Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Nghee hatu dulu okufila oshisho eenhele detu dokwoongalela

Nghee hatu dulu okufila oshisho eenhele detu dokwoongalela

Omalupale etu Ouhamba kae fi ashike omatungo ongahenya; oku li eenhele da yapulilwa Jehova. Ongahelipi keshe umwe womufye ta dulu okukufa ombinga mokufila oshisho Olupale lOuhamba?

TALENI OKAVIDIO OKUKALEKA OLUPALE LOUHAMBA MONGHALO IWA, NDELE TAMU KUNDAFANA OMAPULO TAA SHIKULA:

  1. Omolwashike tu na eenhele dokwoongalela?

  2. Omolwashike tu na okukaleka Olupale lOuhamba la yela noli li monghalo iwa?

  3. Ouwa ulipi wa mona mokukala ho kufa ombinga mokufila oshisho Olupale lOuhamba?

  4. Omolwashike eameno la fimana, noshihopaenenwa shilipi wa mona mokavidio shi na sha neameno?

  5. Omayambidido etu ohaa fimanekifa ngahelipi Jehova?

ONGAHELIPI HANDI DULU OKUKUFA OMBINGA?