Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Septemba 2016

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Xwepopaleka ounghulungu woye moukalele— Ladipika ovo ve na ohokwe ve uye kokwoongala

Xwepopaleka ounghulungu woye moukalele— Ladipika ovo ve na ohokwe ve uye kokwoongala

OMOLWASHIKE SHA FIMANA: Pokwoongala opo hatu mono ‘omhito yokwiimbila Jehova’ nosho yo oku mu ‘fimaneka.’ (Eps 149:1) Pokwoongala opo yo hatu hongwa tu kale hatu longo ehalo laKalunga. (Eps 143:10) Ovo ve na ohokwe nosho yo ovakonakonimbiibeli ohava ningi exumokomesho shimha va hovele okukala hava kala pokwoongala.

NGHEE U NA OKU SHI NINGA:

  • Mu shiva diva kokwoongala. Ino pumbwa okuteelela fiyo osheshi mwa hovela okukonakona. — Eh 22:17

  • Yelifila oo e na ohokwe osho ta ka mona nosho yo osho tashi ka kundafanwa pokwoongala taku shikula. Oitwa tai shikula otai ke tu kwafela: okafo kokushiva ovanhu kokwoongala, okavidio Oshike hashi ningwa pOlupale lOuhamba? nosho yo oshileshwa 5 no 7 shokambo Oolyelye tava longo ehalo laJehova kunena?

  • Mu kwafela. Mbela oo e na ohokwe okwa pumbwa olefa ile ekwafo li na sha nokuhoolola oikutu tai wapalele okuya kokwoongala? Kaleni pamwe omutumba pokwoongala nokutala moishangomwa yoye. Mu kwafela a shiive ovanhu meongalo