Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Honga ounona voye

 ETUKULWA 3

Rahab okwa li a itavela muJehova

Rahab okwa li a itavela muJehova

Natu kale nee ngeno twa fa tu li moshilando shedina Jeriko, medu laKanaan. Ovanhu vomoshilando osho kava li va itavela muJehova. Ndele moshilando osho omwa li omukainhu wedina Rahab.

Eshi Rahab a li omunyasha, okwa li a uda omahokololo kombinga yanghee Moses a li a tukaula pokati Efuta Litilyana nokupitifa mo Ovaisrael muEgipti. Okwa li yo a uda kombinga yanghee Jehova a li a kwafela Ovaisrael va findane momalwoodi eshi va li tava kondjifa ovatondi vavo. Ohaluka, Rahab okwa uda taku tiwa kutya Ovaisrael ova onga onhanda popepi naJeriko.

Rahab okwa li a amena eendadi molwaashi okwa li a itavela muJehova

Fiku limwe konguloshi, muJeriko omwe uya Ovaisrael vavali, ve uya okulava oshilando osho. Ova ya meumbo laRahab. Rahab okwe va tambula ko nombili nokwe va pa onhele yokunangala. Mokati koufiku, ohamba yaJeriko oya kundaneka kutya moshilando omwe uya eendadi nonokutya odi li meumbo laRahab. Onghee, oya tuma ovakwaita vayo va ka kwate po eendadi odo. Rahab okwe di holeka kombada yonduda ndele ta lombwele ovakwaita ovo ta ti: ‘Eendadi odo oda li de uya kwaame shili, ndele paife oda dja mo moshilando. Di landuleni ngoo; pamwe otamu di hange!’ Ou shi shii kutya omolwashike Rahab a li a amena eendadi odo?— Omolwaashi okwa li a itavela muJehova nokwa li e shi shii kutya Jehova ota ka yandja po edu lOvakanaan kOvaisrael.

Ndele fimbo eendadi odo inadi ya, oda udaneka kutya otadi ka xupifa Rahab noukwaneumbo waye aushe eshi Jeriko tashi uya okuhanaunwa po. Ndele ou shii kutya ode mu lombwela a ninge shike?— Ode mu lombwela tadi ti: ‘Kufa ongodi ei itilyana, ndele to i endjelelifa mekende leumbo loye. Ngeenge owa ningi ngaho, ove noukwaneumbo woye aushe otamu ka xupifwa.’ Rahab okwa ninga naanaa ngaashi eendadi de mu lombwela. Mbela ou shii kutya oshike sha ka ningwa po?—

Jehova okwa li a xupifa Rahab novanhu vambulaye

Omafiku manini konima yaasho, Ovaisrael ova kala tava dingilile oshilando osho va mwena. Ova kala tave shi dingilile oule womafiku ahamano, lumwe mefiku. Ndele mefiku etiheyali, ove shi dingilila lwoikando iheyali. Opo nee ova ingida oshita mokule. Eshi ngoo va ninga ngaho, Jehova okwa ningifa omakuma oshilando a ngumauke po aeshe. Opa li ashike pa xupa eumbo olo la li  li na ongodi itilyana ya endjelela mekende! Eumbo olo ou li wete mefano?— Rahab noukwaneumbo waye aushe ova li va xupifwa!

Oshike hatu lihongo moshihopaenenwa shaRahab?— Rahab okwa li a itavela muJehova omolwoinima ikumwifi oyo a li a uda Jehova e i longa. Naave owe lihonga kombinga yoinima ikumwifi ihapu oyo Jehova a ninga. Mbela naave owa itavela ngoo muJehova ngaashi Rahab?— Otu na oushili kutya naave owa itavela muye.

LESHA MOMBIBELI YOYE

  • Josua 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25

  • Ovaheberi 11:31