Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Mei 2016

 OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Eenghedi dokulongifa o-JW Library

Eenghedi dokulongifa o-JW Library

PEKONAKONO:

  • Lesha omushangwa wefiku

  • Lesha omambo, oifo nosho yo oishangomwa ikwao

  • Lilongekidila okwoongala nokutenda omanyamukulo

  • Tala ouvidio

POKWOONGALA:

  • Ulikila omunhu oshishangomwa shi li melaka limwe osho wa tapela nale moshikwaelektronika shoye

  • Ponhele yokuya noishangomwa kondadalunde kokwoongala, oto dulu okwiimba nokushikula moishangomwa oyo i li moshikwaelektronika shoye. O-JW Library oi na omaimbilo mape oo ehe li natango membo lomaimbilo

MOUKALELE:

  • Ulikila omunhu oo e na ohokwe oinima imwe oyo i li ko-JW Library, noku mu kwafela a tapele oprograma oyo moshikwaelektronika shaye

  • Ulika okavidio. Ngeenge meumbo omu na ounona, oto dulu oku va ulikila kamwe komouvidio Ninga kaume kaJehova. Ile oto dulu oku ulikila omuneumbo okavidio Omolwashike u na okukonakona Ombibeli? opo u kulike ohokwe yaye yokukonakona Ombiibeli. Ngeenge omunhu oha popi elaka li lili, mu ulikila okavidio melaka laye