Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Novemba 2016

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

“Omushamane waye a shiivika poivelo yoshilando”

“Omushamane waye a shiivika poivelo yoshilando”

Opo u mone kutya omunhu omukainhuelela, tala komushamane waye. Pefimbo lohamba Lemuel, omushamane oo e na omukainhuelela okwa li a “shiivika poivelo yoshilando.” (Omayel 31:23) Kunena, ovalumenhu ovo ove li ovakulunhuongalo novayakuliongalo. Ngeenge ova hombola, okudula kwavo okukwatela komesho meongalo okwe li kolelela keenghedi diwa dovakainhu vavo nosho yo nghee have va yambidida. (1Tim 3:4, 11) Ovakainhuelela ihava pandulwa ashike kovashamane vavo, ndele otava pandulwa yo nokeongalo.

Omukainhuelela oha kwafele omushamane waye mokukala . . . 

  • he mu ladipike neendjovo donghenda. — Omayel 31:26

  • he mu efa a endafane neongalo. — 1Tes 2:7, 8

  • e li oshihopaenenwa shiwa. — 1Tim 6:8

  • ihe mu pula oiholekwa yeongalo noiha kendabala okukufa ombinga momatokolo eongalo. — 1Tim 2:11, 12; 1Pet 4:15