Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghundana iwa ya dja kuKalunga!

Omolwashike Jesus a fya?

Omolwashike Jesus a fya?

Ombiibeli oya popya nghee efyo laJesus la fimanenena. Mbela efyo laye oli na eityo?

 

Lihonga shihapu

OSHUNGONANGELO

Jesus okwa nyumuka ngoo shili?

Oshike tashi ulike kutya osho Omavangeli a popya kombinga yaJesus oshoshili?

Ombibeli otai hongo lela shike?

Ekulilo—oshali inenenene ya dja kuKalunga

Ekulilo oshike? Ongahelipi to dulu okumona ouwa mulo?