Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghundana iwa ya dja kuKalunga!

Ongahelipi hatu dulu okukala noushili kutya Ombibeli oi li paushili?

Ongahelipi hatu dulu okukala noushili kutya Ombibeli oi li paushili?

Ombibeli oi li “ondjovo yaKalunga,” oo “iha fufya.” (1 Ovatessaloniki 2:13; Titus 1:2) Mbela oshoshili ngoo ile embo ashike leengano nomahokololo onale?

 

Lihonga shihapu

Ombibeli—embo la dja kuKalunga

Ongahelipi Ombibeli tai dulu oku ku kwafela u ungaunge nomaupyakadi opaumwene? Omolwashike to dulu okulineekela omaxunganeko oo a shangwa mOmbibeli?