Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

'Indeni, ka ningeni ovanhu ovahongwa noku va ninginifa'

OMAHOOLOLO E NA SHA NOKUTAPA