Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Oihopaenenwa yeenghundafana

Oihopaenenwa yeenghundafana

●○○ ETALELEPO LOTETE

Epulo: Mbela oonakufya ove li monghalo ya tya ngahelipi?

Omushangwa: Omuud 9:5a

Oshikando tashi uya: Oonakufya ove na ngoo eteelelo lasha?

○●○ ELISHUNEKO LOTETE

Epulo: Oonakufya ove na ngoo eteelelo lasha?

Omushangwa: Job 14:14, 15

Oshikando tashi uya: Onghalamwenyo otai ka kala ya tya ngahelipi eshi Kalunga ta ka nyumuna oonakufya?

○○● ELISHUNEKO ETIVALI

Epulo: Onghalamwenyo otai ka kala ya tya ngahelipi eshi Kalunga ta ka nyumuna oonakufya?

Omushangwa: Jes 32:18

Oshikando tashi uya: Kalunga ota ka eta ngahelipi ombili kombada yedu?