Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Jehova oku hole ovanhu va koshoka

Jehova oku hole ovanhu va koshoka

“Kosha eenyala doye. Wapaleka onduda yoye. Komba nokumopa meumbo loye. Ekelashi oimbodi.” Ovadali vahapu ohava hongo ounona vavo nghee ve na okukala va koshoka palutu. Ashike nande ongaho, omafinamhango e na sha noukoshoki okwa dja kuKalunga ketu omuyapuki. (Ex 30:18-20; Deut 23:14; 2Kor 7:1) Ngeenge otwa kala twa koshoka palutu nokukaleka oinima yetu ya yela, ohatu fimanekifa Jehova. (1Pet 1:14-16) Ongahelipi shi na sha nomaumbo nosho yo omudingonoko wetu? Mepingafano novanhu ovo hava kupula oimbodi meepate nomeeparka, Ovakriste ohava kendabala okukaleka eduumbo lavo la yela. (Eps 115:16; Eh 11:18) Nokuli nomoinima inini, ngaashi onghedi omo hatu ungaunga noupeta vouleke, oundooxa ile osingamu otai dulu okuulika kutya otwa tala ko ngahelipi oukoshoki. Kungaho ohatu “liholola ofye ovayakuli vaKalunga” moinima aishe. — 2Kor 6:3, 4.

TALENI OKAVIDIO KALUNGA OKU HOLE OVANHU VA KOSHOKA, NDELE TAMU KUNDAFANA OMAPULO TAA SHIKULA:

  • Vamwe otashi dulika va ninge omalipopilo ashike ngeenge tashi uya pokukaleka oinima yavo ya koshoka?

  • Omhango yaMoses oya holola ngahelipi etaleko laJehova li na sha noukoshoki?

  • Ongahelipi hatu dulu okutanga Jehova nopehe na eendjovo?

Ongahelipi handi dulu okuulika kutya ondi na etaleko la fa laJehova li na sha noukoshoki mokukalamwenyo kwange?