Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Novemba 2016

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Ovanyasha, inamu ongaonga okupita “moshivelo osho shinene”

Ovanyasha, inamu ongaonga okupita “moshivelo osho shinene”

Oshipu okudiladila kutya ngeenge ou li omunyasha osho ashike to kala ngaho fiyo alushe noku na efiku u hangwe ‘komafiku mai’ oo haa hange ovanamido mounyuni ou waSatana. (Omuud 12:1) Ngeenge ou li omunyasha, mbela ito dulu okukonga efimbo nokulitulila po omalalakano opamhepo oilonga yefimbo liyadi?

“Efimbo noiningwanima yombadilila” ohai hange aveshe mwa kwatelwa novanyasha. (Omuud 9:11, NW) Ovanhu kave ‘nowino waashi tashi ningwa po mongula.’ (Jak 4:14) Onghee hano, ino kanghameka omalalakano oye opamhepo inashi pumbiwa. Piteni “moshivelo shoshilonga shinene” fimbo natango she mu yelulilwa. (1Kor 16:9) Itamu ke lipa nandenande oushima.

Omalalakano amwe opamhepo ongaashi:

  • Okuudifila koshilongo shimwe

  • Oukokolindjila

  • Eefikola dehangano

  • Oilonga yokutunga

  • Oilonga yaBetel

  • Oilonga youpashukilishikandjo

Omalalakano ange: