Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghundana iwa ya dja kuKalunga!

 OSHILESHWA 10

Ongahelipi to dulu okudidilika mo elongelokalunga lashili?

Ongahelipi to dulu okudidilika mo elongelokalunga lashili?

1. Mbela oku na ashike elongelokalunga lashili limwe?

“Lungameni ovaprofeti ovanaipupulu.” — MATEUS 7:15.

Jesus okwa honga ovashikuli vaye elongelokalunga limwe alike, elongelokalunga lashili. Ola fa ondjila oyo tai twala komwenyo waalushe. Jesus okwa popya shi na sha nondjila oyo a ti: ‘Ovanini vongaho ovo tave i mono.’ (Mateus 7:14) Kalunga oha hokwa ashike elongelokalunga olo le likolelela koshili yEendjovo daye. Ovalongelikalunga vashili aveshe ova hangana meitavelo limwe. — Lesha Johannes 4:23, 24; 14:6; Ovaefeso 4:4, 5.

2. Jesus okwa ti ngahelipi kombinga yomalongelokalunga oo hae liti kutya opaKriste?

“Ovo otava ti ova shiiva Kalunga, ndelenee moilonga yavo otave mu likale.” — TITUS 1:16.

Jesus okwa li a londwela kutya otapa ka holoka ovaprofeti ovanaipupulu ovo va li tava ka nyonauna Oukriste. Ovaprofeti va tya ngaho ohava monika va fa ovalongelikalunga vashili. Ohava ti kutya eengeleka davo odopaKriste. Ashike oto dulu oku shi mona mo kutya kave fi ovalongelikalunga vashili. Ngahelipi mbela? Ngeenge owa tale komaukwatya nosho yo koiimati oyo tava imike, oto ke shi didilika mo kutya kave fi Ovakriste vashili. — Lesha Mateus 7:13-23.

3. Ongahelipi to dulu okudidilika mo ovalongelikalunga vashili?

Natu ka konakoneni oinima itano oyo tai va didilikifa mo:

  • Ovalongelikalunga vashili ova fimaneka Ombibeli i li Eendjovo daKalunga. Ohava kendabala okukala metwokumwe nomafinamhango ayo. Onghee hano, elongelokalunga lashili ola yooloka ko kwaao a kanghamena komadiladilo opanhu. (Mateus 15:7-9) Ovalongelikalunga vashili ohava kala metwo- kumwe naasho hava udifa. — Lesha Johannes 17:17; 2 Timoteus 3:16, 17.

  •   Ovashikuli vaJesus vashili ova fimaneka edina laKalunga, Jehova. Jesus okwa fimanekifa edina laKalunga moku li shiivifila vamwe. Okwa kwafela ovanhu va shiive Kalunga nokwe va honga va kale hava ilikana kutya edina laKalunga nali yapulwe. (Mateus 6:9) Elongelokalunga lilipi hali xumifa komesho okulongifwa kwedina laKalunga moshitukulwa sheni? — Lesha Johannes 17:26; Ovaroma 10:13, 14.

  • Ovakriste vashili ohava udifa kombinga yOuhamba waKalunga. Kalunga okwa li a tuma Jesus kombada yedu a udifile ovanhu onghundana iwa yOuhamba. Ouhamba waKalunga oo ashike eteelelo lovanhu. Jesus okwa li a twikila okupopya kombinga yao fiyo efiku lokufya kwaye. (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Okwa lombwela ovashikuli vaye va udife kombinga yOuhamba waKalunga. Ngeenge owa talelwa po komunhu ta popi kombinga yOuhamba waKalunga, mbela omunhu oo otashi dulika e li melongelokalunga lilipi? — Lesha Mateus 24:14.

  • Ovashikuli vaJesus kave fi oshitukulwa shounyuni ou woukolokoshi. Ihava kufa ombinga moinima yopapolotika ile meenhamanana dopanghalafano. (Johannes 17:16; 18:36) Natango, ihava hopaenene elihumbato noikala ii yovanhu mounyuni. — Lesha Jakob 4:4.

  • Ovakriste vashili ove holafane nohole ya xwama. Ove lihonga mEendjovo daKalunga okufimaneka ovanhu vomihoko adishe. Nonande omalongelokalunga oipupulu luhapu ohaa yambidida neenghono oita yoiwana, ovalongelikalunga vashili ihava ningi ngaho. (Mika 4:1-3) Ponhele yaasho, oilyo yelongelokalunga lashili ohai longifa nehalo liwa efimbo layo nosho yo oiniwe yayo mokukwafela vamwe noku va twa omukumo. — Lesha Johannes 13:34, 35; 1 Johannes 4:20.

4. Ongahelipi to dulu okudidilika mo elongelokalunga lashili?

Elongelokalunga lilipi la kanghamekela omahongo alo aeshe kEendjovo daKalunga, la fimaneka edina laKalunga nohali udifa kutya Ouhamba waKalunga oo ashike eteelelo lovanhu? Elongelokalunga lilipi li na ohole noihali yambidida oita? Ove oto ti ngahelipi? — Lesha 1 Johannes 3:10-12.