Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

‘Eeshali odo hatu yandje kuJehova nomake e yadi’

‘Eeshali odo hatu yandje kuJehova nomake e yadi’

Ongahelipi hatu dulu “okweetela Omwene eeshali nomake e yadi?” (1Omaf 29:5, 9, 14) Apa otapa shikula eenghedi da yoolokafana omo hatu dulu okuyambidida oilonga yEendombwedi daJehova meongalo nosho yo mounyuni aushe.

OMAYAMBIDIDO OO HAA YANDJWA OKUPITILA KOINTANETA ILE MOUKEFA VOMAYAMBIDIDO:

 • OILONGA YOMOUNYUNI AUSHE

  okutunga nokuwapekulula oitaimbelewa nosho yo eembelewa dokutoloka

  eefikola dehangano

  ovalongi vefimbo li yadi ve likalekelwa

  okukwafela ovo va dengwa koiponga ­yopaushitwe

  okupilinda, okunduluka ouvidio nosho yo ­oileshomwa yokointaneta

 • EEFUTO DEONGALO

  oifutomwa yeongalo, ngaashi omeva nolusheno nokukaleka Olupale lOuhamba monghalo iwa

  oimaliwa oyo eongalo hali tumine koshitaimbelewa she likolelela koutokolifo ovo la ninga opo li yambidide:

  • okutungwa kwOmalupale Ouhamba nosho yo Omalupale Oyoongalele mounyuni aushe

  • omalongekido okukwafela mounyuni aushe

  • oilonga imwe vali yomounyuni aushe

OYOONGALELE YA KULA NAAI ININI

Omayambidido oo haa yandjwa poshoongalele shoshitukulwa ohaa tumwa a ka yambidide oilonga yomounyuni aushe. Shikwao vali, eefuto di na sha noyoongalele yoshitukulwa, ye likalekelwa noyo­paiwana ohadi futwa okudja momayambidido oilonga yomounyuni aushe.

Omayambidido oo haa yandjwa poshoongalele shoshikandjo ohaa longifwa okufuta onhele, okukaleka Omalupale Oyoongalele monghalo iwa nosho yo okufuta oifutomwa imwe vali yoshikandjo. Oshikandjo otashi dulu okuninga okatokolifo opo oimaliwa oyo ya xupa po i tuminwe koshikefa shoilonga yomounyuni aushe yEendombwedi daJehova.