Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | EPSALME 1-10

Opo tu hafife Jehova, otu na okukala twa fimaneka Omona waye, Jesus

Opo tu hafife Jehova, otu na okukala twa fimaneka Omona waye, Jesus

Okwa xunganekwa nale kutya vamwe otava ka kala ve tonde Jehova naJesus

2:1-3

  • Okwa xunganekwa nale kutya oiwana itai ka tambula ko epangelo laJesus, ashike otai ka kala ye lineekela mu yo vene

  • Exunganeko olo ola li la wanifwa eshi Jesus a li kombada yedu, notali wanifwa kunena shi dulife nale

  • Omupsalme okwa ti kutya oiwana otai diladila oinima yongaho, sha hala okutya omalalakano nomatokolo ayo itaa ka pondola

vo hava fimaneke Ohamba oyo ya nangekwa po kuJehova ovo ashike tava ka mona omwenyo

  • Aveshe ovo hava pataneke Ohamba yopaMessias otava ka hanaunwa po

  • Ngeenge otwa kala hatu fimaneke Omona waKalunga, Jesus, ohatu ka kala twa amenwa notwa hafa