Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghundana iwa ya dja kuKalunga!

Olyelye omushangi wOmbiibeli?

Olyelye omushangi wOmbiibeli?

Ngeenge Ombiibeli oya shangwa kovanhu, omolwashike hai ifanwa “ondjovo yaKalunga”? (1 Ovatessaloniki 2:13) Kalunga okwa lundululila ngahelipi omadiladilo aye movanhu?