Ovakokolindjila tava udifa onghundana iwa melaka lOshitzotzil moChiapas, moMexico

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA Novemba 2016

Oihopaenenwa yomatwalemo

Oihopaenenwa yomatwalemo oshifo shOshungonangelo nosho yo oshili yOmbiibeli i na sha nomaxunganeko Ombiibeli oo taa wanifwa kunene. Longifa oihopaenenwa u dute omatwalemo oye mwene.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Osho Ombiibeli ya popya shi na sha nomukainhuelela

Omaukwatya elipi Jehova a lenga movakainhu ovo va hombolwa?

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

“Omushamane waye a shiivika poivelo yoshilando”

Omukainhuelela ohe limonikila komushamane waye.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Hafela oilonga yoye aishe idjuu

Ohatu ke lihonga okukala hatu hafele oilonga ngeenge otu na etaleko liwa li na sha nayo.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Nghee tu na okulongifa embo Oshike hatu lihongo mOmbiibeli?

Nghee tu na okulongifa embo Oshike hatu lihongo mOmbiibeli?

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

“Dimbuluka Omushiti woye momafiku ounyasha woye”

monghedi yokatevo, Omuudifi 12 ota ladipike ovanyasha va lalakanene eemhito odo ve na fimbo ve li ovanyasha.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Ovanyasha, inamu ongaonga okupita “moshivelo osho shinene”

Mbela ito dulu okulalakanena omalalakano opamhepo oilonga yefimbo liyadi?

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Okakadona Okasulamit oke li oshihopaenenwa shiwa

Oshike sha ningifa okakadona Okasulamit ka kale oshihopaenenwa sha denga mbada kovapiya vaJehova?