Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Novemba 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | OMUUDIFI 1-6

Hafela oilonga yoye aishe idjuu

Hafela oilonga yoye aishe idjuu

Jehova okwa hala tu hafele oilonga yetu noku tu honga nghee tu na oku i longa. Omunhu ota ka hafela oilonga ngeenge okwe lihongo okukala e na etaleko liwa li na sha nayo.

Oto ka hafela oilonga yoye ngeenge . . . 

3:13; 4:6

  • owa kulike etaleko liwa

  • owa diladila nghee oilonga yoye tai ka kwafela vamwe

  • nosho yo mokulonga noudiinini, ashike ngeenge owe i fiye po, yandja elitulemo koukwaneumbo weni nokulongela Jehova