Ngeenge ovanyumunwa ovo ova kala tava longo ouwa, otava ka dula okukala nomwenyo waalushe kombada yedu. — Lesha Johannes 5:28, 29.

5. Enyumuko otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

Ovanhu otava ka dula okunyumunwa molwaashi Kalunga okwa tuma Omona waye a yambe po omwenyo waye molwetu. Onghee hano, elongekido lenyumuko oli li oshalinghenda ya dja kuJehova noli li yo euliko kutya oku tu hole. Ndele mbela olyelye unene wa hala oku ka mona eshi ovafi tava ka nyumunwa? — Lesha Johannes 3:16; Ovaroma 6:23.