Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JOHANNES 20-21

“Ou hole nge tuu u dule ava?”

“Ou hole nge tuu u dule ava?”

21:1-19

Pefimbo lOmbiibeli, omuyuli weeshi omunekeka okwa li he ­lididimike, ha longo noudiinini nokupita meenghalo didjuu opo a dule okuyula eeshi odo diwa. (w12-E 8/1 18-20) Omaukwatya oo, okwa li a kwafela Petrus opo a kale omuyuli weeshi omunekeka. Onghee hano, Petrus okwa li e na okuhoolola osho e na okupitifa komesho monghalamwenyo yaye, ngeenge oilonga yokulikongela omboloto oyo a li e hole ile oilonga yokupalula ovashikuli vaJesus pamhepo.

Omalunduluko elipi wa ninga opo u pitife komesho Ouhamba?