Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Deula ovo vape va twikile okulongela Jehova noudiinini

Deula ovo vape va twikile okulongela Jehova noudiinini

Oimoniwa oya ulika kutya ovaudifi vape ovo va deulwa pehovelo nohava i moukalele pandjikilile ohava kala ve na ouladi nohava pondola. (Omayel 22:6; Fil 3:16) Apa otapa shikula omaetepo amwe e na sha nanghee hatu dulu okukwafela ovaudifi vape va kale ve hole oukalele:

  • Hovela okudeula omukonakoni woye diva ashike eshi a ninga omuudifi ina ninginifwa. (km 8/15 1) Mu kwafela a mone nghee sha fimana okukala ha i moukalele oshivike keshe. (Fil 1:10) Kala u na etaleko liwa li na sha noshitukulwa omo tamu longele. (Fil 4:8) Mu ladipika a kale ta longo pamwe nomupashukili wongudu nosho yo novaudifi aveshe opo a likole owino kuvo. — Omayel 1:5; km 10/12 6 okat. 3

  • Nokonima eshi a ninginifwa, ino efa po oku mu twa omukumo noku mu deula moukalele unene tuu ngeenge ina mana ko natango embo ‘Ohole yaKalunga.— km 12/13 7

  • Longifa omatwalemo mapu ngeenge to longo nomuudifi mupe moukalele. Shimha wa udu omatwalemo aye, mu pandula tashi di komutima. Mu lombwela omaetepo oo ta dulu okulongifa opo a kale ha pondola. — km 5/10 7