Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Septemba 2016

 LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

Ngeenge okaana oko ke uya kufye

Ngeenge okaana oko ke uya kufye

Ngeenge otwa konghola pomuvelo ndele tamu di okaana, otwa pumbwa okupula ovadali ovo ve uye tu popye navo. Osho otashi ka ulika kutya otwa fimaneka mwene weumbo. (Omayel 6:20) Ngeenge okaana oka ti natu ye meumbo, inatu ya mo. Ngeenge ovadali ka ve mo meumbo, natu ka aluke efiku limwe.

Ngeenge okaana oka kula, tashi dulika ovo vomido omulongo nasha, natango otashi ka kala shiwa okupula ovadali. Ngeenge ovadali ka ve mo, ohatu dulu okupula ngeenge oka pitikilwa kovadali vako okulesha oishangomwa oyo ka hala oku ka lesha. Ngeenge ovadali kave na oupyakadi nasho, oha dulu oku mu pa oshishangomwa noku mu ulikila onhele yetu yokointaneta ko-jw. org.

Ngeenge hatu shuna komunyasha oo a ulika ohokwe, otashi ka kala shiwa tu popye novadali vaye. Osho otashi ka kala omhito iwa tu va ulikile omayele oo taa hangwa mOmbiibeli e na sha noukwaneumbo. (Eps 119:86, 138) Ngeenge otwa kala hatu popi novadali tete, otashi ka ulika kutya otwe va fimaneka notashi dulika shi tu pe omhito tu udifile oukwaneumbo aushe onghundana iwa. — 1Pet 2:12.