Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghundana iwa ya dja kuKalunga!

 OSHILESHWA 11

Ongahelipi omafinamhango Ombibeli hae tu etele ouwa?

Ongahelipi omafinamhango Ombibeli hae tu etele ouwa?

1. Omolwashike twa pumbwa ewiliko?

Ongahelipi omafinamhango Ombibeli taa dulu oku tu linyengifa tu kale twa lungama tuha tule eemwenyo detu nosho yo davamwe moshiponga? — EPSALME 36:10.

Otwa pumbwa ewiliko lOmushiti wetu molwaashi omunaendunge e tu dule. E li Tate yetu omunahole, ohe tu file oshisho. Shimwe vali, ina hala tu kale ookakombolilifa. (Jeremia 10:23) Onghee hano, ngaashi ashike ounona vashona va pumbwa ewiliko lovadali, nafye otwa pumbwa ewiliko laKalunga. (Jesaja 48:17, 18) Omafinamhango Ombibeli ohaa yandje ewiliko olo li li oshali ya dja kuKalunga. — Lesha 2 Timoteus 3:16.

Eemhango nomafinamhango aJehova otae tu hongo nghee tu na okukala nonghedi yokukalamwenyo ya denga mbada paife nonghee hatu dulu oku ka mona omanangeko noupuna taa kalelele monakwiiwa. Otu na okukala hatu tambula ko ewiliko laKalunga nomutima aushe molwaashi oye Omushiti wetu. — Lesha Epsalme 19:8, 12; Ehololo 4:11.

2. Omafinamhango Ombibeli oshike?

Omafinamhango Ombibeli oo ekanghameno oko kwa kanghamena eeshili da fimanenena. Ofimbo eemhango hadi kala da tumbula oinima yonhumba kondadalunde. (Deuteronomion 22:8) Onghee hano, otu na okukala hatu longifa eendunge dokuyoolola opo tu mone kutya efinamhango lilipi tu na okutula moilonga monghalo yonhumba. (Omayeletumbulo 2:10-12) Pashihopaenenwa, Ombibeli otai hongo kutya omwenyo ou li oshali ya dja kuKalunga. Efinamhango olo la fimanenena otali dulu oku tu wilika ngeenge tu li koilonga, meumbo nosho yo momalweendo. Otali tu kwafele tu kale twa lungama tuha tule eemwenyo detu nosho yo davamwe moshiponga. — Lesha Oilonga 17:28.

3. Omafinamhango avali elipi a fimanenena?

Jesus okwa popya kombinga yomafinamhango avali oo a fimanenena. Lotete otali ulike kutya Kalunga okwa shita ovanhu nelalakano opo ve mu shiive, va kale ve mu hole  nove mu longele noudiinini. Efinamhango olo oli na oku tu wilika ngeenge hatu ningi omatokolo. (Omayeletumbulo 3:6) Ovo hava tula moilonga efinamhango olo otava ningi ookaume kaKalunga, otave ke limonena ehafo lashili nosho yo omwenyo waalushe. — Lesha Mateus 22:36-38.

Efinamhango etivali otali dulu oku tu kwafela tu kale tu na ekwatafano liwa navamwe. (1 Ovakorinto 13:4-7) Okutula moilonga efinamhango olo okwa kwatela mo okuhopaenena onghedi yaKalunga yokuungaunga novanhu. — Lesha Mateus 7:12; 22:39, 40.

4. Ongahelipi omafinamhango Ombibeli hae tu etele ouwa?

Omafinamhango Ombibeli ohaa kwafele omaukwaneumbo a kale moukumwe noku holafane. (Ovakolossi 3:12-14) MEendjovo daKalunga omu na vali efinamhango limwe olo tali dulu okwaamena omaukwaneumbo, olo kutya, ohombo oi na okukalelela. — Lesha Genesis 2:24.

Okudulika komahongo Ombibeli otaku dulu oku tu amena pamaliudo noku tu kwafela tu mone oilonga. Pashihopaenenwa, ovayandji voilonga vahapu ohava kala va hala ovanailonga ovo hava wilikwa komafinamhango Ombibeli e na sha nokukala ovanashili nokulonga noudiinini. (Omayeletumbulo 10:4, 26; Ovaheberi 13:18) Eendjovo daKalunga otadi tu hongo yo tu kale twa wanenwa koipumbiwa yakeshe efiku nokukala twa lenga ekwatafano letu naKalunga komesho yomaliko. — Lesha Mateus 6:24, 25, 33; 1 Timoteus 6:8-10.

Okutula omafinamhango Ombibeli moilonga otaku dulu okwaamena oukolele wetu. (Omayeletumbulo 14:30; 22:24, 25) Pashihopaenenwa, okudulika komhango yaKalunga oyo ya dilika oukolwe otaku tu amene komikifi didipai nosho yo koiponga. (Omayeletumbulo 23:20) Jehova ine tu dilika oikunwa yoalkoholi ndele okwa hala ashike tu i longife pandjele. (Epsalme 104:15; 1 Ovakorinto 6:10) Eemhango daKalunga ohadi tu kwafele tu lungamene eenghatu detu nosho yo omadilongo etu, naasho ohashi tu etele ouwa. (Epsalme 119:97-100) Ovakriste vashili ihava dulika ashike komifikamhango daKalunga omolwouwa wavo vene, ndele ohave shi ningi unene tuu opo va fimanekife Jehova. — Lesha Mateus 5:14-16.