Ta ulikile omukonakoni waye okavidio eshi tava konakona Ombiibeli moSouth Africa

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA Marsa 2019

Oihopaenenwa yeenghundafana

Oihopaenenwa yeenghundafana ya pambafana i na sha nelalakano laKalunga li nasha novanhu.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Osha hala okutya ngahelipi okuulika ohole yopaKriste

Ngeenge twa udifwa nai kuumwe, ohole yopaKriste otai ke tu linyengifa tu ninge shike?

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Pula Jehova e ku kwafele u lididimike noku ku hekeleke

Jehova ohe tu hekeleke noku tu kwafela tu lididimike, okupitila mEendjovo daye, Ombiibeli.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

Ekwatafano loye naKalunga ola tya ngahelipi?

Atusheni otwa pumbwa okutwikila okupameka ekwatafano letu naKalunga noku li kaleka po.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Xwepopaleka ounghulungu woye moukalele — Nghee hatu dulu okushanga eenhumwafo tadi ti sha

Oinima imwe ilipi tu na okukaleka momadiladilo ngeenge hatu shangele ovanhu ovo tuhe shii nale eenhumwafo?

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Oshihopaenenwa shonhumwafo

Onhumwafo yoye nai kale i na elalakano, yo nai kale ye likolelela keenghalo neenghedindjikilile domoshitukulwa.

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

“Onhafi nande oinini, otai fulifa olumbololo alishe lomungome”

Ongahelipi okukonda mo omunyoni haku ulike ohole?

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

Kala ho longifa ouvidio eshi to hongo ovakonakonimbiibeli voye

Oho ulikile ngoo ovakonakonimbiibeli voye ouvidio?