Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Kala ho pwilikine kuKalunga opo u kale nomwenyo fiyo alushe

OMAHOOLOLO E NA SHA NOKUTAPA