Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | OMAYELETUMBULO 1-6

“Lineekela Jehova nomutima woye aushe”

“Lineekela Jehova nomutima woye aushe”

Jehova oye twa pumbwa okukala twe lineekela filufilu. Otu na elineekelo kutya ota ka wanifa po omaudaneko aye aeshe okutala keityo ledina laye. Ohatu dulu okuulika kutya otwe mu lineekela mokukala hatu mu ilikana. Omayeletumbulo etukulwa etitatu otae tu shilipaleke kutya Jehova ote ke tu pa ondjabi ngeenge otwe mu lineekela eshi ta ‘lalakanifa eendjila detu.’

Okukala omunongo momesho oye mwene . . .

3:5-7

  • okuninga omatokolo fimbo ino konga omayele aJehova

  • okulineekela meendunge doye mwene ile omayele ounyuni ou

Ou e lineekela muJehova . . .

  • oha kulike ekwatafano laye naJehova mokukonakona Ombiibeli, mokudilonga nomokwiilikana

  • ha kongo ewiliko mokuninga omapekapeko e na sha nomafinamhango Ombiibeli ofimbo ina ninga omatokolo

OKAMHUNGU KELIPI TAKA ULIKE ONGHEDI OMO HANDI NINGI OMATOKOLO?

TETE: Ohandi hoolola osho nda diladila kutya osho shi li pandunge

TETE: Ohandi kongo ewiliko laJehova okupitila meilikano nosho yo mekonakono lopaumwene

OPO NEE: Handi pula Jehova a nangeke noupuna etokolo lange

OPO NEE: Handi hoolola osho shi li metwokumwe nomafinamhango Ombiibeli