Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Oihopaenenwa yomatwalemo

Oihopaenenwa yomatwalemo

OSHUNGONANGELO

Epulo: Mbela eshi to tale eendjovo edi onadi ka wanifwe ngoo efiku limwe?

Omushangwa: Eh 21:3, 4

Yandja: Oshungonangelo ei oya yelifa nghee Kalunga ta ka wanifa po eudaneko olo nonokutya ouwa washike hatu ka mona mo.

OSHUNGONANGELO (epandja lokonima)

Epulo: Tala kepulo eli. [Lesha epulo lotete olo li li pepandja 16 ndele tamu kundafana outendo ovo ve li koshi yepulo olo.] Oto ti ngahelipi kepulo olo?

Omushangwa: Eps 83:19, ovelishe 18 mo-NW

Yandja: Oshitukulwa eshi osha yelifa osho Ombiibeli tai ti kombinga yedina laKalunga.

OMBIBELI OTAI HONGO

Epulo: Ovanhu vamwe ohava diladila kutya Kalunga oye ta pangele ounyuni. Ndele mbela owa didilika ngoo kutya osho hasho Ombiibeli tai ti?

Omushangwa: 1Joh 5:19

Yandja: Embo eli ola yelifa osho Ombiibeli tai hongo lela kombinga yoshikundafanwa osho naikwao ihapu.

NINGA ETWALEMO LOYE

Use the format in the preceding examples to create your own field service presentation.