Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | OILONGA 6-8

Eongalo lipe lopaKriste ola li la yelekwa

Eongalo lipe lopaKriste ola li la yelekwa

6:1-7; 7:58–8:1

Ovafiyekadi Ovagreka, ovo opo va li va ninginifwa, ova li va ka talela po muJerusalem oule ­wefimbo nova li va ungaungiwa navo nonhondo. Mbela okuhe na ouyuki kwa tya ngaho okwa li kwe va pundukifa ile ova li va teelela nelididimiko Jehova a yukife oinima?

Konima eshi Stefanus a dipawa nomamanya nosho yo eshi Ovakriste ovo va li muJerusalem va hangwa komahepeko manyanyalifi ndele tava i onhapo kuJudea nokuSamaria, mbela osho osha li she va shololifa opo vaha twikile nokuudifa?

Kekwafo laJehova, eongalo lipe lopaKriste ola li le lididimika nokweenda tali hapupala. — Oil 6:7; 8:4.

LIPULA KUTYA, ‘Ohandi ungaunga ngahelipi nomayeleko?’