Opo u mone kutya omunhu omukainhuelela, tala komushamane waye. Pefimbo lohamba Lemuel, omushamane oo e na omukainhuelela okwa li a “shiivika poivelo yoshilando.” (Omayel 31:23) Kunena, ovalumenhu ovo ove li ovakulunhuongalo novayakuliongalo. Ngeenge ova hombola, okudula kwavo okukwatela komesho meongalo okwe li kolelela keenghedi diwa dovakainhu vavo nosho yo nghee have va yambidida. (1Tim 3:4, 11) Ovakainhuelela ihava pandulwa ashike kovashamane vavo, ndele otava pandulwa yo nokeongalo.

Omukainhuelela oha kwafele omushamane waye mokukala . . .